Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing : Waarmee rekening houden bij een fiscale controle ?

Van 

De fiscus organiseert controles tijdens dewelke zij nagaat of de ondernemingen terecht de maatregel van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing hebben toegepast. Het is aan de werkgever om tijdens deze controle aan te tonen dat hij recht heeft op dit fiscaal voordeel en de nodige bewijsstukken over te maken aan de fiscus.


Als u een fiscaal voordeel toepast dat erin bestaat dat u een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet doorstort aan de fiscus, dan kan de fiscus nog steeds controleren of u dit voordeel terecht hebt toegepast.

Waarmee moet u rekening houden bij een controle over het gebruik van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ?

1. Aard van het fiscaal voordeel

Naargelang de aard van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing die u toepast zal u moeten aantonen dat u de voorwaarden vervult om dat fiscaal voordeel te genieten. Elke soort van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing heeft zijn eigen te vervullen voorwaarden.

Wij sommen hierna de verschillende soorten van dergelijke fiscale voordelen op :

 • Overuren;
 • IPA;
 • Steunzones;
 • Ploegen-, nacht-, continu- en systeemvaartarbeid;
 • Startende ondernemingen;
 • Werken in onroerende staat;
 • Opleidingen
 • Corona;
 • Sporters;
 • Wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie omtrent deze soorten van fiscale voordelen vindt u terug op de website van de fiscus.

2. Bewijsstukken

Als de fiscus u mededeelt dat zij een controle zullen uitvoeren, vragen zij u schriftelijk, ter voorbereiding van die controle, om hen reeds bepaalde informatie te verstrekken.

Naast boekhoudstukken omtrent de toepassing van het betrokken voordeel, vragen zij naar het bewijs dat u de voorwaarden vervult om het betrokken fiscaal voordeel te genieten.

Group S kan aan zijn klanten op eenvoudig verzoek sommige documenten bezorgen die hen zullen helpen om sommige bewijsstukken aan te leveren. Het betreft o.a. documenten die verplicht moeten overgemaakt of bijgehouden worden op het ogenblik van de aangifte van het fiscaal voordeel. Het betreft volgende documenten:

 1. de dubbele aangiftes die werden gedaan om het fiscaal voordeel te laten genieten :
  • Een eerste aangifte is de reguliere aangifte bedrijfsvoorheffing;
  • Een tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing heeft uitsluitend betrekking op de bezoldigingen van de werknemers waarvoor de betrokken lastenverlaging toegepast wordt.
 2. In voorkomend geval een nominatieve lijst  met daarin de volledige identiteit van elke werknemer alsmede zijn nationaal nummer waarvoor u het fiscaal voordeel toepast aangevuld met een aantal bijkomende gegevens in functie van het toegepaste fiscaal voordeel.

Andere bewijsstukken zal u zelf moeten aanleveren.