Verblijfskosten in België: verandert er iets op 1 september 2017 ?

Van 
85893

De toekenningsvoorwaarden van verblijfskosten werden gewijzigd voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Betekent dit dat de nieuwe voorwaarden ook van toepassing zijn op de privésector? Wij stelden de vraag aan de fiscus!

De vergoedingen toegekend als terugbetaling  van verblijfskosten gemaakt tijdens beroepsopdrachten in België zijn binnen bepaalde grenzen en tegen bepaalde voorwaarden niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen (zie ons artikel van 7 juni 2017) noch belastbaar.

Op fiscaal vlak zijn deze forfaitaire vergoedingen niet belastbaar als het bedrag ervan wordt bepaald rekening houdend met het aantal werkelijke verplaatsingen en als het bedrag ervan niet hoger ligt dan dat van gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn ambtenaren toekent.

Voor deze ambtenaren werden de regels gewijzigd.

Wat waren de voorwaarden vóór de wijziging?

Bedragen van toepassing vanaf 1 juli 2017 :

 

Reis per kalenderdag

Toeslag wegens nachtverblijf (1)

 

Meer dan 5 uur tot minder dan 8 uur

8 uur en meer

Logies op kosten van het personeelslid (2)

Kosteloze logies (3)

Alle werknemers

3,98

19,99

45,54

23,97

(1) Vergoeding voor avondmaal, nachtverblijf, ontbijt.

(2) Dat wil zeggen dat het logement niet door de werkgever wordt terugbetaald.

(3) Wanneer de werknemer logeert bij familie, vrienden, kennissen, collega's, ... waarvoor geen betaling wordt gevraagd.  Het gaat dus niet om een overnachting in een hotel die volledig wordt terugbetaald door de werkgever.

Voor verplaatsingen van meer dan 5 maar minder dan 8 uur, met inbegrip van de middaguren (periode tussen 12u en 14u), ontvangt de werknemer dezelfde vergoeding als voor verplaatsingen van ten minste 8 uur.

Wat zijn de nieuwe toekenningsvoorwaarden?

Voor het personeel van de federale Staat werden belangrijke wijzigingen aangebracht.

Maaltijdkosten

Wanneer het personeelslid verplicht is zich in België te verplaatsen in het kader van de uitoefening van zijn functie, wordt een vergoeding voor verblijfskosten toegekend om maaltijdkosten te dekken.

Deze vergoeding wordt toegekend als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de verplaatsing duurt minimaal 6 uur (vanaf het vertrek uit de standplaats tot de terugkeer);
  • de verplaatsing is verder dan een straal van 25 km buiten de agglomeratie van de administratieve standplaats;
  • de maaltijd wordt niet door de werkgever of een derde ten laste genomen;
  • er is geen ander voordeel van alle aard om deze maaltijdkosten te dekken (voorbeeld: maaltijdcheques of mogelijkheid de maaltijd te gebruiken in het bedrijfsrestaurant).

Deze vergoeding bedraagt 16,73 EUR per dag (geïndexeerd bedrag op 1 juli 2017. Niet-geïndexeerd bedrag: 10 EUR).

Voor reizende ambtsbetrekkingen kan een maandelijkse forfaitaire vergoeding worden toegekend.  In dat geval zijn er geen voorwaarden inzake uren en afstand. Het bedrag komt dan overeen met een bepaald aantal keren de dagvergoeding (maximum 16 keer voor voltijdse prestaties).

Huisvestingskosten

Wanneer het personeelslid verplicht is in België buiten zijn woonplaats te logeren naar aanleiding van de uitoefening van zijn functie, wordt een huisvestingsvergoeding toegekend.

Deze vergoeding wordt toegekend als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de verplaatsing is verder dan een straal van 75 kilometer buiten de gemeente van de administratieve standplaats;
  • de huisvesting wordt niet door de werkgever of een derde ten laste genomen;
  • er is geen ander voordeel van alle aard om deze huisvestingskosten te dekken (voorbeeld: terbeschikkingstelling van gratis logies).

Deze vergoeding bedraagt 125,51 EUR per nacht (geïndexeerd bedrag op 1 juli 2017. Niet-geïndexeerd bedrag: 75 EUR).

Zijn deze nieuwe voorwaarden van toepassing op de privésector?

We hebben de vraag aan de fiscus gesteld en wachten nog op een antwoord.

Zodra we hierover meer nieuws hebben, zullen we u op de hoogte brengen via een artikel op onze website.

Bron : Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, BS 19 juli 2017, art. 80-88.