Sectorakkoord 2023-2024

13/10/2023

In het paritair subcomité voor de betonindustrie werden cao’s gesloten (PSC 106.02).

Opgelet! De cao’s werden officieel op 22 september 2023 ondertekend. Ze moeten nog neergelegd worden.

De betrokken hoofdstukken van onze sectorale documentatie zullen aangepast worden.

We houden eraan uw aandacht te vestigen op volgende voordelen die in het kader van dit akkoord aan de werknemers toegekend moeten worden.

1. Koopkrachtpremie (consumptiecheque)

Dit voordeel moet worden toegekend volgens de voorwaarden die door de sector werden bepaald. Er is geen omzetting mogelijk.

De ondernemingen die in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijke hoge winst hebben behaald moeten een premie toekennen.

1.1. Bedrag

Hoge winst: onderneming van wie de winst in 2022 op het niveau van de TBE ten minste gelijk is aan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren x 1,15 en lager is dan deze gemiddelde winst x 1,5 (enkel de boekjaren met winst worden meegeteld voor de berekening van het gemiddelde) :

 • 250 euro als de winst in 2022 ten minste gelijk is aan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren x 1,15;
 • 500 euro als de winst in 2022 ten minste gelijk is aan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren x 1,25.

Uitzonderlijke hoge winst: onderneming van wie de winst in 2022 op het niveau van de TBE ten minste gelijk is aan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren x 1,5 (enkel de boekjaren met winst worden meegeteld voor de berekening van het gemiddelde):

 • 750 euro.

De som van de uit te keren premies mag slechts maximaal 15% van de winst in 2022 bedragen. Indien de som van de premies dit % zou overstijgen, worden de individuele premies pro rata verminderd. Indien de som van de premies dit percentage overstijgt, worden de individuele premies pro rata verminderd. De pro rata vermindering gebeurt door de premie, zoals oorspronkelijk berekend, te vermenigvuldigen met een coëfficiënt waarvan de teller gelijk is aan 15% van de winst in 2022 en de noemer gelijk aan de som van de premies, zoals oorspronkelijk berekend.

“Winst in 2022”: bedrijfswinst van het boekjaar 2022 (code 9901 op de jaarrekening) en dit op het niveau van de technische bedrijfseenheid (TBE). Indien het boekjaar niet overeenstemt met een kalenderjaar, wordt gekeken naar de winst gerealiseerd in het boekjaar dat afsluit in 2022.

Indien een aantal boekjaren niet worden meegeteld, wordt het gemiddelde berekend door de som van de winsten (code 9901 op de jaarrekening) in de boekjaren met winst te delen door het aantal boekjaren met winst.

De ondernemingen die in elk van de 3 voorgaande afgesloten boekjaren geen winst hebben geboekt, zijn uitgesloten van de definities van de ondernemingen die in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst hebben behaald.

1.2. Modaliteiten

Bij de toekenning van de koopkrachtpremie gelden de volgende betalingsmodaliteiten:

 • toekenning in de loop van de maand december 2023 aan de arbeiders die op dat ogenblik in dienst zijn;
 • pro rata op basis van het aantal effectieve gewerkte dagen in het kalenderjaar 2022 (aantal effectief gewerkte dagen/219);
 • deeltijdse arbeiders: pro rata op basis van het aantal effectief gewerkte uren in 2022 (aantal effectief gewerkte uren/1752);
 • op een papier drager of in elektronische vorm;
 • de door de onderneming reeds toegekende koopkrachtpremie wordt in rekening gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.

2. Mobiliteit

Fietsvergoeding (hoofdstuk 1201): 0,27 euro/km vanaf 01/07/2023 (vroeger 0,24 euro/km).

3. Vergoedingen

Tijdelijke werkloosheid (hoofdstuk 2002):

 • tijdelijke werkloosheid : 12,73 euro vanaf 01/07/2023 (vroeger 11,39 euros);
 • Tijdelijke werkloosheid (anders dan economisch) : aanvullende vergoeding van 9,69 euro vanaf 01/07/2023 (vroeger 8,67 euro).

Arbeidsongeschiktheid (Sociaal Fonds hoofdstuk 2003):

 • 2,22 euro vanaf 01/07/2023 (vroeger 1,99 euros);
 • toepassingsgebied uitgebreid tot zwangerschapsrust en vaderschapsverlof.

Dodelijke arbeidsongeval (Sociaal Fonds hoofdstuk 2003):

 • 5.030 euro en 559 euro per inwonend kind vanaf 01/07/2023 (vroeger 4.500 euro en 500 euro).

4. Anciënniteitspremie (vanaf 1 januari 2023)

 • ononderbroken anciënniteit van 25 jaar binnen dezelfde onderneming: 1.250 euro;
 • ononderbroken anciënniteit van 35 jaar binnen dezelfde onderneming: 1.750 euro.

Premie betaald in de maand volgend op deze waarin de arbeider zijn anciënniteit verwerft.

Anciënniteitspremies die reeds op ondernemingsvlak worden toegekend, worden in mindering gebracht van de sectoraal vastgelegde anciënniteitspremie.

5. Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Verlenging van de volgende stelsels voor de periode 01/07/2023-30/06/2025:

 • SWT algemeen stelsel (hoofdstuk 2101) : 62 jaar – 40 jaar loopbaan (mannen)/39 jaar (2023)-40 jaar (2024) loopbaan (vrouwen) + behoud voorwaarde sectoranciënniteit;
 • SWT nachtarbeid/zwaar beroep (hoofdstuk 2103) : 60 jaar – 33 jaar loopbaan + behoud voorwaarde sectoranciënniteit;
 • SWT lange loopbaan (hoofdstuk 2104) : 60 jaar – 40 jaar loopbaan + behoud voorwaarde sectoranciënniteit.
 • SWT medische reden (hoofdstuk 2105) : 58 jaar – 35 jaar loopbaan + behoud voorwaarde sectoranciënniteit.

6. Tijdskrediet

 • Tijdskrediet eindeloopbaan (hoofdstuk 2803) : 55 jaar (vermindering 1/5 en ½) in kader van zwaar beroep of lange loopbaan;
 • Tijdskrediet met motief (hoofdstuk 2801) : verlenging van de maximale duren van 51 maanden en 36 maanden (opleiding).  

Vanaf 1/7/2023 wordt de aanvullende maandelijkse vergoeding (Sociaal Fonds) 60 euro bruto (tijdskrediet landingsbanen 1/5) en 80 euro bruto (tijdskrediet landingsbanen 1/2).

Deze vergoeding is nu cumuleerbaar met de blijfpremie.

7. Individueel opleidingsrecht

Voor de ondernemingen met minstens 20 werknemers wordt het individuele opleidingsrecht als volgt vastgelegd:

 • vanaf 01/01/2023: 2,5 dagen;
 • vanaf 01/01/2025: 3 dagen;
 • vanaf 01/01/2027: 3,5 dagen;
 • vanaf 01/01/2029: 4 dagen;
 • vanaf 01/01/2031: 5 dagen.