Sociale bijdragen verschuldigd door zelfstandigen actief in de fruitteeltsector - Betalingsfaciliteiten

Van 

Zelfstandigen uit de fruitteeltsector kunnen met zware financiële moeilijkheden geconfronteerd worden ingevolge een aanzienlijke directe impact van de energiecrisis op de stijgende productiekosten. Om deze sector in crisis te ondersteunen, heeft de Minister van Zelfstandigen beslist om enkele maatregelen in het leven te roepen.


Voor wie?
 

Elke zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner uit de fruitteeltsector die moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de energiecrisis of andere structurele of conjuncturele factoren kan een verzoek indienen om van deze maatregelen gebruik te maken indien:

 • De onderneming behoort tot een NACE-BEL code die begint met NACE (A) 01.240 (teelt van pit-en steenvruchten)
 • De economische activiteit moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de energiecrisis en/of door andere structurele of conjuncturele factoren die wegen op de sector.

Uitstel van betaling

U kan een verzoek tot uitstel van betaling indienen voor de 4 kwartaalbijdragen van het jaar 2023.
Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, dient u:

 • De bijdrage van het 1ste kwartaal 2023 uiterlijk te betalen tegen 31/03/2024
 • De bijdrage van het 2de kwartaal 2023 uiterlijk te betalen tegen 30/06/2024
 • De bijdrage van het 3de kwartaal 2023 uiterlijk te betalen tegen 30/09/2024
 • De bijdrage van het 4de kwartaal 2023 uiterlijk te betalen tegen 15/12/2024

Een uitstel van betaling is enkel mogelijk voor een onbetaalde bijdrage.

Een loutere aanvraag om betalingsuitstel te krijgen volstaat niet.  Deze moet gemotiveerd zijn en op zijn minst een duidelijke toelichting of verklaring op eer bevatten betreffende de moeilijkheden die u ondervindt.

Het betalingsuitstel heeft geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de uitgestelde bijdrage vóór de hierboven vermelde datum wordt betaald. Indien de bijdrage echter niet volledig en op tijd wordt betaald, wordt zij onderworpen aan de berekening van de verhogingen alsof er nooit een betalingsuitstel werd toegekend.  Bovendien zullen ten onrechte betaalde uitkeringen worden teruggevorderd.

Opgelet:  VAPZ-premies zijn slechts fiscaal aftrekbaar indien u uw sociale bijdragen die u tijdens het betrokken jaar verschuldigd bent daadwerkelijk en volledig hebt betaald.  Een uitstel van betaling van de bijdrage van het vierde kwartaal 2023 verhindert deze fiscale aftrekbaarheid in 2023

Hoe de aanvraag indienen?
 

Stuur uw aanvraag per e-mail naar infosvz@groups.be aan de hand van dit document

Uw aanvraag moet ingediend worden:
 

 • vóór 15 maart 2023 om een uitstel van betaling te bekomen van de bijdragen van het 1ste, 2de 3de en 4de kwartaal 2023
 • vóór 15 juni 2023 om een uitstel van betaling te bekomen van de bijdragen van het 2de 3de en 4de kwartaal 2023
 • vóór 15 september 2023 om een uitstel van betaling te bekomen van de bijdragen van het 3de en 4de kwartaal 2023
 • vóór 15 december 2023 om een uitstel van betaling te bekomen van de bijdrage van het 4de kwartaal 2023

Vrijstelling van betaling

U kan een vereenvoudigd verzoek tot vrijstelling van betaling indienen voor de 4 kwartaalbijdragen van 2023.
Aanvragen tot vrijstelling van betaling met betrekking tot andere kwartalen kunnen worden ingediend via de klassieke vrijstellingsprocedure.

Indien uw verzoek wordt goedgekeurd, zal u de vrijgestelde bijdrage niet langer verschuldigd zijn.  

U kan geen aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor kwartaalbijdragen die nog niet werden gevorderd.

Opgelet: U bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor u een vrijstelling van de sociale bijdragen hebt gekregen. U kan deze kwartalen echter binnen vijf jaar regulariseren, zodat deze nog in aanmerking kunnen worden genomen voor de berekening van uw pensioen. Ook verliest u de fiscale aftrekbaarheid van eventuele betaalde VAPZ-premies in 2023 als u een vrijstelling van betaling bekomt.

Hoe de aanvraag indienen?

Stuur uw aanvraag per e-mail naar infosvz@groups.be aan de hand van dit document.

Uw aanvraag moet ingediend worden:
 

 • vóór 31 maart 2024 voor een vrijstelling van betaling van de bijdrage van het 1ste kwartaal 2023
 • vóór 30 juni 2024 voor een vrijstelling van betaling van de bijdrage van het 2de kwartaal 2023
 • vóór 30 september 2024 voor een vrijstelling van betaling van de bijdrage van het 3de kwartaal 2023
 • vóór 31 december 2024 voor een vrijstelling van betaling van de bijdrage van het 4de kwartaal 2023

Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Als uw inkomsten van 2023 onder de voorlopige berekeningsbasis van uw sociale bijdragen van dit jaar liggen (zie vervaldagbericht), dan kan u uw voorlopige sociale bijdragen verlagen.

Sinds 1 januari 2022 zijn de vaste verminderingsdrempels voor sociale bijdragen afgeschaft.  U kan voortaan vrij de berekeningsbasis van de bijdragen bepalen in functie van het geraamde beroepsinkomen.  Uw aanvraag moet wel nog steeds voldoende gemotiveerd zijn en vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Hoe de aanvraag indienen?
 

Stuur uw aanvraag per e-mail naar infosvz@groups.be aan de hand van dit document. Uw boekhouder kan ook rechtstreeks een vermindering aanvragen en indienen via het eLoket.