Werkervaringsstage voor werkzoekenden: nieuw bij VDAB

Van 
82599

Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe vorm van werkplekleren ingevoerd in Vlaanderen, namelijk de werkervaringsstage (WES). De VDAB kan deze werkervaringsstage voorstellen met het oog op activering en competentieversterking van de werkzoekenden.

De VDAB zal de stagiair een vergoeding van 200 euro per volledig gepresteerde maand betalen. U kan de VDAB contacteren indien u interesse heeft om een werkzoekende een werkervaringsstage bij u te laten volgen.

1. Voor wie?

De werkervaringsstage is mogelijk voor een werkzoekende met voldoende leerpotentieel maar met een gebrek aan competenties en werkervaring. De VDAB beoordeelt of dit het geval is en beslist of de werkzoekende een werkervaringsstage mag volgen.

2. Hoelang mag u de stagiair tewerkstellen?

De stage

  • mag maximaal 6 maanden bedragen;
  • en moet voorzien in een tewerkstelling van minimum 20 uur per week.

De VDAB bepaalt de duur van de stage. De VDAB beslist eveneens over een verlenging of voortijdige beëindiging.

3. Welke vergoeding moet aan de werknemer betaald worden?

De vergoeding bedraagt 200 euro per volledig gepresteerde maand. De VDAB betaalt deze vergoeding.

De stagiair kan mogelijk ook recht hebben op een verplaatsingsvergoeding of vergoeding voor kinderopvang als  bepaalde voorwaarden voldaan zijn.

4. Verzekering tegen ongevallen en beperkte aansprakelijkheid van de stagiair

De stagiair is verzekerd voor ongevallen tijdens

  • de opleiding;
  • de stage;
  • de weg van en naar de opleidingsplaats en stageplaats.

De stagiair zal enkel aansprakelijk zijn voor zware fout, bedrog of gewoonlijk lichte fout.

5. De overeenkomst

Het gaat hierbij om een overeenkomst tussen drie partijen, namelijk de VDAB, de stagiair en de werkgever. De VDAB bepaalt het model van de overeenkomst.

6. Het opleidingsplan

Bij deze stage is een opleidingsplan noodzakelijk. Dit plan omvat de aan te leren competenties en de wijze waarop deze competenties aangeleerd zullen worden.

7. Schorsing

Periodes van ziekte, moederschapsverlof, ongeval of overmacht schorsen de stageperiode.

8. Einde

De werkervaringsstage kan worden stopgezet als:

  • de periode van schorsing een duur bereikt waardoor re-integratie van de werkzoekende niet zonder moeilijkheden kan verlopen;
  • de stagiair zijn contractuele verplichtingen niet nakomt en de VDAB vaststelt dat de verdere uitvoering van de werkervaringsstage onmogelijk is geworden.

De werkgever is na deze stage niet verplicht om de stagiair in dienst te nemen.

9. Dimona?

Een Dimona without DmfA (DWD) is noodzakelijk.

Heeft u interesse om een werkzoekende de kans te geven om een werkervaringsstage bij u te volgen? Dan kan u dit melden aan de VDAB. Zij zoeken vervolgens een geschikte kandidaat-werkzoekende voor u.

Bron:

Besluit van 23 december 2016 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de werkervaringsstage, B.S. 3 februari 2017.