Erkenning als onderneming in herstructurering: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (door corona) telt mee

Van 

De dagen tijdelijke werkloosheid voor arbeiders wegens COVID-19 in de periode vanaf 1 januari 2020 tot 30 juni 2022 worden in aanmerking genomen voor het begrip onderneming in herstructurering.


101926

Voor het bepalen van ondernemingen in herstructurering in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en werkgevers in moeilijkheden in het kader van de startbaanverplichting  wordt in principe enkel rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders.

1. Onderneming in herstructurering en SWT

Er zijn afwijkende regels op gebied van vervanging, leeftijd, opzeggingstermijn voor bedienden en anciënniteitsvoorwaarden van toepassing voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag  toegekend aan werknemers die door ondernemingen met name in herstructurering worden tewerkgesteld.

Een onderneming is in herstructurering als ze:

  • ofwel collectief ontslag doorvoert uiterlijk binnen de 6 maanden na de datum van erkenning;
  • ofwel veel gebruikmaakt van economische werkloosheid voor arbeiders in het jaar voor de aanvraag (minstens 20% van totaal aantal dagen aangegeven voor arbeiders). Deze laatste voorwaarde is voorbehouden voor ondernemingen met minimum 50% arbeiders. Enkel economische werkloosheid wordt dus in aanmerking genomen.

2. Onderneming in herstructurering en startbaanovereenkomst

Elke werkgever uit de profitsector die ten minste 50 werknemers tewerkstelt op 30 juni van het voorgaande jaar, moet jongeren van minder dan 26 jaar in dienst nemen ten belope van 3% van zijn personeelsbestand, berekend in voltijdse equivalenten, tijdens het tweede kwartaal van het voorgaande jaar. Dit percentage wordt met de helft verminderd voor de werkgevers uit de overheidssector en de non-profitsector.

Een werkgever in moeilijkheden kan door de minister volledig of gedeeltelijk worden  vrijgesteld van deze verplichting.

Onder werkgever in moeilijkheden verstaat men de werkgever die de voorwaarden vervult die inzake SWT zijn bepaald om te kunnen worden erkend als onderneming in herstructurering (zie hoger punt 1).

3. Meetellen van tijdelijke werkloosheid arbeiders wegens COVID-19

Sinds 23 juli 2022 wordt bij de bepaling van onderneming in herstructurering ook rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid voor arbeiders wegens overmacht als gevolg van de COVID-19-epidemie die gelegen zijn in de periode vanaf 1 januari 2020 tot 30 juni 2022.

Bron: Koninklijk besluit van 7 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft de toelaatbaarheid van tijdelijk werklozen, en tot verlenging van diverse maatregelen genomen op het vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, BS 13 juli 2022.