Nieuw financieel kader voor het amateurvoetbal vanaf seizoen ‘23-’24 : standpunt van de RSZ

Van 

Als reactie op de communicaties daaromtrent vanuit Voetbal Vlaanderen en het ACFF, deelt de RSZ via haar administratieve instructies mee onder welke voorwaarden er geen RSZ-bijdragen moeten betaald worden op vergoedingen van amateurvoetballers. Zolang de premies en kostenvergoedingen niet meer bedragen dan 4.500 € per sportseizoen zijn de vergoedingen van amateurvoetballers niet onderworpen aan de RSZ. De fiscale regeling op deze vergoedingen blijft uiteraard ongewijzigd.


In ons artikel Nieuw financieel kader voor het amateurvoetbal vanaf seizoen ‘23-’24 van 14 februari 2023 berichtten we dat Voetbal Vlaanderen en ACFF meedeelden dat zij, samen met de KBVB en de RSZ, een nieuw financieel kader voor het amateurvoetbal hebben uitgewerkt in België vanaf seizoen ‘23-’24.

Als reactie op deze communicatie deelt de RSZ nu via haar administratieve instructies mee onder welke voorwaarden er geen RSZ-bijdragen moeten betaald worden op vergoedingen van amateurvoetballers.

Wij hernemen ze hierna voor u met enkele commentaren:

"Sportbeoefenaars die slechts een kleine vergoeding ontvangen voor de terugbetaling van hun kosten en een bescheiden winstpremie, moeten niet bij de RSZ worden aangegeven. Het gaat dan immers om prestaties die geleverd worden in het kader van vrijetijdsbesteding, waarbij de partijen niet de intentie hebben een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Aan die voorwaarde is voldaan indien:

  • het totale bedrag dat de sportbeoefenaar ontvangt voor een gans sportseizoen (per jaar dus) niet hoger is dan 4500 EUR. 

Belangrijk ! Merk op dat de RSZ, in tegenstelling tot wat Voetbal Vlaanderen en ACFF op hun site mededelen, geen maximum van 100 € per punt oplegt ingeval van betaling van winstpremies.  We mogen hieruit afleiden dat deze drempel niet geldt voor de RSZ.   

  • de sportbeoefenaar zelf al de kosten moet dragen die horen bij zijn sportbeoefening (aankoop en onderhoud van schoeisel en trainingskledij, kine, sportvoeding, verplaatsingen, sociale verplichtingen, …)".

Aangezien de kleine vergoeding ook de terugbetaling van kosten kan zijn, moet deze voorwaarde in die zin gelezen worden dat de sportbeoefenaar eerst de kost zelf moet maken maar men hem die erna kan terugbetalen. 

De fiscale regeling op deze vergoedingen blijft uiteraard ongewijzigd.

Klanten van Group S - Sociaal secretariaat kunnen zoals voorheen via de ter beschikking gestelde tools de door deze regeling toegelaten vergoedingen beheren .