Recht op deconnectie: update

Van 

Verschillende sectoren hebben actie ondernomen met betrekking tot het recht op deconnectie. Ontdek hier welke paritaire comités op dit gebied collectieve arbeidsovereenkomsten hebben gesloten.


De wetgever heeft bepaald dat werkgevers met minstens 20 werknemer een bedrijfs-CAO moeten sluiten met oog op de nakoming van hun verplichtingen inzake het recht op deconnectie. Bij ontstentenis van een bedrijfs-CAO, zullen ze  hun arbeidsreglement moeten wijzigen (zie ons artikel hierover). Deze formaliteiten moesten uiterlijk op 1 januari 2023 vervuld zijn. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verleende hiervoor echter 3 maanden uitstel..

De wetgever heeft ook bepaald dat wanneer op niveau van de sector of de NAR een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten die de nodige bepalingen bevat, de verplichting vervalt om een ondernemings-cao te sluiten of het arbeidsreglement te wijzigen.

Hieronder volgen de paritaire comités waarin reeds collectieve arbeidsovereenkomsten werden gesloten:

U vindt de informatie voor uw sector (hoofdstuk 66) door te klikken op het nummer van uw paritair comité.

Indien er geen sectorale collectieve arbeidsovereenkomst werd afgesloten en u nog niet heeft voldaan aan uw verplichtingen inzake het recht op deconnectie, kunt u bij uw Payroll Advisor terecht voor een model van bijlage bij het arbeidsreglement of van ondernemings-cao.

Bronnen :

Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, B.S., 10 november 2022

« Drie maanden uitstel in de praktijk om afspraken te maken over recht op deconnectie », 25 november 2022, beschikbaar op www.werk.belgie.be