Nieuwe benaming voor bepaalde documenten ter staving van een bijzondere verblijfssituatie

Van 

Verschillende verblijfstitels voor vreemdelingen in een bijzondere verblijfssituatie hebben vanaf 28 april 2023 een nieuwe benaming gekregen in de regelgeving betreffende hun tewerkstelling.


In het algemeen zijn onderdanen in een bijzondere verblijfssituatie personen die niet als hoofddoel hadden om in België te komen werken, maar wel een toelating tot arbeid genieten die rechtstreeks verband houdt met hun verblijfssituatie. Een ministerieel besluit wijzigt de titel van deze verblijfstitels voor bepaalde vreemdelingen die dankzij deze documenten aantonen dat zij zich in een bijzondere verblijfssituatie bevinden. Hiermee sluit dit ministerieel besluit aan bij andere regelingen waar deze wijziging reeds werd doorgevoerd.

Hieronder brengen we graag in herinnering welke verplichtingen op de werkgever rust wanneer hij buitenlandse onderdanen in een bijzondere verblijfssituatie tewerkstelt en de sancties daaraan verbonden sancties bij miskenning.

1. Context

Bepaalde categorieën buitenlandse onderdanen zijn vrijgesteld van het aanvragen van een toelating tot arbeid wegens hun bijzondere verblijfssituatie, die zeer vaak tijdelijk, onzeker en/of beperkt van aard is. Ondanks het "automatische" recht op de arbeidsmarkt waarover ze dus beschikken, moeten deze buitenlandse onderdanen toch het bewijs kunnen leveren van hun bijzondere situatie.

Het betrokken ministerieel besluit herformuleert slechts de titel van de vereiste documenten in het koninklijk besluit betreffende de bijzondere verblijfssituaties en sluit dus aan bij de wijzigingen die in andere teksten voor diezelfde verblijfsdocumenten waren aangebracht.

2. Wijziging van de titels van bepaalde verblijfsdocumenten

De voormalige titels van de verblijfsdocumenten opgesomd in het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling van personen in een bijzondere verblijfssituatie worden met ingang van 28 april 2023 als volgt vervangen:

Voormalige benaming

Nieuwe benaming

Overeenkomstig model

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor bepaalde duur

Verblijfstitel ter staving van een verblijf van beperkte duur

Bijlage 6 van het KB van 8 oktober 1981

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor onbepaalde duur

Verblijfstitel ter staving van een verblijf van onbeperkte duur

Bijlage 6 van het KB van 8 oktober 1981

Identiteitskaart voor vreemdeling

Verblijfstitel ter staving van een vestiging

Bijlage 7 van het KB van 8 oktober 1981

Verblijfsvergunning “EG-langurig ingezetene”

Verblijfstitel ter staving van het statuut van EU – langdurig ingezetene

Bijlage 7bis van het KB van 8 oktober 1981

Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

Verblijfskaart ter staving van het statuut van familielid van een burger van de Europese Unie

Bijlage 9 van het KB van 8 oktober 1981

Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

Duurzame verblijfskaart ter staving van het statuut van familielid van een burger van de Europese Unie

Bijlage 9bis van het KB van 8 oktober 1981

U zal onderaan een model vinden van elk van de bovenstaande bijlagen.

3. Welke personen komen in aanmerking voor deze verblijfstitels?

3.1 Titels bedoeld bij bijlage 6

Bovenop de voorwaarde dat ze in het bezit moeten zijn van de verblijfstitel bedoeld in bijlage 6, moeten de buitenlandse onderdanen ook tot één van volgende categorieën behoren:

 • de leerlingen, die in dienst genomen zijn in het kader van een leerovereenkomst of een overeenkomst voor alternerend leren;
 • de personen voor wie het verblijf is toegestaan voor studiedoeleinden in België, die ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling in België, uitsluitend voor hun arbeidsprestaties;
 • de begunstigden van een internationaal akkoord "vakantie-werk" dat België bindt, binnen de perken van dit akkoord;
 • de personen die tot een verblijf gemachtigd werden krachtens de desbetreffende reglementering;
 • de personen die erkend zijn voor de subsidiaire beschermingsstatus gedurende de periode tijdens dewelke hun verblijf beperkt is;
 • de personen die gemachtigd werden te verblijven als begunstigden van de tijdelijke bescherming bedoeld in de reglementering betreffende de toegang tot het grondgebied
 • de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)
 • de personen die een definitieve gunstige beslissing hebben verkregen betreffende een verblijfsrecht krachtens de reglementering betreffende de toegang tot het grondgebied;
 • de personen die gemachtigd werden te verblijven, in het kader van de maatregelen in de strijd tegen mensenhandel;
 • de echtgenoot en de kinderen die in het bezit zijn van een van de documenten voorzien door de reglementering betreffende de verblijfsdocumenten in België.

3.2 Titels bedoeld bij bijlagen 7, 7bis, 9 en 9bis

De personen die in aanmerking komen voor het statuut van de bijzondere verblijfssituatie zijn buitenlandse onderdanen die houder zijn van de vereiste verblijfstitel (zoals aangehaald in de tabel bij punt 2.). Er is dus geen vooraf bepaalde categorie waartoe deze personen bovendien zouden moeten behoren.

4. Verplichting van de werkgever : herinnering

Hoewel de werkgever vrijgesteld wordt van de aanvraag van een toelating tot arbeid voor personen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, heeft hij wel volgende verplichtingen:  

 • Voorafgaandelijk aan de tewerkstelling, moet de werkgever nagaan dat de buitenlandse onderdaan beschikt over een verblijfsvergunning of toelating om te verblijven die vermeldt dat het werk toegelaten is;
 • Verplichting om een kopie van de verblijfsvergunning ter beschikking te houden van de inspectiediensten (ingeval van controle) minstens voor de duur van de tewerkstelling;
 • Een geldige Dimona of Limosa opstellen.

In het concreet geval van een buitenlandse onderdaan, zullen deze bijlagen u in staat stellen om na te gaan of de buitenlandse onderdaan juiste verblijfsdocument voorlegt en dat alle verplichte vermeldingen erin zijn opgenomen.

5. Sanctie bij miskenning

De niet-naleving van deze verplichtingen die op de werkgever rust brengt een sanctie van niveau 4 teweeg krachtens het Sociaal strafwetboek. Dit impliceert (opencentiemen inbegrepen):

 • een gevangenisstraf van 6 maand tot 3 jaar en/of
 • een strafrechtelijke geldboete van 4.800 EUR tot 48.000 EUR of
 • een administratieve geldboete van 2.400 EUR tot 24.000 EUR

Indien de buitenlandse onderdaan een vervalst verblijfsdocument of verblijfstitel voorlegt, zal de sanctie op de werkgever worden toegepast indien het bewijs geleverd wordt dat hij op de hoogte was van de onwettigheid van het document of de situatie.

6. Inwerkingtreding

Dit ministerieel besluit werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en is in werking getreden op 28 april 2023.

 

Bronnen:

Ministerieel besluit van 24 april 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke bedrijfssituatie bevinden, B.S. 28 april 2023.

Koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke bedrijfssituatie bevinden, 17 september 2018.

Bijlagen 6, 7, 7bis, 9 en 9bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S. 27 oktober 1981.

Bijlagen: