Vergeet niet om uw individuele pensioentoezeggingen vóór 31 maart 2020 mee te delen!

article image Van 

De werkgever moet jaarlijks aan de FSMA het aantal individuele pensioentoezeggingen meedelen en het bewijs leveren dat er in de onderneming een aanvullend pensioenstelsel bestaat voor alle werknemers.

06.03.2020-wap_4NL_doc.docx

39472

 

De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en de fiscale behandeling ervan en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (WAP) verplicht de werkgevers jaarlijks het aantal individuele pensioentoezeggingen mee te delen dat werd toegezegd tijdens het verstreken jaar, zijnde 2019, per werknemerscategorie alsmede het bewijs dat er in de onderneming een aanvullende pensioenregeling voor alle werknemers bestaat. Het is niet nodig het bedrag mee te delen dat in de individuele toezegging staat.

Deze mededeling geldt slechts voor de individuele toezeggingen gedaan aan de loontrekkende werknemers (personen met een arbeidsovereenkomst). Indien in 2019 geen enkele toezegging werd gedaan, hoeft niets te worden meegedeeld.

De mededeling moet voor 31 maart 2020 gericht worden aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) met het formulier WAP-4 (hieronder Meer info zie PDF). Dit formulier moet per post naar het volgende adres worden gezonden: FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel.

 Worden op dat formulier vermeld:

  • Het betreffende kalenderjaar (2019);
  • Het aantal individuele pensioentoezeggingen gedaan in 2019;
  • De vermelding van alle bestaande collectieve pensioenregelingen, zelfs die op sectoraal niveau werden ingericht;
  • De handtekening van een persoon die gemachtigd is de onderneming te vertegenwoordigen.

Het niet nakomen van deze verplichtingen en/of de mededeling van foute gegevens kan strafrechtelijk worden gesanctioneerd.

Wij nemen dit artikel te baat om enkele begrippen in dat verband op te frissen.

Een individuele pensioentoezegging is een overeenkomst waarbij de werkgever een occasionele en niet-stelselmatige pensioentoezegging doet aan een werknemer en/of zijn rechthebbenden. De groepsverzekeringen of de collectieve toezeggingen die worden beheerd in een door de werkgever opgericht pensioenfonds vallen dus buiten dit bestek.

Dit voordeel wordt gekenmerkt door het feit dat het wordt toegekend aan een welbepaalde persoon om persoonlijke redenen en niet omdat hij behoort tot een categorie van personen.

De individuele pensioentoezeggingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de individuele pensioentoezegging is occasioneel en niet stelselmatig;
  • er moet in de onderneming een aanvullend pensioenstelsel bestaan (= technische bedrijfseenheid) voor alle werknemers die moeten aangesloten zijn overeenkomstig de wet. De individuele toezegging is slechts een aanvulling van een collectief stelsel;
  • de werkgever mag geen individuele pensioentoezegging doen tijdens de laatste 36 maanden voor het pensioen, de SWT of gelijkgestelde overeenkomsten (Canada dry). Overtreding van deze voorwaarde wordt gesanctioneerd met een administratieve boete van 35% van het toegekende kapitaal of het vestigingskapitaal van de rente;
  • jaarlijks moet het aantal pensioentoezeggingen worden meegedeeld aan de FSMA (het onderwerp van dit artikel);
  • een schriftelijke pensioenovereenkomst en een externe financiering.

Meer info zie PDF...