Toegelaten arbeid van gepensioneerden: bedragen voor het jaar 2023

Van 

Een gepensioneerde mag tot een bepaald bedrag per jaar bijverdienen. Het grensbedrag hangt af van de leeftijd van de persoon en het bestaan kinderen ten laste. In geval van toepassing van een grensbedrag zijn de bedragen voor 2023 gekend.


Als gevolg van het regeerakkoord werden de regels inzake toegelaten arbeid voor gepensioneerden in 2015 aanzienlijk gewijzigd.

1. Onbeperkte cumulatie

In twee situaties is het mogelijk zonder beperking een pensioen te cumuleren met een beroepsactiviteit.

1° Vanaf 65 jaar

De cumulatie is onbeperkt vanaf 65 jaar en dit vanaf 1 januari van het jaar waarin de gepensioneerde deze leeftijd bereikt. Geen enkele loopbaanvoorwaarde is vereist en de leeftijdsvoorwaarde dient niet te worden vervuld op het ogenblik van oppensioenstelling.

Bijvoorbeeld, iemand die op 64 jaar op pensioen gaat, kan vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 jaar wordt, bijkomende inkomsten hebben op een onbeperkte wijze.

Opmerking: de gepensioneerde van 65 jaar van wie de echtgenoot een gezinspensioen geniet (75%) valt niet onder deze onbeperkte cumulatie en moet dus de grensbedragen (zie hierna) in acht nemen.

2° Loopbaan 45 jaar

De titularis van een rustpensioen kan namelijk onbeperkt beroepsinkomsten ontvangen als hij een loopbaan van ten minste 45 jaar bewijst. Deze loopbaanvoorwaarde dient te worden vervuld op de ingangsdatum van het eerste Belgische rustpensioen van de pensioengerechtigde. Bij gebreke daaraan, zal hij slechts op onbeperkte wijze kunnen cumuleren vanaf 1 januari van het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.

2. Beperkte cumulatie: inachtneming van grensbedragen

Voor de gepensioneerden die de voorwaarden onder 1 niet vervullen, zijn er grensbedragen van kracht die jaarlijks worden geïndexeerd.

Grensbedragen in 2023 vóór de leeftijd van 65 jaar

Bedrag per activiteitssoort

Voorwaarden

Kinderlast

Werknemer, ambt of mandaat

Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige)

Vóór de normale pensioenleeftijd

Neen

9.236,00 euro

7.389,00 euro

Ja

13.854,00 euro

11.083,00 euro

Vóór 65 jaar met alleen een overlevingspensioen

Neen

21.505,00 euro

17.204,00 euro

Ja

32.257,00 euro voor één kind ten laste + 5.376,00 euro per bijkomend kind ten laste*

25.806,00 euro voor één kind ten laste + 4.301,00 euro per bijkomend kind ten laste*

Opmerking: het ingangsjaar is niet noodzakelijk een volledig jaar, het pensioen kan immers ingaan vanaf eender welke maand van het jaar. In dat geval wordt het grensbedrag aangepast aan het aantal maanden waarin een pensioen ontvangen wordt: het toegelaten bedrag wordt gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal pensioenmaanden. De daaropvolgende jaren worden de inkomsten berekend per kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december. Voor de volledige jaren tot en met het jaar vóór zijn 65e verjaardag (m.a.w. het jaar waarin hij 64 wordt) wordt het jaarlijks grensbedrag als toetssteen gebruikt. Vanaf de 1e januari van het jaar van zijn 65e verjaardag moet hij geen grenzen meer naleven.

Voorbeeld: het rustpensioen van een werknemer gaat in op 1 mei 2023. Hij is jonger dan 65 en heeft hij op dat ogenblik geen loopbaan van 45 jaren. Hij oefent een activiteit uit als werknemer vanaf 1 mei 2023 en heeft geen kind ten laste. Voor 2023 is het grensbedrag gelijk aan 9.236,00 euro. In dit geval mag hij dus niet meer bijverdienen dan: (9.236,00 euro x 8) / 12 = 6.157,33 euro.

* Een koninklijk besluit (19 januari 2023) en een ministerieel besluit (17 april 2023) verhogen de limieten van de toegelaten activiteit voor de begunstigden van alleen een of meerdere overlevingspensioenen als werknemer of zelfstandige, die jonger zijn dan 65 jaar en een of meerdere kinderen ten laste hebben. 

Grensbedragen in 2023 vanaf de leeftijd van 65 jaar (gepensioneerde van wie de echtgenoot een gezinspensioen geniet)

Bedrag per soort activiteit

Voorwaarden

Kinderlast

Werknemer, ambt of mandaat

Zelfstandige (of mix werknemer –zelfstandige)

Vanaf de leeftijd van 65 jaar

Neen

26.678,00 euro

21.342,00 euro

Ja

32.451,00 euro

25.960,00 euro

Zowel voor een activiteit als loontrekkende dan wel in geval van een ambt of een mandaat moet men steeds de bruto-inkomsten in rekening nemen. Voor een activiteit als zelfstandige moeten daarentegen de netto-inkomsten in rekening worden genomen. Als de belanghebbende een loontrekkende activiteit combineert met een activiteit als zelfstandige, dan wordt er rekening gehouden met 80% van de bruto-inkomsten als werknemer en + 100% van de netto-inkomsten van zelfstandigen.

Pas op ! Sinds 1 januari 2015 zal de FPD rekening houden met opzeggingsvergoedingen, verbrekingsvergoedingen en afdankingsvergoedingen of met elk ander voordeel dat als dusdanig geldt. Deze vergoedingen zullen gespreid worden over de periode die ze dekken. Vandaag zijn deze vergoe­dingen niet opgenomen in de inkomsten die in aanmerking worden genomen door de FPD.

3. Sancties

Als de gepensioneerde voornoemde bedragen overschrijdt wordt vanaf 1 januari 2015 zijn pensioen verminderd met het  percentage van de overschrijding, ongeacht het bedrag ervan.

Er is dus geen volledige schorsing van het pensioen meer wanneer een overschrijding van 25% of meer wordt vastgesteld.

Deze sanctie heeft betrekking op het volledige kalenderjaar, zelfs al werd de activiteit niet heel het jaar uitgeoefend.

4. Leeftijd van pensioen

Ons artikel geeft de stand van zaken van deze wijzigingen voor wat het werknemerspensioen betreft.

Bronnen: Ministerieel besluit van 22 december 2022 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 30 december 2022. Koninklijk besluit van 19 januari 2023 tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen in de werknemersregeling met beroepsinkomsten, BS 14 februari 2023. Ministerieel besluit van 17 april 2023 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, § 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 25 mei 2023.