02 Bevoegdheid van het paritair comité

Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 09/10/2012
Geldig vanaf: 19/10/2012

RSZ-kengetal:

084 voor het PSC voor de verhuizing

De bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek wordt vastgesteld in een koninklijk besluit van 7 mei 2007 dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007.

Een koninklijk besluit van 6 september 2012 (B.S. 09/10/2012) richt een Paritair Subcomité voor de verhuizing op.

Hieronder volgen een beschrijving van de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de verhuizing (140.05) en enkele praktische schikkingen.

A. Bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140)

Zie onze sectorale documentatie Hfdst. 02 betreffende het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140).

B. Paritair Subcomité voor de verhuizing (140.05)

Het Paritair Comité voor het vervoer werd op een officieuze wijze onderverdeeld in diverse subsectoren waaronder de “verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten” (140.05). Vanaf  19 oktober 2012 wordt bij koninklijk besluit van 6 september 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2010 tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid een officiëel paritair subcomité voor de verhuizing opgericht.

Het Paritair Subcomité voor de verhuizing is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

Onder voor rekening van derden wordt verstaan: het uitvoeren van verhuisactiviteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken goederen worden.

Onder verhuisactiviteiten wordt verstaan: elke verplaatsing van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen: specifieke handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei aard.

Het Paritair Subcomité voor de verhuizing is niet bevoegd voor ondernemingen die verhuisactiviteiten uitoefenen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

C. Praktische schikkingen

De bovenstaande tekst moet u in staat stellen na te gaan of het paritair comité voor het vervoer en de logistiek bevoegd is voor uw onderneming en of u daarbij valt onder het Paritair Subcomité voor de verhuizing. Wij herhalen dat het paritair comité  uitsluitend bevoegd is voor  uw arbeiders.

Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de verhuizing hebben een inschrijvingsnummer bij de RSZ,  dat voorafgegaan wordt door kengetal 084.

Ingeval u de mening toegedaan bent dat het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en/of het Paritair Subcomité voor de verhuizing niet of niet langer bevoegd is voor uw onderneming, gelieve dan contact te nemen met onze diensten.


Historiek
19/10/2012 31/12/2999 02 Bevoegdheid van het paritair comité
31/10/2011 18/10/2012 02 Bevoegdheid van het paritair comité
19/02/2010 30/10/2011 02 Bevoegdheid van het paritair comité
26/06/1981 18/02/2010 02 Bevoegdheid van het paritair comité