Zelfstandige : Uitkering in geval van overlijden "rouwverlof"

Van 

Het koninklijk besluit van 20/12/2021 (Staatsblad van 31/12/2021) verleent aan zelfstandigen rouwverlof in geval van onderbreking van hun activiteit na 25/07/2021 (het overlijden voorafgaand deze datum) naar aanleiding van het overlijden van een familielid.


Wat is rouwverlof?

Dit is een uitkering waarop een zelfstandige aanspraak kan maken als hij zijn zelfstandige activiteit onderbreekt als gevolg van het overlijden van een familielid (uw echtgenoot/ samenwonende partner, uw natuurlijk kind of adoptiekind, het natuurlijk kind of adoptiekind van uw echtgenoot / samenwonende partner, pleegkind).

Deze onderbreking is van 10 dagen maximum en kan ten vroegste ingaan op de dag van het overlijden en eindigen binnen een periode van één jaar na het overlijden. Deze dagen moeten niet noodzakelijk opeenvolgend worden opgenomen.

Hoeveel bedraagt de uitkering ?

Voor een onderbreking van één dag ontvangt u € 97,56 (barema van 01/07/2023).

Wie mag de uitkering aanvragen?

U kan aanspraak maken op de uitkering als u, onder meer, aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent zelfstandig of meewerkende partner
  • U bent zelfstandig aangesloten in bijberoep en uw wettelijke verschuldigde voorlopige sociale bijdragen zijn gelijk aan de bijdragen verschuldigd door een zelfstandige in hoofdberoep.
  • U hebt de pensioenleeftijd bereikt (en ontvangt geen pensioen) en uw wettelijke verschuldigde voorlopige sociale bijdragen zijn gelijk aan de bijdragen verschuldigd door een zelfstandige in hoofdberoep
  • U bent starter

 

En:

  • U bent onderworpen gedurende de twee kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van het overlijden en gedurende alle kwartalen waarin u uw activiteit, naar aanleiding het overlijden, onderbreekt.(*)

(*) Voor starters: indien niet onderworpen was aan het zelfstandige statuut in één of beide kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van het overlijden, moet u onderworpen geweest zijn aan een ander stelsel van Belgische sociale zekerheid (loontrekkende, ambtenaar, invaliditeit, werkloze) gedurende deze kwartalen.

 

Opmerking: Als u van het overbruggingsrecht geniet “behoud van rechten” (pijler 1, 2 of 4) tijdens één of beide kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van het overlijden of tijdens het kwartaal van het overlijden, hebt u geen recht op de uitkering. Als u van het overbruggigsrecht geniet “gedwongen onderbreking”(pijler 3) kan u genieten van de rouwuitkering.

Wat zijn de voorwaarden?

Behalve de bovengenoemde voorwaarden betreffende de onderwerping,

  • Deze zelfstandigen moeten in orde zijn met de betaling van de wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen voor de twee kwartalen die het kwartaal van het overlijden voorafgaan.
  • De zelfstandigen moeten tijdelijk elke activiteit onderbreken naar aanleiding van het overlijden van een familielid.

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald?

Een eenmalige betaling zal, door ons fonds, plaatsvinden op het einde van de kalendermaand volgend op de kalendermaand van de onderbreking.

Hoe kan u deze uitkering aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg onze deze zo spoedig mogelijk terug, hetzij door neerlegging van de aanvraag ter plaatse (ontvangstbewijs wordt opgemaakt) hetzij per aangetekende zending.

De aanvraag moet uiterlijk worden ingediend binnen een termijn van één jaar volgend op de dag van het overlijden.

Wat is de fiscale impact?

Het bedrag van de uitkering is een brutobedrag voor belastingheffing. Het wordt dus op dezelfde manier belast als de andere beroepsinkomsten en kan het voorwerp uitmaken van een belastingvermindering voor

vervangingsinkomsten.

Een fiscale fiche zal door onze diensten worden opgesteld (fiche 281.18).