Recht op deconnectie: vervulling van de voorgeschreven formaliteiten uitgesteld tot 1 april 2023

Van 

De wet van 3 oktober 2022 tot verankering van het recht op deconnectie voorzag dat bepaalde formaliteiten uiterlijk op 1 januari 2023 moesten worden vervuld. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft meegedeeld dat 3 maanden uitstel zal worden verleend om deze formaliteiten te vervullen.


De wetgever heeft bepaald dat werkgevers met minstens 20 werknemer een bedrijfs-CAO moeten sluiten met oog op de nakoming van hun verplichtingen inzake het recht op deconnectie. Bij ontstentenis van een bedrijfs-CAO zullen ze  hun arbeidsreglement moeten wijzigen (zie ons artikel hierover).

De wetgever had 1 januari 2023 vastgesteld als uiterste datum voor:

  • de neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomst van de onderneming ter griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of ;
  • de verzending van het arbeidsreglement aan de Inspectie Toezicht Sociale Wetten.

Omdat de wet pas op 20 november 2022 in werking is getreden, kregen werkgevers slechts een korte periode om zich in overeenstemming te brengen met de wet. In overleg met de minister verleent de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een uitstel van 3 maanden om de formaliteiten te vervullen.

Bijgevolg moet de collectieve arbeidsovereenkomst of de toezending van de arbeidsregeling uiterlijk op 1 april 2023 plaatsvinden.

Indien op sectoraal (zie in de sectorale informatie van uw Paritair Comité onder hoofdstuk 66) of NAR-niveau een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten die de nodige bepalingen bevat, vervalt de verplichting om een ondernemings-cao te sluiten of het arbeidsreglement te wijzigen.

Bronnen :

Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, B.S., 10 november 2022

« Drie maanden uitstel in de praktijk om afspraken te maken over recht op deconnectie », 25 november 2022, beschikbaar op www.werk.belgie.be