Dubbelbelastingsverdrag België-Luxemburg : versoepeling 24-dagenregel vanaf 2022

Van 

Sinds 2015 kunnen Belgische grensarbeiders werkzaam in Luxemburg maximaal 24 werkdagen buiten Luxemburg werken zonder fiscale gevolgen qua toepassing van het dubbelbelastingverdrag. Van 2022 stijgt dit maximum naar 34 werkdagen.


Algemene principes

Krachtens het Belgisch-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag zijn:

  • de beroepsinkomsten van een werknemer zijn in principe belastbaar in het land waar deze uitgeoefend worden (= werkstaatprincipe);
  • tenzij de drie voorwaarden van de 183-dagenregel vervuld zijn:
  1. de werknemers verblijft tijdens het kalenderjaar niet langer dan 183-dagen in de werkstaat;
  2. de bezoldiging wordt niet betaald door een werkgever die verblijfhouder is van de werkstaat;
  3. de bezoldiging wordt evenmin gedragen door een vast inrichting of vast basis van de werkgever in de werkstaat.

Zijn de drie voorwaarden vervuld, dan wordt de bezoldiging dus niet belast in de werkstaat maar in de staat waar de werknemer verblijft (= woonstaatprincipe).

Deze principes vinden we overigens terug in vrijwel alle andere dubbelbelastingsverdragen die België met andere landen sloot.

Sinds 2015: maximaal 24 werkdagen buiten de werkstaat

Mede om tegemoet te komen aan de trend van telewerk voorziet het Belgisch-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag sinds 2015 de mogelijkheid om maximaal 24 werkdagen per jaar buiten de werkstaat te presteren, zonder dat dit gevolgen heeft voor de toepassing van dit verdrag.

Voorbeeld: een Belgische inwoner oefent een dienstbetrekking uit in Luxemburg, waarbij de bezoldigingen er ook belastbaar zijn. Deze inwoner werkt gedurende maximaal 24 werkdagen per jaar evenwel thuis, in België dus. Dankzij de 24-dagenregel is ook de bezoldiging voor deze thuiswerkdagen in Luxemburg belastbaar.

De 24 werkdagen moeten overigens niet noodzakelijk gepresteerd worden in de woonstaat. De 24-dagenregel geldt dus ook indien onze Belgische inwoner bijvoorbeeld gedurende maximaal 24 werkdagen per jaar opdrachten uitvoert bij klanten in Duitsland.

Een uitgebreide toelichting over deze 24-dagenregel, ook de bewijslastregeling, vindt men in de circulaire nr. 22/2015 (nr. Ci.700.520) van de FOD Financiën.

Vanaf 2022: maximaal 34 werkdagen buiten de werkstaat

In de fiscale wandelgangen werd sinds 2019 geopperd om voormelde 24 werkdagen op te trekken naar 48 werkdagen.
Uiteindelijk werd er afgeklopt op een verhoging van 34 werkdagen per jaar, die vanaf 1 januari 2022 ingaat.

 

Bron: Avenant bij de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het  Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970 zoals gewijzigd door de avenanten van 11 december 2002, van 16 juli 2009 en van 5 december 2017