Protocolakkoord 2023-2024

28/09/2023

In het Paritair Sub Comité voor de verhuizing (psc 140.05) werd het protocolakkoord 2023 - 2024 ondertekend op 27 september 2023. U vindt hierna een samenvatting van de voornaamste voordelen die ingevolge dit akkoord aan de werknemers moeten worden toegekend.

1. Koopkrachtpremie

Uiterlijk 31 december 2023 wordt een koopkrachtpremie toegekend aan de werknemers van de ondernemingen die in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst hebben behaald:

 • Hoge winst: de bedrijfswinst (code 9905) op de jaarrekening van 2022 is positief (zwarte cijfers) à 200 euro
 • Uitzonderlijk hoge winst: de verhouding bedrijfswinst (code 9905) op de jaarrekening in 2022 is minstens 50% hoger dan de bedrijfswinst (code 9905) op de jaarrekening in 2021 à 250 euro

Indien de onderneming voor 2022 al een winst gerelateerde premie heeft uitbetaald aan haar werknemers (onder de vorm van winstdeelneming of een CAO 90 met winst of een deel daarvan als doelstelling), dan wordt het bedrag van deze premie gerelateerd aan de winst in mindering gebracht.

De som van de uit te keren premies mag slechts 50% van de code 9905 zijn. De 50% slaat op de totaliteit van de koopkrachtpremies van de arbeiders en bedienden in de desbetreffende onderneming. De verdeelsleutel tussen de arbeiders en bedienden dient binnen elke onderneming vastgelegd te worden op basis van de FTE-gegevens uit de resultatenrekening 2022. Indien de som van de individuele premies het percentage van 50% zou overstijgen, worden de individuele premies pro rata verminderd.

De premie wordt betaald aan de werknemers, inclusief uitzendkrachten, die op 30 november 2023 in dienst zijn, en dit a rato van de prestaties die tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023 zijn verricht. Voor deeltijdse werknemers wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 31 oktober 2023.

Alle prestaties waarvoor loon betaald wordt, inclusief jaarlijkse vakantie en dagen arbeidsongeval worden in rekening genomen. Voor wat betreft ziektedagen worden er maximaal 4 weken gewaarborgd loon in aanmerking genomen, al dan niet aaneengesloten. Voor deeltijdse werknemers worden deze prestaties en gelijkgestelde dagen geproratiseerd, afhankelijk van hun arbeidsregime.

De consumptiecheques moeten uiterlijk op 30 november 2023 besteld worden.

Een schriftelijke communicatie zal door de werkgever worden gericht aan de syndicale delegatie of, bij gebrek, aan de werknemers omtrent de toekenning van de premie uiterlijk op 15 december 2023.

2. Woon-werkverkeer

Een cao zal worden afgesloten teneinde de tussenkomst van de werkgever (bij gebruik van het openbaar vervoer) te verhogen tot 80% van de treinkaart in tweede klasse zodat werknemers van kosteloos woon-werkverkeer kunnen genieten indien hun onderneming een derdebetalersregeling (geen meerkost) afsluit met de NMBS.

3. Kwalitatieve punten

 • Een cao zal worden afgesloten met het oog op de invoering van anciënniteit op sectorniveau voor de vaststelling van de anciënniteitspremie en het anciënniteitsverlof.
 • Er worden campagnes uitgewerkt voor de promotie van de tewerkstelling van vrouwen in de verhuissector, alsook ter preventie van geweld en discriminatie.
 • Oprichting van werkgroepen met oog op:
  • Het inventariseren, analyseren, beschrijven, wegen en rangordenen van de huidige functies in de verhuissector;
  • De digitalisering van de S-kaarten en het definiëren van de sociale voordelen die er aan kunnen toegekend worden;
  • Het bestuderen van de informatisering en de digitalisering van de tijdsregistraties.
 • Afsluiten van een sectorale CAO betreffende het recht op deconnectie.
 • Er zal bij de Vlaamse dienst voor Economische migratie worden aangedrongen de lijst van knelpuntberoepen die thans voorzien is in haar reglementering, af te stemmen op de lijst van knelpuntberoepen opgesteld door de VDAB.
 • Er zal onderzocht worden hoe de bestaande cao over de arbeidsduur kan worden versoepeld om de tewerkstelling op zondag te vergemakkelijken.
 • De bestaande cao in verband met de indexering van de lonen en de aan de index gebonden vergoedingen wordt aangepast, zodat deze indexering voor zowel het verhuis- als het garagepersoneel in de toekomst jaarlijks plaatsvindt op 1 januari en dit voor de eerste keer op 1 januari 2024.

4. Varia

 • Verlenging van de cao’s betreffende de eindeloopbaanregeling (SWT tijdskrediet/landingsbanen) met volledige invulling van de wettelijke mogelijkheden.
 • Verlenging van diverse cao’s bepaalde duur (risicogroepen, permanente vorming).

 

 

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 01 van de sectorale documentatie.