Internationale tewerkstelling : Afwijkingen op toepasselijk RSZ- en fiscaal regime o.w.v. het coronavirus houden op te bestaan

Van 

Omwille van het coronavirus konden werknemers die werken in een internationale context niet op de afgesproken plaats ven tewerkstelling hun prestaties leveren maar moesten zij van thuis werken. Om te vermijden dat deze situatie het toepasselijk RSZ- en fiscaal regime van hun tewerkstelling zou beïnvloeden heeft men op Europees vlak beslist dat dit verplicht telewerk geen invloed kan hebben op het toepasselijk RSZ-regime. Met de ons omringende landen heeft België ook dergelijke afspraken gemaakt op fiscaal vlak. Wegens het einde van het coronamaatregelen houden deze afspraken op te bestaan


1. Situering

In het kader van de uitbraak van de pandemie heeft de overheid maatregelen moeten treffen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken waaronder verplicht telewerk. Deze maatregelen hadden wel zowel op fiscaal vlak alsook op vlak van sociale zekerheid een gevolg voor werknemers die gewoonlijk in het buitenland werken maar door het coronavirus vanuit hun Belgische woonplaats moesten werken. Opdat deze maatregelen geen gevolgen zouden hebben wat betreft de toepasselijke socialezekerheidswetgeving of fiscaal regime heeft De Belgische overheid akkoorden gesloten zowel op Europees vlak als met de ons omringende landen teneinde te voorzien dat thuiswerk ingevolge de coronacrisis geen invloed zou hebben op het toepasselijke RSZ- en fiscaal regime. 

2. Sociale zekerheid

Een Europese verordening bepaalt welk RSZ-regime van toepassing is ingeval van tewerkstelling in één of meerdere landen binnen de Europese Unie

Bijvoorbeeld, grensarbeiders vallen krachtens de Europese regeling onder de sociale zekerheidsregeling van het land waarin ze werkzaam zijn. Indien zij omwille van de corona-maatregelen geheel of gedeeltelijk van thuis uit moeten werken dan kan dit tot gevolg hebben dat ze onder de  sociale zekerheidsregeling van het land waarin ze wonen, moetenvallen.

De bevoegde Belgische ministers hebben echter besloten dat de periodes van telewerk die grensarbeiders als gevolg van het coronavirus gepresteerd hebben, niet in aanmerking zullen komen voor het bepalen van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

Deze afwijkende afspraken zijn opgeheven sinds 1 januari 2022. Indien de grensarbeider toch zou blijven telewerken dan zal met deze nieuw werksituatie moeten rekening gehouden worden om de toepasselijke sociale zekerheidsregeling te bepalen.

3. Fiscaliteit

Wat de fiscale gevolgen betreft, hanteren de Belgische en enkele buitenlandse autoriteiten (Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg) a.d.h.v. onderlinge akkoorden nog steeds een tijdelijke maatregel in de context van de corona-maatregelen wat betreft het verplichte thuiswerk. Volgens deze regeling worden de dagen die uitzonderlijk (o.w.v. de coronamaatregelen) in het woonland worden gepresteerd gelijkgesteld met dagen in het werkland.

Deze maatregel werd meermaals verlengd en blijft n.a.v. de laatste verlenging nog in voege tot en met 30 juni 2022 voor Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Ze vervalt dus voorlopig (bij gebrek aan verlenging) uiterlijk op 1 juli 2022 (MyMinfin (fgov.be)).