54 Ecocheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
126.00.00-00.00

Bijwerking: 06/07/2022
Geldig vanaf: 01/06/2016

Bedrag:

 • Voltijds: 100 EUR;
 • Pro rata voor onvolledige periode of deeltijds:
  • Per volledige maand in dienst: (100 EUR /12) * tewerkstellingsbreuk van toepassing op het einde van die maand;
  • Per onvolledige maand in dienst: (100 EUR /12) * (aantal kalenderdagen in dienst / aantal kalenderdagen van de betreffende maand) * tewerkstellingsbreuk van toepassing op het einde van die maand;
 • Het bedrag van de toe te kennen ecocheques wordt naar het hogere tiental afgerond indien het resultaat van deze bewerking een eenheid oplevert van minstens 5; zoniet word het bedrag naar het lagere tiental afgerond.

Toekenningsregels:

 • Referteperiode: vanaf 1 juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 mei van het lopende kalenderjaar;
 • Gelijkstelling:
  • de dagen moederschapsverlof;
  • de dagen arbeidsongeschiktheid gedelct door een vergoeding die wordt toegekend door de CAO nr. 12bis betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan de werklieden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte;
  • de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Betalingsdatum: in de loop van de maand juni van elk jaar.

Mogelijkheid omzetting: ja (CAO op ondememingsvlak).

Eenmalige ecocheque 2021

Bedrag:

 • 100 EUR;

Toekenningsregels:

 • Referteperiode: vanaf van 1 januari 2021 tot 31 oktober 2021;
 • De arbeiders die tijdens de referteperiode minstens 1 dag effectief hebben gewerkt.

Betalingsdatum: De eenmalige ecocheque wordt toegevoegd aan de recurrente ecocheque die toegekend wordt in juni 2022.

In het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking werd op 21 juni 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot toekenning van een ecocheque (registratienummer 140861/CO/126).

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO en vervolgens een commentaar.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking.

Met werknemers worden de arbeiders en arbeidsters bedoeld.

Artikel 2

§1. Jaarlijks worden aan de in Artikel 1 bedoelde werknemers ecocheques toegekend ter waarde van 100 EUR. Dit bedrag is van toepassing op de werknemers die tijdens de volledige referteperiode voltijds tewerkgesteld waren. De eerste toekenning heeft plaats in juni 2016.

§2. Onder "referteperiode" wordt verstaan de periode vanaf 1 juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 mei van het lopende kalenderjaar.

§3. Voor werknemers die niet gedurende de ganse referteperiode in dienst waren en/of niet gedurende de ganse referteperiode voltijds tewerkgesteld waren, wordt het bedrag als volgt pro rata berekend:

 • Per volledige maand in dienst: (100 EUR /12) * tewerkstellingsbreuk van toepassing op het einde van die maand;
 • Per onvolledige maand in dienst: (100 EUR /12) * (aantal kalenderdagen in dienst / aantal kalenderdagen van de betreffende maand) * tewerkstellingsbreuk van toepassing op het einde van die maand;
 • Het bedrag van de toe te kennen ecocheques wordt naar het hogere tiental afgerond indien het resultaat van deze bewerking een eenheid oplevert van minstens 5; zoniet word het bedrag naar het lagere tiental afgerond.

Vb een arbeider komt in dienst op 15 september, voltijds. Vanaf 1 januari tot en met 31 mei werkt hij 50%.

 • September: (100/12)*(16/30)*100 % = 4,44 EUR;
 • Oktober tot en met december = 100 *3/12 *100 %= 25 EUR;
 • Januari tot en met mei = 100 * 5/12 * 50 % = 20,83 EUR;
 • Totaal = 50,27;
 • Toe te kennen bedrag= 50 EUR.

§4. De gewone inactiviteitsdagen die tussen twee tewerkstellingsperiodes liggen moeten in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de duur van de tewerkstellingsperiode. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer feestdagen of weekends zich tussen twee tewerkstellingsperiodes bevinden in het kader van twee opeenvolgende contraeten voor bepaalde duur.

In geval van schorsing van het contract, gebeurt de berekening van het aantal toe te kennen ecocheques rekening houdend met het aantal dagen waarvoor de betrokken werknemers loon gekregen hebben. Worden eveneens in aanmerking genomen: de periodes gedurende dewelke de arbeidsovereenkomst geschorst is naar aanleiding van de jaarlijkse vakantie, ongeacht of deze dagen gedekt worden door vakantiegeld of niet. Bovendien worden de volgende dagen gelijkgesteld met dagen waarvoor de werknemers loon hebben gekregen:

 • de dagen moederschapsverlof als bedoeld in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971;
 • de dagen arbeidsongeschiktheid gedelct door een vergoeding die wordt toegekend door de CAO nr. 12bis betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan de werklieden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte;
 • De dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, en dit vanaf de referteperiode juni 2016 - mei 2017.

§5. De nominale waarde per ecocheque bedraagt maximaal 10 EUR.

Artikel 3

De toekenning van de ecocheques heeft plaats in de loop van de maand juni van elk jaar.

Artikel 4

Bij CAO op ondememingsvlak kan de toekenning onder de vorm van ecocheques voor eenzelfde kost worden omgezet in een ander voordeel.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juni 2016. Zij vervangt vanaf die datum de cao van 6 juli 2015 (registratienummer 128815).

Zij werd gesloten voor onbepaalde duur en kan door één van de partijen opgezegd worden mits een opzegging van 3 maanden, gericht bij aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair comité en aan de ondertekenende organisaties.

Commentaar

Voor de ecocheques die worden toegekend volgens de voorwaarden opgesomd in de CAO nr. 98 van de NAR, zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd en ze zijn evenmin belastbaar.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/06/2017
Registratienr
140861
Geldig van
01/06/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/07/2017
Registratiedatum
04/08/2017
Onderwerp
ecocheques
BS Bericht van neerlegging
23/08/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/04/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
09/05/2018
Keywords
LONEN, ECOCHEQUES

Datum CAO
25/11/2021
Registratienr
169248
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
01/01/2023
Neerleggingsdatum
07/12/2021
Registratiedatum
06/01/2022
Onderwerp
Loon- en arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
08/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/06/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
04/08/2022
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, ECOCHEQUES, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), SOCIALE VREDE, MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, JONGERENLONEN (NIET STUDENTENLONEN), STUDENTENLONEN, REËLE LONEN, INDEXERINGSBEPALINGEN, LOONSVERHOGINGEN, RUSTTIJDEN / PAUZES, TIJDELIJKE ARBEID (GEEN UITZENDARBEID), UITZENDARBEID, OUDERE WERKNEMERS:ANCIËNNITEITSVERLOF,-TOESLAG,-PREMIE/AFSCHEIDSPREMIE, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), SOCIALE VREDE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, ECOCHEQUES, PLOEGENARBEID (EXCL. E-COMMERCE), NACHTARBEID (EXCL. E-COMMERCE), ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN (EXCL. E-COMMERCE)
Tekst aangepast op
14/01/2022

Historiek
01/06/2016 31/12/2999 54 Ecocheques
01/07/2015 31/05/2016 54 Ecocheques
01/01/2011 31/12/2012 54 Ecocheques
01/01/2009 31/12/2010 54 Ecocheques
Terug