66 Recht op deconnectie

Paritair (sub-)Comité nr.:
120.00.00-00.00

Bijwerking: 29/03/2023
Geldig vanaf: 01/01/2023

In deze sector is een collectieve arbeidsovereenkomst inzake het recht op deconnectie gesloten. Deze geldt voor bedrijven met ten minste 20 werknemers.

1. Algemene principes

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 biedt een kader voor het recht op deconnectie.

Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen moeten afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken en de modaliteiten om dit te bereiken zoals het gebruik van communicatiemiddelen zoals telefoons, sms en mails tijdens én vooral buiten de werkuren van de werknemer.

De maatregel bepaalt niet hoe moet geteld worden om te bepalen of er 20 werknemers worden tewerkgesteld. Bijgevolg is de telling een momentopname, geen gemiddelde, en moet er in "hoofden" geteld worden en niet in voltijdse equivalenten.

De wetgever heeft bepaald dat werkgevers met minstens 20 werknemer een bedrijfs-CAO moeten sluiten met oog op de nakoming van hun verplichtingen inzake het recht op deconnectie. Bij ontstentenis van een bedrijfs-CAO zullen ze  hun arbeidsreglement moeten wijzigen. Dit moet uiterlijk op 1 april 2023 gebeuren.

Indien op niveau van de sector (zie in de sectorale informatie van uw paritair comité onder Hfdst. 66) of de NAR een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten die de nodige bepalingen bevat, vervalt de verplichting om een ondernemings-cao te sluiten of het arbeidsreglement te wijzigen.

2. PC  120

In het Paritair Comité voor de textielnijverheid (pc 120) is op 2 maart 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst over het recht op deconnectie gesloten (nr. 178609/CO/120).

2.1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle textielondernemingen die tenminste 20 werknemers tewerkstellen en op alle erin tewerkgestelde arbeiders die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC nr. 120)

Uitzonderingen :  Paritaire Subcomités voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PSC nr. 120.01) en voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen (PSC nr. 120.03).

2.2. Modaliteiten en toepassingsvoorwaarden van het recht op deconnectie

Met het oog op een beter evenwicht tussen het beroeps- en het privéleven van de werknemer gelden de volgende praktische modaliteiten voor de toepassing door de arbeiders van hun recht om niet bereikbaar te zijn buiten zijn uurroosters:

 • Buiten de op hen van toepassing zijnde uurroosters zijn de arbeiders niet verplicht bereikbaar te zijn voor de werkgever (leidinggevenden, collega's, ondergeschikten), Dit houdt o.a. in dat de arbeiders niet verplicht zijn werkgerelateerde e-mails, berichten, telefoongesprekken of andere vormen van communicatie te beantwoorden buiten de werkuren of werk te verrichten of op te volgen, Zij hebben ook het recht buiten de arbeidsuren en in het weekend, op feest- en vakantiedagen, alsmede tijdens perioden van schorsing van hun arbeidsovereenkomst, te deconnecteren en zich los te koppelen van de professionele digitale informatie- en communicatiestroom, zonder dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor de arbeider,
 •  Leidinggevenden waken er over om hun medewerkers buiten de op hen van toepassing zijnde uurroosters niet te contacteren, tenzij in geval van overmacht of een onvoorziene noodzakelijkheid,
 • Voor arbeiders die oproepbaar/standby zijn voor dringende tussenkomsten of vervanging van afwezigen om het goed functioneren van de onderneming te garanderen of die deel uitmaken van een wachtdienst, blijven de hierover op ondernemingsvlak gemaakte afspraken gelden,
 • Voor arbeiders die zich omwille van de aard van hun functie regelmatig buiten de onderneming bevinden, gelden de op ondernemingsvlak gemaakte afspraken over zowel bereikbaarheid als onbereikbaarheid (ogenblikken waarop of de periodes tijdens welke de arbeider te bereiken of niet te bereiken moet zijn) tijdens de arbeidsuren,
 • Mb.t, het gebruik van de communicatiemiddelen die niet direct verband houden met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar het arbeidsreglement en/of andere afspraken op ondernerninqsvlak.

2.3. Richtlijnen voor het gebruik van digitale communicatie -middelen en -vormen

Om de efficiëntie van de communicatie te garanderen en een overvloed aan e-mails en andere berichten te voorkomen, bevelen de sectorale sociale partners de arbeiders aan rekening te houden met de volgende praktische instructies en goede praktijken.

 • Ga steeds na of een e-mail of een ander bericht de meest passende en effectieve manier is om contact op te nemen met een collega.
 • Ga zorgvuldig en spaarzaam om met de functies "CC" of "BCC".
 • Vermijd het gebruik van de "reply to all' functie tenzij de boodschap ook iedereen aanbelangt.
 • Zorg voor een duidelijke onderwerpregel zodat de ontvanger onmiddellijk de inhoud kan identificeren.
 • Gebruik de functie "hoge prioriteit" enkel voor urgente en belangrijke berichten.
 • Overweeg het gebruik van andere communicatiemiddelen (in persoon, telefoon) voor zaken die echt prioritair zijn.
 • Stel in geval van geplande afwezigheid een out-of-office, automatisch antwoord in. Een goed out-of-office bericht bevat de melding dat je momenteel niet beschikbaar bent, wanneer je weer terug bent en wie gecontacteerd kan worden in jouw plaats. Je kunt een automatisch antwoord ook gebruiken om te bevestigen dat een e-mail is ontvangen (maar momenteel niet behandeld kan worden).
 • Concentreer het behandelen van e-mails op bepaalde afgebakende momenten van de werkdag, bv. aan het begin van elk werkblok. Weet dat mails in de regel geen onmiddellijk antwoord behoeven en dat vragen vaak aan meerdere mensentegelijk gesteld worden.
 • Bij afwezigheden kunnen telefonische oproepen overgenomen worden door collega's; de arbeider moet instaan voor het doorschakelen van zijn gsm/telefoon naar het afgesproken nummer.

Deze lijst strekt tot voorbeeld en is niet exhaustief.

2.4. Vormings- en sensibiliseringsacties

De werkgever voorziet op gezette tijdstippen vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden met betrekking tot het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico's die verbonden zijn aan overmatige connectie.

Voorbeelden:

 • In de onthaalbrochure wordt aandacht gegeven aan het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en aan de risico's die verbonden zijn aan overmatige connectie.
 • De inschakeling van een automatische handtekening in e-mails die aangeeft dat niet onmiddellijk een antwoord is vereist.
 • De invoering van een waarschuwingsbericht als de arbeider buiten de werktijd e-maiIs verzendt.

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
02/03/2023
Registratienr
178609
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
02/03/2023
Registratiedatum
07/03/2023
Reikwijdte
Textielondernemingen die tenminste 20 werknemers tewerkstellen
Buiten bereik
Paritair subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PSC 120.01), Paritair subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen (PSC 120.03)
Onderwerp
Recht op deconnectie
BS Bericht van neerlegging
22/03/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/07/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
17/07/2023
Keywords
WELZIJN OP HET WERK, WELZIJN OP HET WERK
Tekst aangepast op
09/03/2023

Historiek
01/01/2023 31/12/2050 66 Recht op deconnectie