Overbruggingsrecht en tijdelijke ouderschapsuitkering

Van 

Als u denkt dat u een tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht had kunnen krijgen in plaats van een ouderschapsuitkering, is het nu mogelijk om uw aanvraag te wijzigen


Een zelfstandige die  door de crisis van de COVID 19 zijn arbeidstijd moet verminderen om voor een of meer kinderen te kunnen zorgen, kon aanspraak maken op een ouderschapsuitkering voor de maanden mei, juni, juli, augustus en september 2020.De zelfstandige die voor een ouderschapsuitkering had gekozen, kon niet langer een beroep doen op het crisisoverbruggingsrecht.

De geldende verordeningen zijn echter gewijzigd. Als u denkt dat u een tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht had kunnen krijgen in plaats van een ouderschapsuitkering, is het nu mogelijk om uw aanvraag te wijzigen. Als u aan de voorwaarden voldoet, vorderen wij de ouderschapsuitkering terug en betalen u het overbruggingsrecht.

Belangrijk: uw aanvraag moet vóór 15/03/2021 worden ingediend!

Voor het indienen van deze aanvraag dient u het desbetreffende aanvraagformulier voor de betrokken maand(en) in te vullen.
Hieronder vindt u een korte opsomming van de verschillende soorten mogelijke overbruggingsrechten.

Vrijwillige onderbreking van de zelfstandige activiteit: geldig voor mei, juni, juli en augustus 2020

De zelfstandige moet zijn zelfstandige activiteit volledig hebben onderbroken wegens COVID-19 gedurende ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen tijdens de betrokken kalendermaand. Hij moet bij zijn aanvraag de objectieve elementen voegen die aantonen dat de gedwongen onderbreking het onmiddellijke gevolg is van COVID-19.

De betrokkene zelfstandige zijn:

 • De zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoten (volledige uitkering)
 • De zelfstandigen in bijberoep :
  • die wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan deze van een zelfstandige in hoofdberoep (volledige uitkering) of
  • wiens wettelijk verschuldigde bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6 996,89 euro et 13 993,78 euro (maximaal halve uitkering).
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro (maximaal halve uitkering).
 • De zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben en hun pensioen niet opgenomen hebben en die op basis van hun referte-inkomen van N-3 in 2020 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, met name minimum 745,15€ (volledige uitkering).

Klik hier om het formulier downloaden.
Stuur het formulier ons terug naar infosvz@groups.be.

Gedwongen onderbreking van de zelfstandige activiteit: geldig voor mei, juni, juli, augustus en september 2020

De zelfstandige heeft zijn zelfstandige activiteit geheel of gedeeltelijk onderbroken als gevolg van een sluitingsmaatregel waartoe door de overheid is besloten. Zelfstandigen wier activiteiten hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de bovengenoemde sectoren vallen ook onder deze maatregel, mits het verband van de afhankelijkheid wordt aangetoond.

De betrokkene zelfstandigen zijn:

 • De zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoten (volledige uitkering)
 • De zelfstandigen in bijberoep :
  • die wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan deze van een zelfstandige in hoofdberoep (volledige uitkering) of
  • wiens wettelijk verschuldigde bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6 996,89 euro et 13 993,78 euro (maximaal halve uitkering).
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro (maximaal halve uitkering).
 • De zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben en hun pensioen niet opgenomen hebben en die op basis van hun referte-inkomen van N-3 in 2020 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, met name minimum 745,15€ (volledige uitkering).

Klik hier om het formulier downloaden.
Stuur het formulier ons terug naar infosvz@groups.be.

Tijdelijke maatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart: geldig voor juni, juli, augustus en september 2020

Deze maatregel betreft de zelfstandigen van wie de activiteiten beoogd werden door de sluitingsmaatregelen die bij ministerieel besluit van 23 maart 2020 waren opgelegd en van wie de activiteit vanaf 4 mei 2020 opnieuw kon worden opgestart. Bovendien moeten zelfstandigen voor het tweede kwartaal van 2020 een omzetdaling van ten minste 10% bewijzen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 als gevolg van de COVID-19-crisis.

De betrokkene zelfstandigen zijn:

 • De zelfstandigen en helpers in hoofberoep en de meewerkende echtgenoten.
 •  De zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep.
 • De zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben en hun pensioen niet opgenomen hebben en die op basis van hun referte-inkomen van N-3 in 2020 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, met name minimum 745,15€.

Klik hier om het formulier downloaden.
Stuur het formulier ons terug naar infosvz@groups.be.