Zorgsector : tijdelijke maatregelen om het personeelstekort te verhelpen

Van 

De zorgsector staat onder meer door het coronavirus al lang onder zware druk. De federale regering is het eens geraakt over een pakket maatregelen die op korte termijn het personeelstekort in de zorgsector moeten oplossen.


De federale regering een aantal tijdelijke maatregelen genomen om de tewerkstelling in de zorgsector gemakkelijker te maken en dus te verhogen:

 • uitbreiding van de studentenarbeid;
 • uitbreiding van het vrijwilligerswerk;
 • mogelijkheid om gepensioneerden op een sociaal- en fiscaal gunstige wijze te werk te stellen;
 • flexibele tewerkstelling van gepensioneerden in een deeltijdse tewerkstelling;
 • mogelijkheid tot tijdelijke tewerkstelling van mensen in tijdskrediet, tijdelijke werklozen en SWT'ers;

Ze zullen geldig zijn tijdens het derde en vierde kwartaal van 2022.

We gaan hierna verder in op deze maatregelen op basis van informatie van de Minister Van Sociale Zaken en de RSZ. Deze maatregelen zijn onder voorbehoud van goedkeuring bij de hervatting van de parlementaire werkzaamheden in september van een wet en ondertekening van een koninklijk besluit. Van zodra duidelijk is dat de voorgelegde maatregelen goedgekeurd zijn en klaar voor publicatie in het Belgisch Staatsblad, zal dit door de bevoegde overheden bevestigd worden met de verdere details.

1. Zorgsector

De maatregelen zijn van toepassing op de werkgevers uit de zorgsector.

Werkgevers uit de zorgsector zijn de private en openbare diensten en organisaties voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intra-familiaal geweld.

Voor de private sector behoren deze diensten of organisaties tot de volgende paritaire comités :

 • 318 : Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp;
 • 319 : Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten;
 • 330 : Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;
 • 331 : Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;
 • 332 : Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;
 • 322 : Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités.

Voor de openbare zorgsector zijn dat de openbare instellingen en diensten met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999.

Behoren ook tot de zorgsector:

 • de private en openbare instellingen en centra die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum.

2. Uitbreiding van studentenarbeid in de zorgsector

De uren die een student met een studentenovereenkomst presteert tijdens het derde en vierde kwartaal van 2022 in de zorgsector zullen niet in aanmerking komen voor de berekening van het jaarlijkse contingent van 475 uren.

De  fiscus zal ook geen rekening houden met het belastbaar loon verdiend voor deze prestaties om na te gaan of de student persoon ten laste is van zijn ouder(s).

3. Vrijwilligerswerk

Het jaarbedrag aan forfaitaire onkostenvergoedingen dat vrijwilligers in de zorgsector kunnen ontvangen zal tijdelijk worden opgetrokken tot 3.683,55 euro.

Vrijwilligerswerk zal ook weer mogelijk zijn in organisaties in de private commerciële sector die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden. Zij mogen de vrijwilliger wel niet inzetten ter vervanging van een werknemer die tijdelijk werkloos is

4. Prestaties van gepensioneerden in de zorgsector

Gepensioneerden zullen tijdens het derde en vierde kwartaal 2022 prestaties kunnen leveren in de zorgsector tegen een loon dat sociaal en fiscaal interessant wordt behandeld.

4.1. Wie ? 

Het is een effectief gerechtigde op een rust- en overlevingspensioen op datum van 1 juli 2022 of een effectief gerechtigde op een rust- en overlevingspensioen die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt voorafgaand aan de eerste dag van de betrokken maand.

4.2. Geen persoonlijke sociale bijdragen

Op het brutoloon voor de prestaties verricht bij een werkgever in de zorgsector zal niet alleen de eventuele werkbonus toegepast worden maar ook een bijkomende vermindering van hun persoonlijke sociale bijdragen (13,07%) waardoor er geen persoonlijke sociale bijdragen zal ingehouden worden op dat brutoloon.

4.3. belastingen

Het belastbaar loon voor de prestaties verricht bij een werkgever in de zorgsector zal afzonderlijk worden belast aan 33%. Het zal dus niet meegenomen worden bij het andere belastbaar loon dat progressief wordt belast.

De verschuldigde bedrijfsvoorheffing op dit loon zal dit regime ook volgen.

Er zal met deze inkomsten geen rekening gehouden worden in het kader van cumul tussen pensioen en beroepsinkomsten.

5. Flexibele tewerkstelling van gepensioneerden in de zorgsector

Men voorziet twee maatregelen:

 • De termijn voor de bekendmaking van de individuele werkroosters ingeval van tewerkstelling van deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster bedraagt drie werkdagen;
 • De wekelijkse arbeidsduur ingeval van een deeltijdse tewerkstelling mag lager liggen dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers die in de onderneming tot dezelfde categorie behoren.

De werkgever zal over deze maatregelen overleg moeten plegen met en info geven aan de overlegorganen op ondernemingsvlak.

6. Tijdelijke tewerkstelling van werknemers in tijdskrediet, LO, tijdelijke werklozen en SWT’ers

6.1. Werknemers in tijdskrediet

De werknemer in tijdskrediet of loopbaanonderbreking (LO) zal met zijn werkgever uit de zorgsector kunnen overeenkomen om zijn tijdskrediet of LO tijdelijk te schorsen. Na afloop van de tijdelijke schorsing, kan het oorspronkelijk tijdskrediet of LO onder de oorspronkelijke voorwaarden verdergezet worden voor de resterende duur. De werknemer zal het recht op de onderbrekingsuitkering behouden tijdens het tijdskrediet of LO. Het bedrag van die onderbrekingsuitkering wordt evenwel met een kwart verminderd.

Een werknemer in tijdskrediet of LO zal tijdens de duur ervan tijdelijk tewerkgesteld kunnen worden bij een andere werkgever uit de zorgsector. De arbeidsovereenkomst bij de andere werkgever wordt schriftelijk vastgesteld en bevat een einddatum die 31 december 2022 niet overschrijdt. De werknemer zal het recht op de onderbrekingsuitkering behouden. Het bedrag van die onderbrekingsuitkering wordt evenwel met een kwart verminderd voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

6.2. Tijdelijke werkloze

Een tijdelijk werkloze zal het werk tijdelijk kunnen hervatten bij een andere werkgever uit de zorgsector met behoud van zijn werkloosheidsuitkering die wel gedeeltelijk verminderd wordt.

6.3. SWT’er

Een SWT’er zal het werk tijdelijk kunnen hervatten bij zijn ex-werkgever uit de zorgsector of andere werkgever uit de zorgsector met behoud van zijn werkloosheidsuitkering die wel gedeeltelijk verminderd wordt. Op de aanvulling SWT zal geen patronale bijdrage noch inhouding SWT verschuldigd zijn.

7. Geldigheidsduur

Deze maatregelen zullen gelden van 1 juli tot 31 december 2022.