Openbare sector: aanpassing van de lijst van openbare instellingen die onder het stelsel van de collectieve arbeidsbetrekkingen van de private sector vallen

Van 

Een wetsvoorstel wijzigt het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (hierna "CAO-wet") via een aanpassing van de lijst van openbare instellingen waarop de wet van toepassing is.


1. Ter herinnering

In principe is de CAO-wet uitsluitend van toepassing op werkgevers uit de private sector, dus met uitsluiting van de werkgevers uit de openbare dienst. Het toepassingsgebied kent evenwel een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is een lijst van instellingen die, ondanks hun openbaar karakter, onderworpen zijn aan het stelsel van de collectieve arbeidsbetrekkingen van de private sector. Het gaat om volgende openbare instellingen:

 • de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij ;

 • de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ;

 • het Participatiefonds ;

 • de Nationale Delcrederedienst ;

 • de Nationale Bank van België ;

 • de N.V. CREDIBE ;

 • de N.V. Nationale Loterij ;

 • de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ;

 • de maatschappijen voor sociale huisvesting erkend overeenkomstig de huisvestingscodes van de Gewesten ;

 • de N.V.'s van publiek recht "Brussels South Charleroi Airport-Security" en "Liège-Airport-Security".

2. Door het wetsvoorstel aangebrachte wijzigingen

Het wetsontwerp (aangenomen maar nog niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad) wijzigt deze lijst :

 • enerzijds door de wijziging van de naam van één instelling en door de schrapping van twee instellingen als gevolg van hun ontbinding ;

 • anderzijds door volgende openbare instellingen toe te voegen:

  • Société Wallonne des Aéroports (SOWAER) ;

  • B.E.FIN ;

  • Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) ;

  • Société publique d’aide à la qualité de l’environnement (SPAQuE) ;

  • Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) ;

  • NewCO ;

  • New Samusocial ;

  • finance&invest.brussels.

In de praktijk zullen ook de recent toegevoegde openbare instellingen onder het stelsel van de sectorale of intersectorale collectieve arbeidsovereenkomsten vallen van zodra deze wijzigingen in werking treden.

3. Coördinatie van de lijst van openbare instellingen die onder de CAO-wet vallen  

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

Delcredere

Nationale Bank van België

N.V. Nationale Loterij

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Maatschappijen voor sociale huisvesting erkend overeenkomstig de huisvestingscodes van de Gewesten

N.V.'s van publiek recht "Brussels South Charleroi Airport-Security" en "Liège-Airport-Security"

Société Wallonne des Aéroports (SOWAER)

B.E.FIN

Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO)

Société publique d’aide à la qualité de l’environnement (SPAQuE)

Société publique de Gestion de l’Eau (SPGE)

NewCO

New Samusocial

finance&invest.brussels

Bron: Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen, Kamer, nr. 3019.