Hulp voor zelfstandigen uit de fruitteeltsector die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden

Van 

Veel zelfstandigen uit de fruitteeltsector (appelen, peren, aardbeien en kersen) kunnen in de tweede helft van het jaar 2021 met zware financiële moeilijkheden geconfronteerd worden ingevolge ongunstige weersomstandigheden eerder dit jaar (zoals vrieskou voor de appelen en peren in het voorjaar en onweersbuien onlangs voor de aardbeien en kersen). Daarom heeft Minister Clarinval beslist om financiële ademruimte te geven aan deze zelfstandigen.


Uitstel van betaling

Zelfstandigen die actief zijn in één van volgende sectoren (NACE-bel codes) van de fruitteelt en die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de ongunstige weersomstandigheden, kunnen een aanvraag indienen om te kunnen genieten van een verlengde betalingstermijn voor hun voorlopige sociale bijdragen van het 3de en 4de kwartaal 2021.

*01.21(0) – teelt van druiven

*01.24(0) – teelt van pit- en steenvruchten

*01.25(0) – teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten

Welke bijdragen ?

  • De bijdrage voor het 3de kwartaal 2021 moet vóór 30 september 2022 betaald worden
  • De bijdrage voor het 4de kwartaal 2021 moet vóór 15 december 2022 betaald worden

Uitstel van betaling is enkel mogelijk voor onbetaalde sociale bijdragen.

Bovendien heeft dit uitstel geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de uitgestelde bijdragen vóór de hierboven vermelde data worden betaald. Indien de bijdragen echter niet volledig en op tijd worden betaald, worden zij onderworpen aan de berekening van de verhogingen en moeten ten onrechte betaalde uitkeringen worden teruggevorderd.

Onder welke termijn?

De aanvraag voor de bijdrage van :

  • het 3de kwartaal moet vóór 15/09/2021 ingediend worden bij het fonds
  • het 4de kwartaal moet vóór 15/06/2021 ingediend worden bij het fonds

Andere maatregelen

De betreffende zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021 op basis van het feit dat hun beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden.

Er is ook de mogelijkheid voor hem om een vereenvoudigde aanvraag vrijstelling in te dienen voor de 3de et 4de kwartalen 2021. Opgelet dit aanvraagformulier moet voor 15/12/2021 in ons bezit zijn.

Hoe de aanvra(a)g(en) indienen?

Download het betrokken formulier:

Het aanvraagformulier voor de vermindering van voorlopige sociale bijdragen kan worden gedownload via het eLoket

Stuur uw aanvra(a)g(en) naar infosvz@groups.be