Sectorakkoord 2023-2024

13/10/2023

In het paritair comité voor de steenbakkerij werden cao’s gesloten (PC 114).

Opgelet! De cao’s werden officieel op 11 september 2023 ondertekend. Ze moeten nog neergelegd worden.

De betrokken hoofdstukken van onze sectorale documentatie zullen op dit moment aangepast worden.

We houden eraan uw aandacht te vestigen op volgende voordelen die in het kader van dit akkoord aan de werknemers toegekend moeten worden:

1. Koopkrachtpremie (consumptiecheque)

1.1. Toepassingsgebied

In ondernemingen die in 2022 een hoge of een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald, wordt een eenmalige koopkrachtpremie toegekend.

Hoge winst: ondernemingen waar de cashflow van de jaarrekening in het boekjaar 2022 positief is.

Uitzonderlijk hoge winst: ondernemingen waar de operationele bedrijfswinst (code 9901) zoals opgenomen in de jaarrekening in het boekjaar 2022, gedeeld door het balanstotaal (= ROA), minstens gelijk is aan het dubbele van het gemiddelde van de ROA van de laatste 6 jaar van de onderneming.

Het vervullen van de voorwaarden wordt beoordeeld op het niveau van de juridische entiteit. Voor ondernemingen waar het boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar 2022, wordt gekeken naar de jaarrekening die afsluit in het kalenderjaar 2022.

1.2. Bedrag

Hoge winst: 350 euro.

Uitzonderlijk hoge winst: 351 euro.

Beide bedragen zijn niet cumulatief.

De mogelijkheid om een bijkomende koopkrachtpremie op ondernemingsniveau te onderhandelen, wordt niet uitgesloten.

1.3. Berekening

De koopkrachtpremie wordt toegekend aan de arbeiders die op de loonlijst staan op 31 oktober 2023, en wordt berekend en toegekend overeenkomstig de volgende cumulatieve modaliteiten die vervuld moeten zijn in de referteperiode die loopt van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023.

Er geldt een pro rata berekening in functie van:

 • de periode van tewerkstelling bij de werkgever en de effectieve dagen van tewerkstelling (worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen: verlofdagen, de eerste week arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, tijdelijke werkloosheid, klein verlet, een arbeidsongeval, de dagen verlof om dwingende redenen, de dagen syndicaal verlof. Worden niet gelijkgesteld: onwettige afwezigheden, alle andere dagen waarvoor geen loon wordt betaald) tijdens de referteperiode; en
 • het tewerkstellings-/arbeidsregime (deeltijds, voltijds, etc.), in de referteperiode.

EN

In de referteperiode minimaal 50 opeenvolgende werkdagen effectief hebben gewerkt (worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen: verlofdagen, de eerste week arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, tijdelijke werkloosheid, klein verlet, een arbeidsongeval, de dagen verlof om dwingende redenen, de dagen syndicaal verlof. Worden niet gelijkgesteld: onwettige afwezigheden, alle andere dagen waarvoor geen loon wordt betaald).

1.4. Vorm

De werkgevers zullen de koopkrachtpremie in elektronische vorm toekennen, tenzij op het niveau van de onderneming door de werkgever wordt beslist om deze in papieren vorm toe te kennen.

2. Vergoedingen bestaanzekerheid

Vanaf 1/07/2023 :

 • Tijdelijke werkloosheid (hoofdstuk 2002): 10 EUR per dag (vóór: 8,70 EUR per dag).
 • Ziekte (voor arbeiders wiens arbeidsongeschikt aanvangt vanaf 1 juli 2023 - hoofdstuk 2003): 2,5 EUR per dag (vóór: 0,74 EUR per dag).

3. Mobiliteit

Fietsvergoeding (hoofdstuk 1201) : verhoging van de vergoeding van 0,24 EUR/km naar 0,27 EUR/km (vanaf 01/07/2023).

4. Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Verlenging van de volgende stelsels voor de periode 01/07/2023-30/06/2025:

 • SWT nachtarbeid (hoofdstuk 2103): 60 jaar – 33 jaar loopbaan + behoud voorwaarde sectoranciënniteit (10 jaar);
 • SWT lange loopbaan (hoofdstuk 2104): 60 jaar – 40 jaar loopbaan + behoud voorwaarde sectoranciënniteit (10 jaar);
 • SWT algemeen stelsel (hoofdstuk 2101): 62 jaar – 40 jaar loopbaan (mannen)/37 jaar (2021)-38 jaar (2022)-39 jaar (2023) loopbaan (vrouwen) + behoud voorwaarde sectoranciënniteit (5 jaar).

5. Tijdskrediet

Verlenging tot 30/06/2025:

 • Tijdskrediet eindeloopbaan (hoofdstuk 2803): 55 jaar (vermindering 1/5 en vermindering ½) in kader van zwaar beroep of lange loopbaan.

6. Aanvullend pensioen

Vanaf 01/01/2024 (hoofdstuk 52): verhoging van de bijdrage in de 2e pensioenpijler met 0,26% (0,49% naar 0,75%):

 • 0,13% door het Fonds
 • 0,13% door de werkgever

7. Opleiding

Individueel opleidingsrecht (ondernemingen met 20 of meer werknemers):

 • 2023-2024: gemiddeld 2 dagen
 • 2025-2026: gemiddeld 3 dagen
 • 2027-2028: gemiddeld 4 dagen
 • 2029: gemiddeld 4,5 dagen
 • Vanaf 2030: gemiddeld 5 dagen