Loopbaansparen: stand van zaken van de sectorale activering

Van 
92150

Vanaf 1 februari 2018 kan een werknemer via het stelsel van loopbaansparen tijd opsparen om later om te zetten in verlofdagen. Om van toepassing te kunnen zijn moet deze maatregel echter nog worden geactiveerd. hoe staat het er concreet voor?

 

Sinds enige  tijd is het stelsel van loopbaansparen, ingevoerd door de wet van  5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, in werking getreden. Om deze maatregel in een onderneming toe te kunnen passen, moet de maatregel eerst nog worden geactiveerd op sectorvlak of, bij ontstentenis hiervan, op het vlak van de onderneming zelf.

We hernemen hierna nog eens de activeringsprocedure en de collectieve arbeidsovereenkomsten die ter zake in de paritaire comités werden gesloten.

Wat is loopbaansparen?

Via het stelsel van loopbaansparen kan de werknemer die dit wenst tijd opsparen om later om te zetten in verlofdagen. Zo heeft hij de mogelijkheid om zelf een deel van zijn loopbaan te beheren door tijd op te sparen om later als verlof op te nemen. Op die manier kan hij tijdens zijn beroepsloopbaan adempauzes inbouwen wanneer hij dit nodig acht.

De werknemer kan geenszins worden verplicht om deel te nemen aan een dergelijk stelsel van loopbaansparen: alleen hij beslist of hij hieraan deelneemt of niet!

Van zijn kant is de werkgever ook niet verplicht om het stelsel van loopbaansparen in zijn onderneming op te zetten.

Voor meer informatie in verband met loopbaansparen verwijzen we u naar ons vorig artikel over dit onderwerp. U vindt er onder andere informatie over het toepassingsgebied van deze maatregel, de elementen die een werknemer kan opsparen, het lot van de opgespaarde tijd bij verbreking van de arbeidsovereenkomst, enz.

Hoe loopbaansparen invoeren?

Het initiatief berust bij de sector of, bij ontstentenis hiervan, bij de werkgever: er moet een cao worden gesloten!

Het initiatief berust in eerste instantie bij de sector via het afsluiten van een sector-cao.

Bij gebrek aan sector-cao kan loopbaansparen via een ondernemings-cao worden ingevoerd. Hierbij moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • er is een aanhangigmaking geweest bij de voorzitter van het paritair comité door een organisatie die in het paritair comité vertegenwoordigd is of door een individuele onderneming om het loopbaansparen op sectoraal vlak te regelen;
  • er is een termijn van 6 maanden verstreken sinds deze aanhangigmaking.

Met andere woorden: als het paritair comité binnen 6 maanden na de aanhangigmaking geen kader voor loopbaansparen heeft vastgelegd, kan dit kader bij ondernemings-cao worden bepaald. Het betreft dus een soortgelijke procedure  als voor de invoering van nieuwe arbeidsregelingen.

Welke sectoren hebben een collectieve arbeidsovereenkomst inzake loopbaansparen gesloten?

Paritair comité

Collectieve arbeidsovereenkomst

Inwerkingtreding

PC 109.00 voor de arbeiders van  het kleding- en confectiebedrijf

Cao van 18 september 2018 betreffende het loopbaansparen

18 september 2018

PC 215.00 voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Cao van 18 september 2018 betreffende het loopbaansparen

18 september 2018

PSC 328.03 voor de arbeiders en de bediende van het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Cao van 24 mei 2019 betreffende loopbaansparen in het kader van "wet Peeters" 10 mei 2019

Aarzel niet onze sectorale documentatie re raadplegen voor meer informatie betreffende uw sector.

Voor welke sectoren had een aanhangigmaking inzake loopbaansparen plaats?

Paritair comité

Datum van aanhangigmaking

PC 116 voor de arbeiders van de scheikundige  nijverheid

19 februari 2019

PC 117 voor de arbeiders van de petroleumnijverheid en -handel

21 maart 2019

PC 200 voor de bedienden

29 maart 2019

PC 207 voor de bedienden van de scheikundige nijverheid

19 februari 2019

PC 211 voor de bedienden  van de petroleumnijverheid en -handel

18 maart 2019

PSC 328.02 voor de arbeiders en de bedienden van het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest

19 september 2018

Als binnen  een termijn van 6 maanden geen sector-cao wordt afgesloten, kunnen de ondernemingen die onder deze paritaire comités ressorteren, beslissen om de maatregel op hun niveau te activeren via  de afsluiting van een onderneming-cao.

Welke punten moeten door de collectieve arbeidsovereenkomst worden geregeld?

De volgende elementen moeten door de collectieve arbeidsovereenkomst worden geregeld:

  • de tijdsperiodes die kunnen worden opgespaard;
  • de periode waarin de betrokken tijdselementen kunnen worden opgespaard;
  • de wijze waarop de werknemer deze opgespaarde dagen kan opnemen.

Naast deze drie elementen die het kader van het loopbaansparen vormen, moeten ook andere aspecten door de collectieve arbeidsovereenkomst worden geregeld:

  • de raming van de gespaarde tijd. Men moet immers bepalen welke bezoldiging de werknemer zal krijgen als hij zijn opgespaard verlof (soms vele jaren later) opneemt;
  • het beheer van het loopbaansparen en de waarborgen voor de werknemer;
  • het lot van dit loopbaansparen in geval van vereffening van de vennootschap