Uw werknemer neemt deel aan de nationale staking van 13 mei: heeft hij recht op loon?

article image Van 

Op 13 mei plant het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actie- en sensibilisering dag in het kader van hun campagne "Koopkracht en energieprijzen".

93271

Aangezien deze actie als stakingsdag moet beschouwd worden, zullen uw deelnemende werknemers gerechtvaardigd afwezig zijn zonder recht op loon.

Werknemers die deelnemen aan de nationale actiedag

Wanneer werknemers deelnemen aan de nationale actiedag, voeren zij hun arbeidsovereenkomst niet uit en bent u ook geen loon verschuldigd voor die dag. Deelnemende werknemers zullen wel een vergoeding van de vakbond ontvangen wanneer zij aangesloten zijn bij de vakbond en hun vakbond deze staking erkend heeft.

Niet-gesyndiceerde werknemers die deelnemen aan de geplande acties zullen geen loon en geen stakingsvergoeding krijgen. Zij zijn daarentegen wel rechtmatig afwezig indien zij u voorafgaandelijk van hun deelname op de hoogte brengen. Het is eveneens mogelijk om in te stemmen met de opname van een vakantiedag of een dag inhaalrust.

Werknemers die niet deelnemen aan de nationale actiedag

De werknemers die niet aan de nationale actiedag deelnemen en die normaal die dag komen werken, moeten het normale loon voor die dag krijgen.

Werkwillige werknemers die niet kunnen werken omwille van de staking, hebben die dag geen recht op gewaarborgd loon. U moet hen wel, in de mate van het mogelijke, andere taken laten uitvoeren. Indien dit onmogelijk is, wordt de arbeidsovereenkomst van de werknemer geschorst voor de uren die hij niet kan werken en moet u geen loon betalen. Hetzelfde geldt voor werknemers die hun werk niet kunnen uitvoeren omwille van een staking in een andere onderneming.

Werkwillige werknemers kunnen tijdelijk werkloosheidsuitkeringen van de RVA bekomen voor zover het Beheerscomité van de RVA daartoe goedkeuring verleent. Het Beheerscomité houdt in het bijzonder rekening met het feit of de betrokken werknemers deel uitmaken van de arbeidseenheid waarin de stakers zich bevinden en of zij geen belang hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers.

Vergeet niet om de nodige mededelingen te doen aan de RVA: Tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out: nieuwe mededelingsprocedure