Structurele vermindering vanaf 1 april 2022

Van 

Vanaf 1 april 2022 wordt een zeer lage lonen component toegevoegd aan de berekening van de structurele vermindering. Bovendien worden door de overschrijding van de spilindex de loonbedragen van de vermindering aangepast.


De structurele vermindering is een vermindering van de patronale bijdragen die van toepassing is op alle werkgevers uit de privé- (en openbare) sector die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan het gehele socialezekerheidsstelsel.

Vanaf 1 april 2022 wordt een zeer lage lonen component toegevoegd aan die structurele vermindering.* De vermindering zal dus groter zijn als er werknemers worden tewerkgesteld met een zeer laag loon.

Bovendien worden door de overschrijding van de spilindex de loongrenzen van de structurele vermindering aangepast.

De structurele vermindering ziet er dus vanaf 1 april 2022 als volgt uit:

Categorie van de structurele vermindering

 Vermindering

Categorie 1 (algemene categorie)

 0,1400 x (  9.779,77 – S) + 0,4000 x (5.889,70 - S);

Categorie 2 (Sociale Maribel)

 79,00 + 0,2557 x ( 8.215,66 – S) + 0,4000 x (6.048,89 - S) + 0,0600 x (W – 14.342,02)

Categorie 3 (Beschutte werkplaats)

werknemers met loonmatiging = 0,1400 x ( 10.597,01 – S) + 0,4000 x (5.889,70 - S)

werknemers zonder loonmatiging = 495,00 + 0,1785 x ( 10.061,21 – S) + 0,4000 x (5.889,70 - S)

*Bron:

- Koninklijk besluit van 1 mei 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. van 16 mei 2022.

-Tussentijdse instructies RSZ:  Aanpassing van loonplafonds verminderingen