Waals Gewest: Uitbreiding van de subsidie ‘Tremplin 24 mois +’ in 2022

Van 

De steunmaatregel ‘Tremplin 24 mois +’, in 2021 aanvankelijk beperkt tot maximum 600 voltijds equivalenten (VTE), wordt vanaf 1 januari 2022 uitgebreid naar maximaal 1200 voltijds equivalenten voor alle werkgevers samen beschouwd.


Om de sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen, besliste de Waalse regering om voor 2021 een premie toe te kennen voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden (meer dan 24 maanden). Deze maatregel, ‘Tremplin 24 mois +’, was aanvankelijk beperkt tot 600 voltijds equivalenten (VTE) in de loop van 2021.

De maatregel kende in 2021 reeds meerdere versoepelingen:

 • in juli 2021 kwamen meer sectoren in aanmerking en werden de voorwaarden voor de werkzoekenden minder streng;
 • in december 2021 werd de maatregel uitgebreid naar de volledige privésector, de lokale overheden en naar sommige openbare sectoren.

Na de publicatie van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022, werd de maatregel uitgebreid naar 1200 voltijds equivalenten en zijn er vanaf 1 januari 2022 nieuwe versoepelingen doorgevoerd.

Hieronder vindt u alle informatie over deze regeling zoals die van toepassing is in 2022. Het toepassingsgebied zou in de toekomst nog kunnen worden uitgebreid, afhankelijk van het succes van de maatregel.

1. Betrokken werkgevers

Elke werkgever met een vestigingseenheid in het Franse taalgebied kan de subsidie ‘Tremplin 24 mois +’ genieten, met uitzondering van de volgende werkgevers:

 1. universitaire onderwijsinstellingen voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende als lid van het academisch en wetenschappelijk personeel;
 2. andere onderwijsinstellingen voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende als lid van het onderwijzend personeel;
 3. de federale staat, met inbegrip van de rechterlijke macht, de Raad van State, het leger en de federale politie;
 4. een Gemeenschap of Gewest, met uitzondering van een onderwijsinstelling voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende die niet onder punten 1 of 2 valt;
 5. de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
 6. een instelling van openbaar nut of een openbare instelling die onder het gezag staat van een instelling zoals in punten 4 of 5.

2. Betrokken werknemers

De kandidaat-werknemer moet aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden voldoen:

 1. ingeschreven zijn bij de Forem als niet-werkende werkzoekende sinds minstens 24 maanden (op de dag voor de aanwerving);
 2. zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Franse taalgebied.

De periode van werkloosheid is de periode waarin de werkzoekende geen arbeidsovereenkomst of statutaire arbeidsrelatie heeft gehad en ook geen zelfstandige activiteit in hoofdberoep heeft uitgeoefend. Een periode waarin de werkzoekende een arbeidsovereenkomst of statutaire arbeidsrelatie had of een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefende, maar waarvan de totale duur - in één keer of onderbroken - niet meer was dan 31 dagen, wordt gelijkgesteld aan een werkloosheidsperiode. Periodes waarin de werkzoekende werkte volgens artikel 60, § 7 of artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s, zijn ook gelijkgesteld aan een werkloosheidsperiode.

3. Toegekende voordelen

De maatregel ‘Tremplin 24 mois +’ is een kwartaalsubsidie van € 1000 per maand die wordt toegekend voor maximum 24 maanden, gerekend vanaf de indiensttreding van de werkzoekende.

Deze maandelijkse subsidie wordt toegekend voor een voltijdse tewerkstelling. Werkt de werknemer deeltijds, dan wordt het bedrag pro rata berekend in functie van de contractuele arbeidsregeling.

4. Verplichtingen voor de werkgever

Om deze steunmaatregel te kunnen genieten moet de werkgever de volgende verplichtingen naleven:

 • een werkzoekende aanwerven voor een periode van minstens 24 maanden, minstens in een halftijds arbeidsstelsel. De arbeidsovereenkomst mag een overeenkomst van onbepaalde duur zijn of een overeenkomst van bepaalde duur voor 24 maanden;
 • een opleiding verzekeren voorde werkzoekende aangeworven via een arbeidsovereenkomst ten belope van minstens 40 uur/jaar tijdens de duur van de subsidie;
 • de werkzoekende aanwerven ten laatste binnen zes maanden vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de subsidie,.

5. Formaliteiten

Om de subsidie te kunnen genieten moet de werkgever een online formulier invullen op de site van de Forem.

Als de werkgever groen licht krijgt van de overheid en eenmaal de aanwerving plaatsvond, moet de werkgever de Forem elk kwartaal een trimestrieel overzicht bezorgen met het door de Forum uitgewerkt model.

6. Limieten

Een werkgever kan deze steunmaatregel aanvragen voor maximaal twee voltijdequivalenten. Per werknemer moet er een formulier worden ingevuld.

Ter herinnering: deze maatregel is beschikbaar voor een beperkte hoeveelheid van 1200 VTE.

De subsidie ‘Tremplin 24 mois +’ kan niet worden gecumuleerd met een andere financiële tussenkomst zoals:

 • SESAM;
 • APE;
 • Impulsion - 25-ans.

7. Toegestane cumulaties

Deze subsidie kan per uitzondering worden gecumuleerd met een ‘Impulsion 12 mois +’-plan.

Ze mag ook gecumuleerd worden met een vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen.

Bron: besluit van de Waalse Regering van 1 december 2020 van bijzondere machten nr. 58 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van het "plan rebond COVID-19” zijn genomen inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, B.S. 10.12.2020; Decreet van 14 mei 2021 houdende bekrachtiging van de besluiten van de Waalse Regering van bijzondere machten genomen in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis tijdens de tweede golf COVID-19; Decreet van 15 juli 2021 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021; Decreet van 21 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022, B.S.,7 maart 2022,  art. 240 tot 243.