Tuinonderhoud, huishoudelijke taken en kleine herstellingen betaald door de werkgever: waarom niet?

Van 
78978

Een onderneming (ResQ) stelt een formule van alternatieve verloning voor die erin bestaat werknemers een budget toe te kennen waarmee ze een beroep kunnen doen op diensten aan huis en dit volgens een gunstige sociale en fiscale regeling.

Onlangs deed een nieuw systeem van alternatieve verloning zijn intrede in ons land. Het werd uitgewerkt door een privéonderneming (ResQ) die de (tijdelijke) goedkeuring kreeg van de fiscale en sociale instanties. Het volgende artikel geeft een analyse en uitvoerige beschrijving van dit nieuwe systeem.

Waaruit bestaat deze nieuwe verloningswijze?

Via dit verloningssysteem kunnen werkgevers aan hun werknemers een budget toekennen voor het uitvoeren van huishoudelijke taken en onderhoudswerken zoals:

  • tuinonderhoud;
  • chauffeursdienst;
  • ruitenwasser;
  • onderhoud van het huis;
  • kleine herstellingen (elektriciteit, loodgieterij, herstellingswerken, enz…);
  • huispersoneel;

Het kan beschouwd worden als een soort dienstencheque betaald door de werkgever maar met een breder dienstengamma.

De uurtarieven van de uitvoerders verschillen in functie van de opdracht. Hierbij komt nog een bedrag voor administratiekosten dat bestemd is om ResQ te vergoeden voor zijn rol van coördinator.

Concreet betekent dit dat de werkgever een bepaald budget aan de werknemer toekent om ResQ Online te gebruiken. De werknemer logt dan in op het platform, selecteert een dienstentype en een uitvoerder op de lijst. Hij kan ook zelf een uitvoerder aanduiden. De uitvoerder voert de opdracht uit voor de werknemer die ze daarna moet goedkeuren zodat de uitvoerder kan worden betaald. De overige administratie wordt door ResQ verzorgd. De werkgever ontvangt een maandelijkse factuur met vermelding van de prestaties die voor zijn werknemers werden verricht.

Aan welke werknemer kan men deze verloningsvorm aanbieden?

Deze verloningsvorm kan aan elk werknemerstype worden aangeboden. Het moet niet noodzakelijk een collectief voordeel zijn.

De overheid heeft echter twee verplichtingen opgelegd voor dit budget dat door de werkgever wordt toegekend:

  • het mag niet meer bedragen dan 25% van de totale loonmassa;
  • het mag geen vervanging zijn voor een bestaande bezoldiging. Het moet een bijkomende bezoldiging zijn waarop de werknemer op het ogenblik van toekenning nog geen recht heeft.

Wat maakt deze formule interessant?

Het voordeel voor werknemer en werkgever ligt in het feit dat de sociale (persoonlijke en patronale socialezekerheidsbijdragen) en fiscale lasten niet worden berekend op de werkelijke waarde van het voordeel maar op een lager forfait.

De onrechtstreekse terbeschikkingstelling van diensten aan huis door de werkgever is een loonvoordeel dat aan socialezekerheidsbijdragen en belasting onderworpen is. In principe moet dit voordeel op zijn werkelijke waarde worden gewaardeerd en moeten de lasten op deze waarde worden berekend.

De onderneming ResQ heeft echter een fiscale ruling en een sociaal akkoord bekomen die betrekking hebben op de forfaitarisering van het voordeel in kwestie.

Sociale zekerheid 

Het voordeel wordt voor het ogenblik gewaardeerd op 8,54 EUR per uur.

Voor de waardering van dit voordeel heeft de RSZ rekening gehouden met de huidige waarde van een PWA-cheque en een dienstencheque waarbij de volgende verdeelsleutel werd toegepast: 80% van de aangeboden diensten zijn eveneens mogelijk via dienstencheques en 20% van de aangeboden diensten worden door PWA-cheques beoogd.

Fiscale behandeling

Het voordeel wordt gewaardeerd op 3,50 EUR per uur.

Voor de vaststelling van dit bedrag heeft de fiscus het bestaande jaarforfait van 5950 EUR voor de gratis terbeschikkingstelling van een dienstbode gebruikt. Een voltijdse tewerkstelling stemt overeen met  1700 werkuren per jaar en leidt tot voormeld uurbedrag (5950 / 1700 = 3,5).

Hoe dit systeem invoeren?

U kan de website van ResQ raadplegen: http://www.resqonline.com en contact opnemen met deze onderneming.

Mis de uitgave van ons compleet naslagwerk over alternatieve verloning niet. De versie 2016 is nu beschikbaar!