Tewerkstelling van een leerling als student: stand van zaken

article image Van 
94276

Studenten kunnen tijdens de maanden juli en augustus weer een studentenovereenkomst sluiten met de werkgever bij wie zij hun een praktische opleiding volgen.

In maart 2019 deelden we u mee dat de administratieve instructies aan de werkgevers van de RSZ voor het eerste kwartaal 2019 een standpuntwijziging bevatte met betrekking tot de tewerkstelling van leerlingen als studenten. De RSZ komt nu terug op dit standpunt.  

We geven u hierna de stand van zaken.

Welke leerlingen worden bedoeld?

Sommige studenten combineren het theoretische deel van hun studies met een opleiding op de werkplek. Dit wordt alternerend leren genoemd.

Onder alternerend leren verstaat men het systeem waarbij een theoretische opleiding in een onderwijs- of opleidingsinstelling ingericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid wordt gecombineerd met een praktische opleiding op de werkplek.

Kunnen deze leerlingen als student worden tewerkgesteld?

Vóór 1 juli 2017 konden deze jongeren helemaal geen studentenarbeid verrichten. Nu mogen ze dit wel onder de volgende voorwaarden:

  • Ze hebben geen recht op werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen. Het is wel toegestaan studentenarbeid te verrichten als men een leefloon ontvangt.
  • Ze mogen geen studentenarbeid verrichten als ze onderwijs of opleiding moeten volgen of op de werkplek aanwezig moeten zijn in het kader van hun praktische opleiding.
  • Ze zijn niet als student tewerkgesteld bij de werkgever bij wie ze hun praktische opleiding volgen. Op die manier wil de wetgever vermijden dat de grens tussen opleiding en arbeid vervaagt.

Hoe interpreteert de RSZ deze regels?

Administratieve instructies voor het eerste kwartaal 2019

De RSZ hield zich aan een strikte lezing van de wettekst

Een student kon geen overeenkomst voor tewerkstelling van studenten meer afsluiten met de werkgever bij wie hij een praktische opleiding volgde, en dit ook niet  voor de maanden juli en augustus.  De jongere kon tijdens de zomervakantie wel als student worden tewerkgesteld bij een andere werkgever. 

Nu

De RSZ versoepelt nu zijn standpunt en komt terug zijn vroeger standpunt.

Een jongere kan nu wel weer als student worden tewerkgesteld bij de werkgever bij wie hij een praktische opleiding volgt, voor zover deze tewerkstelling met een studentenovereenkomst plaatsvindt tijdens de zomervakantie, in juli en augustus. Tijdens de zomervakantie kan hij dus een vakantiejob verrichten bij zijn stagemeester.