Protocolakkoord 2023-2024

21/09/2023

In het pc 140.04 werd op 31 augustus 2023 een protocolakkoord 2023 - 2024 gesloten. U vindt hierna een samenvatting van de voornaamste voordelen die ingevolge dit akkoord aan de werknemers moeten worden toegekend.

1. Koopkracht

a. Koopkrachtpremie

Er wordt een koopkrachtpremie toegekend in geval van hoge winst en uitzonderlijk hoge winst:

HOGE WINST

 • 0,01 % à 2% : € 200
 • 2,01 % à 4 % : € 400

UITZONDERLIJK HOGE WINST

 • 4,01 % à 6 % : € 600
 • Hoger dan 6% : € 750

De koopkrachtpremie wordt uitgereikt vóór 1 december 2023 aan de werknemers die op 31 augustus 2023 én op het ogenblik van uitreiking in dienst zijn. De berekening gebeurt pro rata het aanwezigheidspercentage tijdens de referteperiode van 1/1/2023 tot en met 30/9/2023. 

De som van de uit te keren premies mag slechts 50% van de code 9901 gecorrigeerd met de code 76A bedragen. De 50% slaat op de totaliteit van de koopkrachtpremies van de arbeiders en de bedienden in de desbetreffende onderneming: de verdeelsleutel tussen de arbeiders en bedienden dient binnen elke onderneming vastgelegd te worden op basis van de FTE gegevens uit de resultatenrekening 2022. Indien de som van de individuele premies het percentage van 50% zou overstijgen, worden de individuele premies pro rata verminderd.

b. Eocheques

 • € 50 per 1/7/24
 • € 100 per 1/12/24
 • € 150 per 1/12/25
 • € 200 per 1/12/26
 • € 250 per 1/12/27

Met uitsluiting van de ondernemingen die alreeds gelijkwaardige ecocheques toekennen aan de arbeiders en met uitsluiting van de ondernemingen die alreeds aan de arbeiders de 4 halve dagen extra verlof zoals gekend in PC 226 toekennen.

c. Bonusplan cao nr. 90

Op het eerste verzoek van een syndicale organisatie zal, vanaf 01/01/2024, elke werkgever onderhandelingen aanvatten op ondernemingsvlak met het oog op het afsluiten van een CAO 90 tegen uiterlijk eind 2024.

d. Eindejaarspremie

Werknemers die uit dienst treden voor de uitbetaling van de eindejaarspremie zullen voortaan de opgebouwde rechten inzake deze premie kunnen ontvangen met uitzondering van uitdiensttreding wegens een ontslag voor dringende redenen.

2. Feestdag 8 mei

De communautaire betaalde feestdag wordt vanaf 1/1/24 vervangen door 8 mei.

3. Werkgroepen

In werkgroep, met opstart in Q4 – 2023, zullen volgende thema’s worden behandeld :

 • herziening cao jaarflexibiliteit
 • herziening cao transfer of staff
 • uitwerking van een health-plan en duurzame tewerkstelling middels het samenbrengen van de preventie-adviseurs actief in de sector
 • loopbaansparen (anciënniteitsdagen)

4. Kwalitatieve eisen

 • Uitwerking in het SFAL van een campagne ‘meer vrouwen in de sector’ en van een campagne ‘opkomen tegen geweld en discriminatie in de sector’
 • een cao deconnectie wordt afgesloten

5. Verlenging en herziening cao’s

SWT, landingsbanen en tijdskrediet: volledige invulling wettelijke mogelijkheden.

 

 

 

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 01 van de sectorale documentatie.