Nieuwe tijdelijke maatregel crisisoverbruggingsrecht conflict Rusland-Oekraïne

Van 

Om zelfstandigen te ondersteunen van wie de activiteit moeilijkheden ondervindt vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne, werd een tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht voorzien. Deze maatregel is van toepassing van 1 april tot 30 juni 2022 en werd uitgewerkt naar analogie het crisis-overbruggingsrecht « omzetdaling ».


De zelfstandige moet een omzetdaling kunnen aantonen van ten minste 40% tussen de maand voorafgaand aan de maand waarop de aanvraag betrekking heeft, en dezelfde refertemaand in 2019.  Deze  daling moet bovendien rechtstreeks toe te schrijven zijn aan het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

In welke situatie komt u in aanmerking voor deze uitkering?

U komt  in aanmerking voor de uitkering als u aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet.

1. In de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor u de uitkering vraagt, een omzetdaling van minstens 40 % kunnen aantonen  ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019.

Op het aanvraagformulier vermeldt u de omzetcijfers (van het geheel van uw ondernemingen) van de te vergelijken maanden (verklaring op eer). Voeg bij de aanvraag de objectieve bewijsstukken die de omzetdaling staven (bijvoorbeeld een definitief attest van de boekhouder, een dagboek, rekeninguittreksels, …). Uw verklaring zal achteraf het voorwerp uitmaken van een controle. U moet bijgevolg te allen tijde over objectieve elementen beschikken die deze omzetdaling duidelijk aantonen (bijvoorbeeld BTW-aangifte, raming, …).

Voor zelfstandigen die nog niet actief waren in de betrokken kalendermaand in 2019 of met abnormaal lage omzetcijfers omwille van overmacht (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust) in die kalendermaand, kan er rekening worden gehouden met de eerstvolgende volledige kalendermaand. Als daardoor een kalendermaand vanaf maart 2020 als refertemaand zou moeten worden genomen (niet-representatieve maanden omwille van de COVID-19-crisis), dan kan een businessplan/projectie/raming worden gebruikt om de omzetdaling aan te tonen.

2. U moet een duidelijk en rechtstreeks oorzakelijk verband aantonen tussen het omzetverlies en het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Dit rechtstreeks oorzakelijk verband moet beperkend worden geïnterpreteerd.

Dat oorzakelijk verband is voldoende aannemelijk als u aantoont dat u zich bevindt in één van de volgende situaties:

 • het (totaal/substantieel) gebrek aan grondstoffen of onderbrekingen in de aanvoerketen als gevolg van de opgelegde sancties/het handelsembargo;
 • het wegvallen van (een substantieel deel van) de afzetmarkt;
 • het hebben van een handelsrelatie die rechtstreeks getroffen wordt door de opgelegde sancties/het handelsembargo.

Er zijn nog andere situaties mogelijk, die u omstandig moet verduidelijken in uw aanvraag.

Op uw aanvraagformulier geeft u aan in welke situatie(s) u zich bevindt, waaruit een duidelijk en rechtstreeks oorzakelijk verband blijkt tussen het omzetverlies en het conflict tussen Rusland en Oekraïne. U moet de nodige verantwoording en objectieve bewijsstukken bij uw aanvraag voegen, om die situatie(s) te staven. Een aanvraag zonder bewijsstukken kan in geen geval worden aanvaard.

Opgelet! De prijsstijgingen op vlak van energie, brandstof, grondstoffen, levensmiddelen, enz., zijn géén voldoende basis om in aanmerking te komen voor de maatregel. Dat zijn neutrale elementen waarvan abstractie dient te worden gemaakt en die onder geen enkel beding volstaan om aanleiding te geven tot een positieve beslissing.

3. U moet minstens 4 kwartalen volledig betaald hebben in een referteperiode van 16 kwartalen (kwartaal van de maand van aanvraag en de 15 kwartalen die eraan voorafgaan).

Zelfstandigen die minder dan 13 kwartalen verzekeringsplichtig zijn, moeten minstens 2 kwartalen volledig betaald hebben.

4. U mag voor dezelfde maand geen andere uitkering van het klassieke overbruggingsrecht of van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht in het kader van Corona genieten. U kan die uitkeringen niet cumuleren.

Goed om weten:Een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, gedeeltelijke werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid en het ontvangen van een rustpensioen vormen geen belemmering voor de toekenning van het overbruggingsrecht. De cumulatie van het overbruggingsrecht met een ander vervangingsinkomen mag het maximumbedrag van de uitkering overbruggingsrecht echter niet overschrijden.
Het niet vermelden van het vervangingsinkomen of het juiste bedrag daarvan kan leiden tot controle en terugvordering van het ten onrechte verkregen bedrag.

Welke zelfstandigen komen in aanmerking dit recht ?

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor de volledige uitkering:
 • de zelfstandige in hoofdberoep (primostarter inbegrepen) en de meewerkende echtgenoot;  
 • de zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 •  de zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37) die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 • de student-zelfstandige die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 • de zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.
De volgende zelfstandige komen in aanmerking voor een gedeeltelijke uitkering:
 • de zelfstandige in bijberoep die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR;
 • de zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37) die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 7.678,69 EUR;
 • de student-zelfstandige die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR;
 • de actieve gepensioneerde zelfstandige die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een referte-inkomen dat hoger is dan 7.329,22 EUR.

Wat is het bedrag van de uitkering?

Voor 01/05/2022

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Volledige uitkering

1.747,16 euro

1.398,17 euro

Gedeeltelijke uitkering

873,58 euro

699,09 euro

Vanaf 01/05/2022

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Volledige uitkering

1.782,28 euro

1.426,28 euro

Gedeeltelijke uitkering

891,14 euro

713,14 euro

Hoe de aanvraag indienen?

Voor elke kalendermaand moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Hieronder vindt u de aanvraagformulieren:

Uw formulier moet per e-mail verstuurd worden naar infosvz@groups.be.

Een aanvraag dient ten laatste aan ons te worden bezorgd tegen het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De betalingen worden ten vroegste verricht in de kalendermaand die volgt op de maand waarop de aanvraag betrekking heeft.