"Impulsion”regeling in het Waalse Gewest - nieuwe voorwaarden vanaf 1 juli 2023

Van 

Vanaf 1 juli 2023 moet een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of bepaalde duur van minstens twee maanden worden gesloten om in aanmerking te komen voor de Impulsion-werkuitkering in het Waalse Gewest. Bovendien wordt de vrijstelling geschrapt om een nieuwe aanvraag voor activering van de werkuitkering in te dienen bij heraanwerving bij dezelfde werkgever binnen een termijn van minder dan 12 maanden.


1. Korte herinnering aan de regeling

Onder bepaalde voorwaarden kan de werkgever die werkzoekenden in dienst neemt die in het Waalse Gewest gedomicilieerd zijn, gebruik maken van de "Impulsion" regeling. Met dit soort werkgelegenheidssteun kan de werkgever het equivalent van een werkuitkering van het nettoloon van de werknemer aftrekken, die door de RVA aan de werknemer zal worden betaald.

Er zijn twee soorten "Impulsion" die het recht op werkuitkeringen openen:

  • Impulsion - 25 jaar: De steun, met een looptijd van drie jaar, is bedoeld voor jonge niet-werkende werkzoekenden onder de 25 jaar, die laaggeschoold zijn.
  • Impulsion 12 maanden +: De steun, met een looptijd van 2 jaar, is bedoeld voor werkzoekenden die ten minste 12 maanden werkloos zijn.

U vindt de details van deze regelingen (bedragen van de uitkeringen, duur van de toekenning, voorwaarden waaraan moet worden voldaan) op de website van Forem:

Impulsion - 25 jaar (leforem.be)

Impulsion 12 maanden + (leforem.be)

2. Nieuwe voorwaarden

2.1.  Om van de “Impulsion” regeling gebruik te kunnen maken, moeten werkzoekenden die gedomicilieerd zijn in het Waalse Gewest vanaf 1 juli 2023 tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst (voor een bepaalde duur) van ten minste twee maanden. Dit is niet vereist voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2023 zijn gesloten.

2.2.  Een werkzoekende die in het kader van een arbeidsovereenkomst met een werkgever een werkuitkering heeft ontvangen, moet voortaan een nieuwe aanvraag voor activering van de werkuitkeringen indienen wanneer hij binnen een periode van minder dan 12 maanden opnieuw bij dezelfde werkgever in dienst treedt. Tot nu toe was deze werkzoekende vrijgesteld als hij binnen een periode van minder dan 12 maanden opnieuw bij dezelfde werkgever werd aangeworven.

Bron: Decreet van 21 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2023 (1), BS, 8 maart 2023.