Professionele verplaatsingen met een privé-vervoermiddel: nieuwe indexatie in oktober bevestigd

Van 

Het koninklijk besluit dat voorziet in een retroactieve verhoging van de kilometervergoeding en een driemaandelijkse indexatie ervan werd gepubliceerd. Deze vergoeding wordt weer geïndexeerd vanaf 1 oktober 2022 (0,4201 euro/km).


Wanneer de werknemer een privéwagen (of motor of bromfiets) voor beroepsdoeleinden gebruikt en daardoor kosten maakt, mag de werkgever hem in principe enkel de kosten terugbetalen die werkelijk zijn gemaakt en waarvan hij het bewijs van de aard en de grootte van het bedrag kan leveren.

De fiscale en sociale administraties laten evenwel toe dat de werkgever de door de werknemer gemaakte kosten terugbetaalt op basis van forfaitair vastgestelde vergoedingen.

Dergelijke forfaitaire kostenvergoedingen zijn belastingvrij en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen wanneer de forfaitaire kilometervergoeding niet meer bedraagt dan deze voorzien in de officiële schaal die door de Staat wordt toegepast ten aanzien van haar ambtenaren wanneer zij een privéwagen voor beroepsdoeleinden gebruiken.

Tijdelijke en retroactieve verhoging

Om het hoofd te bieden aan de stijging van de brandstofprijzen, heeft de regering beslist om de forfaitaire kilometervergoeding éénmalig en retroactief te verhogen tot 0,4020 euro/km voor de periode van maart 2022 tot juni 2022 (in plaats van 0,3707 euro/km in principe van toepassing voor deze periode).

Driemaandelijkse indexatie

Daarnaast zal de indexatie van deze vergoeding niet meer jaarlijks (op 1 juli) maar per kwartaal plaatsvinden om sneller te kunnen reageren op de fluctuerende brandstofprijzen.

De nieuwe indexatie vindt dus plaats op 1 oktober 2022. Het bedrag bedraagt 0,4201 euro per kilometer vanaf 1 oktober 2022.

Bedrag voor de période van 1 juli 2021 tot 28 februari 2022

Bedrag voor de période van 1 maart 2022 tot 30 juni 2022

Bedrag voor de période van 1 juli 2022 tot 30 september 2022

Bedrag voor de période van 1 oktober 2022 tot 31 december 2022

0,3707 euro/km

0,4020 euro/km

0,4170 euro/km

0,4201 euro/km

Belastingkrediet

Tenslotte wil de regering de werkgevers aanmoedigen om hun medewerkers de maximale kilometervergoeding uit te betalen. De extra kost die ondernemingen daarvoor op zich nemen kunnen deels fiscaal gecompenseerd worden met een belastingkrediet. Zie ons artikel over deze maatregel.

Kilometervergoeding en fiscale fiche

We herinneren u eraan dat vanaf het inkomstenjaar 2022 alle bedragen die als onkosten eigen aan de werkgever worden vergoed, op de fiscale fiche moeten staan (zie ons artikel van 21 juni 2022).

Tot nu toe werd de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen beschouwd als een forfaitaire vergoeding die werd vastgesteld overeenkomstig ernstige en met elkaar overeenstemmende criteria Bijgevolg was het voldoende om “JA – ernstige normen” te vermelden op de fiscale fiche wanneer een dergelijke vergoeding werd toegekend.

Vanaf het inkomstenjaar 2022 zal ook het totaalbedrag van de toegekende kilometervergoeding op de fiscale fiche moeten verschijnen.

Bronnen: Koninklijk besluit van 10 november 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, BS 16 november 2022. Omzendbrief nr. 711 van 30 november 2022, BS 2 december 2022.