Coronavirus: verplicht telewerk vanaf 20 november 2021 - registratieplicht - attestering indien telewerk niet mogelijk is

article image Van 

Op 17 november 2021 nam het Overlegcomité verschillende nieuwe beschermingsmaatregelen in het kader van de strijd tegen de coronapandemie. Het uitvoeringsbesluit werd op 19 november gepubliceerd. We hernemen hierna de bepalingen inzake telewerk.

1. Duur van de verplichting

De nieuwe maatregelen gelden van 20 november 2021 tot 28 januari 2022.

2. Betrokken werknemers

Telewerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen die bij hen werken, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.   

3. Attest in geval van onmogelijkheid om te telewerken

Voor werknemers die niet kunnen telewerken, zijn werkgevers verplicht een attest of enig ander bewijsstuk af te leveren dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt.

Een model is beschikbaar via de volgende link: Coronavirus | Group S

4. Verplichte registratie van telewerk vanaf 24 november 2021

De aangifte gebeurt via de applicatie 'Corona Telewerkaangifte' op de portaalsite. De procedure en de aangifteregels zijn grotendeels gelijk aan de verplichte aangite telewerk in het voorjaar 2021.

De werkgevers moeten er maandelijks, en dit voor elke vestigingseenheid, de volgende gegevens registreren:

 • het totale aantal tewerkgestelde personen;
 • en het aantal personen met een functie die onmogelijk via telewerk kan worden uitgevoerd.

 

De aangifte voor de periode van 22 november 2021 tot en met 31 december 2021 heeft betrekking op de situatie op datum 24 november 2021 en moet uiterlijk op 30 november 2021 worden ingediend.

De daaropvolgende aangiften hebben betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en moeten uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand worden ingediend.  

Als het totale aantal tewerkgestelde personen per vestigingseenheid en het aantal personen met een functie die onmogelijk via telewerk kan worden uitgevoerd, niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte, is de werkgever niet verplicht een nieuwe aangifte te doen.

 

De volgende werkgevers zijn vrijgesteld van de registratieplicht:

 • kmo's waar minder dan vijf personen werken, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;
 • inrichtingen die vallen onder het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waarmee instemming werd verleend door de wet van 1 april 2016;
 • werkgevers in de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 december 2020;
 • politiediensten;
 • onderwijsinstellingen voor zowel personeel dat door de inrichtende machten zelf wordt betaald als personeel dat door de gemeenschappen wordt betaald. Deze uitzondering geldt niet voor universiteiten, privéscholen en andere opleidingsinstellingen die de lonen van hun medewerkers zelf betalen

5. Terugkeermomenten

Werkgevers kunnen terugkeermomenten inplannen onder de volgende voorwaarden:

 • een onderling akkoord tussen de werkgever en de werknemers, wat betekent dat deze personen niet verplicht kunnen worden om deel te nemen aan deze terugkeermomenten (noteer dat de wettekst niet verduidelijk of het een schriftelijk akkoord moet zijn);
 • het doel moet het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest zijn;
 • de betrokken personen moeten vooraf de nodige instructies krijgen over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer in alle veiligheid te laten verlopen;
 • deze personen moeten ervan worden geïnformeerd dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen, ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden;
 • de werkgever mag hieraan geen enkel gevolg verbinden voor zijn werknemers;
 • verplaatsing van en naar de arbeidsplaats tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk worden vermeden;
 • de beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet worden genomen met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, waarbij alle voorwaarden worden afgetoetst.

Tot 12 december 2021:

 • de terugkeermomenten mogen maximum één dag per week per persoon bedragen;
 • per dag mag maximum 20% van de personen met verplicht telewerk tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Van 13 december 2021 tot 28 januari 2022:

 • de terugkeermomenten mogen maximum twee dagen per week per persoon bedragen;
 • per dag mag maximum 40% van de personen met verplicht telewerk tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Voor kmo's waar minder dan tien personen werken, mogen maximum vijf personen met verplicht telewerk tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.
 

Bron: koninklijk besluit van 19 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken, BS, 19 november 2021.