Tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht omwille van het Coronavirus: wie betaalt de feestdag van 13 april?

article image Van 
99846

Paasmaandag is een door de werkgever te betalen feestdag. Wanneer deze valt tijdens de eerste 14 ononderbroken kalenderdagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan betaalt de werkgever deze dag. De werknemer ontvangt geen uitkering van de RVA.

Maandag 13 april a.s. is het Paasmaandag. Hoewel velen dit jaar niet met de hele familie rond de paastafel zullen zitten, behoudt deze dag wel haar karakter van feestdag. Maar wat met de verloning van de werknemers die tijdelijk werkloos zijn? Wie gaat hen deze feestdag betalen?

1. Principe

Als algemeen principe geldt dat de werknemer recht heeft op loon voor elke wettelijke feestdag (of vervangingsdag) waarop hij normaal gezien had moeten werken.

Voor meer informatie omtrent de feestdagen en het bepalen van de vervangingsdagen voor zowel voltijdse als deeltijdse werknemers, verwijzen wij u naar ons artikel van 4 november 2019.

Een bijzondere regeling geldt evenwel wanneer wettelijke feestdagen vallen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid.

2. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Een groot deel van de werknemers bevindt zich vandaag in een situatie van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van het coronavirus.

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt dat de feestdagen die vallen tijdens de eerste 14 kalenderdagen van de tijdelijke schorsing wegens overmacht, ten laste zijn van de werkgever.

De periode van 14 kalenderdagen dient ononderbroken te zijn.

In voorkomend geval zal de werknemer in principe recht hebben op zijn normaal loon.

Voor de werknemers die zich op Paasmaandag in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bevinden, betekent dit concreet het volgende :

  • Werknemers die zich op maandag 13 april al méér dan 14 kalenderdagen ononderbroken in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bevinden bij hun werkgever, zullen voor Paasmaandag geen loon ontvangen van de werkgever. Zij ontvangen daarentegen wel een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid van de RVA.
    Dit is dus NIET het geval wanneer de ononderbroken periode van tijdelijke werkloosheid pas vanaf 31 maart of later aanvatte. Werknemers die ten vroegste vanaf 31 maart in tijdelijke werkloosheid geplaatst werden, hebben bijgevolg nog steeds recht op de feestdag van 13 april ten laste van de werkgever.
     
  • Werkgevers die werken en tijdelijke werkloosheid afwisselen, zullen de feestdag van Paasmaandag aan de werknemers moeten betalen wanneer zij in de periode vanaf 31 maart gewerkt hebben, ook al was het maar 1 dag. Hetzelfde geldt voor elke andere reden van schorsing of afwezigheid waardoor de periode van tijdelijke werkloosheid doorprikt wordt.

3. Tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer, technische stoornis of economische redenen

Indien werknemers zich bevinden in tijdelijke werkloosheid om economische redenen, technische stoornis of weerverlet, dan geldt er een andere regel.

In deze gevallen is de werkgever verplicht om elke feestdag te betalen die samenvalt met een dag van tijdelijke werkloosheid. De beperking tot de eerste 14 kalenderdagen is hier dus niet van toepassing.

Voor een bepaald aantal feestdagen per jaar moet hij evenwel enkel het belastbaar loon betalen (brutobedrag verminderd met de RSZ-bijdragen van de werknemer) waarop geen werkgeversbijdrage verschuldigd is, rekening houdend met het aantal reeds aangegeven dagen tijdelijke werkloosheid: 

 

 

Aantal werkloosheidsdagen vanaf 1 januari van het lopende jaar

Aantal feestdagen (die met een werkloosheidsdag samenvallen) waarvoor de werkgever het loon zonder RSZ betaalt

5 dagen/week

6 dagen/week

0

Van 0 tot 25

Van 0 tot 31

1

Van 26 tot 50

Van 31 tot 60

2

Van 51 tot 75

Van 61 tot 90

3

Van 76 tot 100

Van 91 tot 120

4

Van 101 tot 125

Van 121 tot 150

5

Van 126 tot 150

Van 151 tot 180

6

Van 151 tot 175

Van 181 tot 210

7

Van 176 tot 200

Van 211 tot 240

8

Van 201 tot 225

Van 241 tot 270

9

Vanaf 226

Vanaf 271

 

Opgelet ! Voormelde regel geldt enkel in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders. Voor bedienden in tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen geldt de regel zoals van toepassing voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (cf. supra).

 

 

 

jQuery(function ($) { if (!document.getElementById("searchresult")) { $("#keywordsection").hide(); } });