Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegen- en nachtarbeid : De fiscus heeft meer informatie nodig !

Van 

In april 2022 werden de voorwaarden om recht te hebben op de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingeval van ploegen- en nachtarbeid aangepast en verstrengd. Vanaf april 2022 mag het fiscaal voluntariaat niet meer in aanmerking genomen worden om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te berekenen. In het verlengde hiervan zijn nu ook de te vervullen formaliteiten aangepast.


In ons artikel van 15 april 2022 - Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- & nachtarbeid, voor de binnenvaart en voor werken in onroerende staat: belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2022 – berichtten we u dat de voorwaarden om deze fiscale voordelen te genieten die erin bestaan om een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing niet door te storten, vanaf april 2022 aangepast en verstrengd worden.

We sommen hierna nog even de belangrijkste op : 

 • om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid te genieten moet de premie voor ploegenarbeid, waaronder ook continuarbeid valt, minstens 2% bedragen. De premie voor nachtarbeid moet minstens 12% bedragen. Vanaf 1 april 2024 moet de premie bovendien in een cao, het arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst staan;
 • alle werknemers die ploegenarbeid, waaronder ook continuarbeid valt, verrichten, moeten een ploegenpremie ontvangen;
 • de één derde-norm die geldt voor ploegen- en nachtarbeid wordt opgesplitst. Nachtarbeid enerzijds en ploegen- en continuarbeid anderzijds die een werknemer tijdens de maand presteert mogen dan niet meer samengeteld worden om deze minimumnorm te berekenen;
 • voor het bepalen van de beschikbare bedrijfsvoorheffing wordt ook een opsplitsing tussen ploegen- en nachtarbeid gemaakt. De beschikbare bedrijfsvoorheffing van de werknemers die ploegenarbeid leverden komt niet meer in aanmerking om er het fiscaal voordeel voor nachtarbeid op te verrekenen, en vice versa;
 • indien een werkzaamheid onderworpen is aan de werfmelding kan men geen beroep meer doen op het fiscaal voordeel voor ploegenarbeid voor werken in onroerende staat indien deze meldingsplicht niet wordt nageleefd.

In een ander artikel van 13 april 2022 - Een hogere patronale lastenverlaging ingevolge fiscaal voluntariaat: achterpoortje gesloten – deelden we u ook mee dat indien het fiscaal voordeel wordt berekend op de in te houden bedrijfsvoorheffing zelf dan mag geen rekening meer gehouden worden met het eventueel toegepast fiscaal voluntariaat.

In het verlengde hiervan zijn nu ook de formaliteiten aangepast die een werkgever moet doen om dit fiscaal voordeel te kunnen genieten. Deze wijzigingen zijn, tenzij anders bepaald, van toepassing op de vanaf 1 april 2022 betaalde of toegekende bezoldigingen.

1. Opsplitsing aangifte van de verschillende fiscale voordelen ploegen- en nachtarbeid

Voortaan wordt de aangifte van alle verschillende fiscale voordelen ploegen- en nachtarbeid opgesplitst. Het betreft het fiscaal voordeel ingevolge:

 1. ploegenarbeid;
 2. nachtarbeid;
 3. ploegenarbeid in een volcontinu arbeidssysteem;
 4. systeemvaart;
 5. werken in ploegen in onroerende staat op locatie.

Dit betekent in concreto dat in de tweede van de dubbele aangifte bedrijfsvoorheffing ingeval van toepassing van het fiscaal voordeel voor ploegen- en nachtarbeid vanaf de in juli 2022 betaalde of toegekende bezoldigingen een nieuwe en aparte verminderingscode moet toegepast worden naargelang het om ploegen (= code 74)- of nachtarbeid (= code 75) gaat.

De verminderingscodes voor de andere voornoemde fiscale voordelen blijven van toepassing.

2. Bijkomende vermeldingen in de nominatieve lijst

Ingrijpender zijn de wijzigingen, lees bijkomende informatie, in de nominatieve lijst die de werkgever moet ter beschikking houden van de fiscus als hij een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toepast.

2.1. Werkgever past het fiscaal voordeel ploegenarbeid en ploegenarbeid in een volcontinu arbeidssysteem toe.

De nominatieve lijst moet per maand, voor elke werknemer die dergelijke ploegenarbeid heeft verricht de volgende gegevens vermelden:

 • de volledige identiteit;
 • het aantal effectief in ploegenarbeid gepresteerde arbeidsuren waarvoor de werknemer eveneens een ploegenpremie heeft verkregen;
 • in voorkomend geval, het aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst en waarvoor het loon door de werkgever werd doorbetaald, indien kan worden aangetoond dat de betrokken werknemer, overeenkomstig zijn arbeidsregeling, zou tewerkgesteld zijn in ploegenarbeid en hiervoor eveneens een ploegenpremie zou hebben verkregen (nieuw);
 • het totaal aantal effectief gepresteerde arbeidsuren (nieuw);
 • in voorkomend geval, het totaal aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst maar waarvoor het loon wordt doorbetaald;
 • de belastbare bezoldigingen die aan de werknemer wordt betaald of toegekend, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen (nieuw);
 • het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing (nieuw);
 • het bedrag van de ploegenpremie die voor de geleverde prestaties van die maand werd betaald of toegekend (nieuw).

2.2. werkgever past het fiscaal voordeel nachtarbeid toe

De nominatieve lijst moet per maand, voor elke werknemer die nachtarbeid heeft verricht, de volgende gegevens vermelden:

 • de volledige identiteit;
 • het aantal effectief in nachtarbeid gepresteerde arbeidsuren waarvoor de werknemer eveneens een nachtpremie heeft verkregen;
 • het aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst en waarvoor het loon door de werkgever werd doorbetaald, indien kan worden aangetoond dat de betrokken werknemer, overeenkomstig zijn arbeidsregeling, zou tewerkgesteld zijn in nachtarbeid en hiervoor eveneens een nachtpremie zou hebben verkregen (nieuw);
 • het totaal aantal effectief gepresteerde arbeidsuren (nieuw);
 • het totale aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst maar waarvoor het loon wordt doorbetaald (nieuw);
 • de belastbare bezoldigingen die aan de werknemer wordt betaald of toegekend, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen (nieuw);
 • het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing (nieuw);
 • het bedrag van de nachtpremie die voor de geleverde prestaties van die maand werd betaald of toegekend (nieuw).

2.3. Werkgever past het fiscaal voordeel van systeemvaart toe

De nominatieve lijst moet per maand, voor elke werknemer die prestaties in de systeemvaart  heeft verricht, de volgende gegevens vermelden:

 • de volledige identiteit;
 • het percentage van de werktijd waarin de werknemer in het regime van de systeemvaart is tewerkgesteld (nieuw);
 • de belastbare bezoldigingen die aan de werknemer wordt betaald of toegekend, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen (nieuw);
 • het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing (nieuw);
 • het bedrag van de systeemvaartpremie die voor de geleverde prestaties van die maand werd betaald of toegekend (nieuw).

2.4. Werkgever past het fiscaal voordeel van werken in ploegen in onroerende staat op locatie toe

De nominatieve lijst moet per maand, voor elke werknemer die in ploegverband werken in onroerende staat op locatie heeft verricht, de volgende gegevens vermelden:

 • de volledige identiteit;
 • het aantal effectief gepresteerde arbeidsuren waarin in ploegverband werken in onroerende staat op locatie werden verricht;
 • in voorkomend geval, het aantal uur waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst, indien kan worden aangetoond dat de betrokken werknemer, overeenkomstig zijn arbeidsregeling, werken in onroerende staat op locatie zou hebben verricht, en waarvoor het loon door de werkgever werd doorbetaald (nieuw);
 • het totaal aantal effectief gepresteerde arbeidsuren (nieuw);
 • in voorkomend geval het totale aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst maar waarvoor het loon wordt doorbetaald (nieuw);
 • de identificatie van de locatie of locaties waar de werknemer in ploegverband de werken in onroerende staat op locatie heeft verricht (nieuw);
 • de belastbare bezoldigingen die aan de werknemer wordt betaald of toegekend, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen (nieuw);
 • het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing (nieuw);
 • het bedrag van het betaalde of toegekende bruto-uurloon, voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage (nieuw).

Daarenboven moet nu ook voor elke locatie waar in ploegverband werken in onroerende staat worden verricht, het bewijs bijgehouden worden van:

 • de werfmelding als die verplicht is;
 • het niet doen van de werfmelding omdat geen werfmelding vereist is.

2.5. Werkgever past het fiscaal voordeel steunzones toe

De nominatieve lijst moet nu ook vermelden:

 • het bedrag van de betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen;
 • het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing;

3. Fiscaal voluntariaat

Indien het fiscaal voordeel wordt berekend op de in te houden bedrijfsvoorheffing zelf dan mag geen rekening meer gehouden worden met het eventueel toegepast fiscaal voluntariaat. Om dit te kunnen controleren moet de nominatieve lijst, in voorkomend geval, het bedrag vermelden van de bedrijfsvoorheffing dat aanvullend wordt ingehouden bovenop de bedrijfsvoorheffing die reglementair minimaal op deze bezoldigingen verschuldigd is (= bedrag fiscaal voluntariaat)

Deze maatregel is van toepassing op de volgende gedeeltelijke vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing :

 • wetenschappelijk onderzoek;
 • sport;
 • steunzones;
 • startende ondernemingen;
 • koopvaardij-, bagger- en sleepvaartsector.

 

wettelijke bron : Koninklijk besluit van 19 mei 2022 tot wijziging van de bepalingen inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvorheffing in het KB/WIB 92 (BS van 30 mei 2022)