0602 Koopkrachtpremie 2023 (consumptiecheque)

Paritair (sub-)Comité nr.:
111.01.00-00.00, 111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.00-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00, 111.01.00-00.00

Bijwerking: 19/10/2023
Geldig vanaf: 31/08/2023
Geldig tot: 31/12/2023

Bedrag:

 • 200 € indien de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van boekjaar 2022 lager is of minder dan 15% hoger is dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de boekjaren 2018-2019-2020-2021;
 • 350 € indien de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van boekjaar 2022 minstens 15% hoger is dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de boekjaren 2018-2019-2020-2021;
 • 500 €  indien de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van boekjaar 2022 minstens 25% hoger is dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de boekjaren 2018-2019-2020-2021;
 • 750 € indien de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van boekjaar 2022 minstens 50% groter dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de boekjaren 2018-2019-2020-2021.

Referteperiode : 1 oktober 2022 tot 30 september 2023

Betalingsdatum : uiterlijk op 31 december 2023

Mogelijkheid tot omzetting: ja + ondernemings-cao + 31/10/2023

In het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren werd op 18 september 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende koopkrachtpremie gesloten.

1. Bedrag

Er wordt een koopkrachtpremie (onder de vorm van een consumptiecheque) toegekend aan de arbeiders van de ondernemingen die in 2022 een hoge winst hebben behaald. De koopkrachtpremie bedraagt: 

Een onderneming heeft in 2022 een hoge winst behaald indien de ROA (Return on Assets: de operationele bedrijfswinst -code 9901 van de jaarrekening- gedeeld door het totaal van de balans -code 10/49 of 20/58) op basis van de jaarrekening van boekjaar 2022 bedraagt 3% of meer.

 • 200 € indien de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van boekjaar 2022 lager is of minder dan 15% hoger is dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de boekjaren 2018-2019-2020-2021;
 • 350 € indien de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van boekjaar 2022 minstens 15% hoger is dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de boekjaren 2018-2019-2020-2021;
 • 500 €  indien de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van boekjaar 2022 minstens 25% hoger is dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de boekjaren 2018-2019-2020-2021;

Er wordt een koopkrachtpremie (onder de vorm van een consumptiecheque) toegekend aan de arbeiders van de ondernemingen die in 2022 een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald. De koopkrachtpremie bedraagt:

 • 750 € indien de ROA op basis van de jaarrekening van boekjaar 2022 bedraagt 3% of meer en de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van boekjaar 2022 minstens 50% groter dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de boekjaren 2018-2019-2020-2021.

De totale kost van de koopkrachtpremies van alle werknemers kan niet hoger zijn dan 33% van de bedrijfswinst van het bedrijf in 2022. Indien nodig, dringt een proratering van het bedrag zich op.

2. Toekenningsmodaliteiten

De consumptiecheques worden toegekend aan de arbeiders die:

 • met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn op het ogenblik van betaling van de koopkrachtpremie;
 • en die op dat ogenblik een maand of langer in dienst zijn van de werkgever.

De in punt 1 vermelde bedragen worden toegekend pro rata de gemiddelde tewerkstelling van de arbeider in de periode tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023. Daarbij wordt rekening gehouden met:

 • de duurtijd van het dienstverband;
 • de tewerkstellingsbreuk;
 • en het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen zoals voorzien in het sectoraal systeem ecocheques.

Een arbeider die in dienst is getreden na bovenvermelde referteperiode (tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023), minstens een maand anciënniteit heeft en nog in dienst is op het ogenblik van de uitbetaling van de koopkrachtpremie, krijgt forfaitair een 1/12de van een koopkrachtpremie uitbetaald.

Voor iedere arbeider, actief in de bovenvermelde referteperiode met minstens een maand anciënniteit en nog in dienst op het ogenblik van de uitbetaling van de koopkrachtpremie, die door de proratering recht heeft op minder dan een 1/12de koopkrachtpremie, wordt de koopkrachtpremie afgerond naar een 1/12de koopkrachtpremie.

De koopkrachtpremie dient eveneens toegekend te worden aan arbeiders tewerkgesteld als uitzendkracht, onder dezelfde voorwaarden die gelden voor arbeiders in dienst van de gebruiker. Hierbij worden de periodes waarin de uitzendkracht arbeid verricht bij de werkgever/gebruiker gelijkgesteld met periodes van tewerkstelling in het kader van een arbeidsovereenkomst.

3. Betalingsdatum

De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 worden uitbetaald.

4. Specifieke modaliteiten

 • Koopkrachtpremies onder de vorm van consumptiecheques die reeds werden toegekend of toegezegd na 28 april 2023 worden in mindering gebracht van de koopkrachtpremie toegekend door deze collectieve arbeidsovereenkomst.
 • De parameters (ROA en code 9901) worden getoetst op het niveau van de jaarrekening (juridische entiteit).
 • In de berekening van het gemiddelde (2018-2021) wordt een bedrijfsverlies in een bepaald jaar gelijkgesteld aan 0 in de teller en wordt als jaar meegeteld in de noemer.
  • Voorbeeld : 2 jaren met bedrijfswinst ( 2018: +100 en 2019: + 100) en 2 jaren met bedrijfsverlies (2020: - 100 en 2021: - 100) geeft het volgende resultaat (100 + 100 + 0 + 0) /4 = 50.
 • Wanneer het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar, wordt rekening gehouden met de jaarrekening van het boekjaar met het meeste maanden in het kalenderjaar 2022 (en idem dito voor andere boekjaren in de referteperiode 2018-2021). Wanneer het boekjaar eindigt op 1/7, wordt rekening gehouden met de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt in 2022 (en idem dito voor andere boekjaren in de referteperiode 2018-2021).
 • Wanneer een boekjaar meer dan 12 maanden telt, wordt dat in de berekeningswijze gelijkgesteld met een boekjaar van 12 maanden (referteperiode voor de toepassing van de schaal is dan 4 boekjaren voorafgaand aan het boekjaar 2022).
 • Wanneer niet voor elk jaar van de periode 2018-2021 een jaarrekening beschikbaar is, wordt het gemiddelde berekend op basis van de beschikbare jaarrekeningen.
 • Wanneer de operationele bedrijfswinst en/of de ROA geen relevante parameters zijn, dringt een opting-out zich op.

5. Mogelijkheid omzetting

De werkgever en de vakbondsafvaardiging kunnen overeenkomen om de sectorale regeling betreffende de koopkrachtpremie niet toe te passen en in plaats daarvan te voorzien in een bedrijfsspecifieke koopkrachtpremie. Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, beslist de werkgever mits het akkoord van de meerderheid van de arbeiders.

Het akkoord inzake deze opting-out en het bedrijfseigen voordeel moeten het voorwerp uitmaken van een CAO gesloten op ondernemingsvlak ten laatste op 31 oktober 2023. In deze CAO voegt men een verantwoording toe dat men een onderneming is waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald.

Bij gebreke aan ondernemings-CAO is de sectorale regeling van toepassing.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/09/2023
Registratienr
183206
Geldig van
31/08/2023
Geldig tot
31/12/2023
Neerleggingsdatum
26/09/2023
Registratiedatum
23/10/2023
Buiten bereik
Ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren
Onderwerp
Koopkracht premie
BS Bericht van neerlegging
10/11/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
-
Tekst aangepast op
25/10/2023

Historiek
31/08/2023 31/12/2023 0602 Koopkrachtpremie 2023 (consumptiecheque)