Nationaal akkoord 2023-2024

04/11/2023

In het Paritair Subcomité voor de metaalhandel (PC 149.04) werd op 4 oktober 2023 een nationaal akkoord 2023-2024 afgesloten alsook een collectieve arbeidsovereenkomst inzake de koopkrachtpremie.

Wij geven u hierna een samenvatting van de inhoud van het akkoord en de cao.

Koopkrachtpremie

In ondernemingen die in 2022 een hoge of een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald, wordt een eenmalige koopkrachtpremie toegekend in de vorm van consumptiecheques:

 • Een onderneming heeft in 2022 een hoge winst behaald indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 15% t.a.v. de gemiddelde winst (code 9901) over de periode 2017-2021. Bedrag van de pemie: 250 euro.
  • het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 30% t.a.v. de gemiddelde winst (code 9901) over de periode 2017-2021. Bedrag van de premie: 375 euro.
  • het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 50% t.a.v. de gemiddelde winst (code 9901) over de periode 2017-2021. Bedrag van de premie: 500 euro.
 • Een onderneming heeft in 2022 een uitzonderlijk hoge winst behaald indien aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:
  • het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 75% t.a.v. de gemiddelde winst over de periode 2017-2021. Bedrag van de premie: 750 euro.

De som van de operationele bedrijfsresultaten in de voormelde periode 2017-2021 wordt steeds gedeeld door 5 om het gemiddelde bedrijfsresultaat te berekenen.

Plafond: de totale kost van de koopkrachtpremies toegekend aan alle werknemers kan niet hoger zijn dan 15% van de winst na belastingen (code 9904) van de onderneming in 2022. Bij het einde van het boekjaar op 1/7 telt de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt in 2022. Bij overschrijding van het plafond wordt het beschikbare bedrag van de koopkrachtpremies geproratiseerd onder de gerechtigden.

De premie wordt uiterlijk 31 december 2023 toegekend aan de arbeiders én de uitzendkrachten op basis van onderstaande modaliteiten:

 • Om gerechtigd te zijn op de premie dient de arbeider met een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn op 30 november 2023. De uitzendkracht moet niet in dienst zijn op deze datum, maar minstens één dag prestaties geleverd hebben in november 2023.
 • Minstens 60 effectieve arbeidsdagen gepresteerd te hebben in 2023 waarbij de dagen tijdelijke werkloosheid en gewaarborgd loon worden gelijkgesteld met effectieve arbeidsdagen. Een dag die werd begonnen, wordt als effectief gepresteerd beschouwd.

Op ondernemingsniveau kan een betere regeling bedongen worden (met een maximum van 750 €) uiterlijk op 30 november 2023. Het recht op een verhoging ontstaat op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak of een schriftelijke individuele overeenkomst in de ondernemingen zonder syndicale delegatie.

De door de onderneming reeds toegekende koopkrachtpremie kan in mindering worden gebracht van de sectorale koopkrachtpremie.

De voorwaarden worden getoetst op niveau van de juridische entiteit.

Sociaal fonds

 • Een aanvullende vergoeding bij landingsbaan wordt toegekend aan de oudere werknemers die hun arbeidsduur in het kader van cao nr. 103 van 27 juni 2012 verminderen met de helft of 1/5de door een landingsbaan op te nemen in de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. Deze aanvullende vergoeding wordt toegekend vanaf 60 jaar en, overeenkomstig cao nr. 166 en nr. 167 van 15 juli 2021, vanaf 55 jaar voor een 1/5de loopbaanvermindering en vanaf 57 jaar voor een 1/2de loopbaanvermindering, en dit tot de wettelijke leeftijd van het pensioen.
 • Vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2025 kunnen arbeiders aanspraak maken op een terugbetaling van de kosten voor kinderopvang. Het Sociaal Fonds voor de metaalhandel betaalt de kosten voor kinderopvang die in 2024 en 2025 plaatsvond terug op voorwaarde dat de arbeider, op het moment van de aanvraag van de terugbetaling, ressorteert onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de metaalhandel. Deze terugbetaling geldt voor de kosten voor opvang van kinderen tot de leeftijd van 14 jaar in een gezins- of groepsopvang die wordt erkend door Kind & Gezin of l’Office de la Naissance et l’Enfance, alsook voor voor- en naschoolse opvang, inclusief kampen, en bedraagt € 5 per dag/per kind, met een maximum van € 500 per jaar/per kind. Deze terugbetaling gebeurt op basis van het fiscaal attest met de uitgaven voor de kinderopvang waarop de dagen opvang worden vermeld voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het attest werd uitgereikt.
 • Een aanvullende vergoeding wordt toegekend aan de arbeiders die in de periode van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 instappen in een zachte landingsbaan, overeenkomstig artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2023 betreffende werkbaar werk en instroom.
 • De aanvullende vergoedingen worden vanaf 1 januari 2024 geïndexeerd en als volgt verhoogd:
  • Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid: 14,97 euro per werkloosheidsuitkering en 7,49 euro per halve werkloosheidsuitkering;
  • Aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid en voor oudere werklozen: 7,71 euro per werkloosheids- en ziekte-uitkering en 3,86 euro per halve per werkloosheids- en ziekte-uitkering;
  • Aanvullende vergoeding bij ziekte: 2,88 euro per RIZIV-uitkering en 1,44 euro per halve RIZIV-uitkering;
  • Aanvullende vergoeding voor arbeidsongeschiktheden aangevangen voor 1 juli 2024:
   • 114,71 euro na de eerste 60 en 120 dagen ononderbroken ongeschiktheid;
   • 149,37 euro na de eerste 180 dagen ononderbroken ongeschiktheid;
  • Aanvullende vergoeding voor oudere zieken: 9,83 euro per RIZIV-uitkering en 4,91 euro per halve RIZIV-uitkering;
  • Aanvullende vergoeding bij sluiting: 381,87 euro + 19,24 euro/jaar met een maximum van 1259,55 euro;
  • Aanvullende vergoeding bij halftijds tijdskrediet: 95,46 euro;
  • Aanvullende vergoeding bij landingsbaan: 95,46 euro voor 1/2de en 38,17 euro voor 1/5de.

Mobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 wordt een fietsvergoeding van 0,27 euro per effectief afgelegde kilometer toegekend, voor maximaal 40 kilometer (heen en terug) per arbeidsdag, aan arbeiders die zich voor een gedeelte of voor de ganse afstand met de fiets verplaatsen.

Werkgroep functieclassificatie

Een werkgroep met experten functieclassificatie wordt opgericht die werk maakt van een actualisatie van de bestaande functieclassificatie met inbegrip van de opleiding tot servicetechnieker met rapportage tegen uiterlijk 31 december 2024.

Vorming en opleiding

Opleidingsinspanningen

Het individueel recht op opleiding wordt geleidelijk opgetrokken voor ondernemingen vanaf 10 werknemers.

 • Ondernemingen met minder dan 10 voltijdse werknemers, behouden het collectief recht op opleiding ten belope van 5 dagen en een individueel recht op opleiding ten belope van 2 dagen per 2 jaar.
 • Ondernemingen die tussen 10 en 19 voltijdse werknemers tewerk stellen, behouden eveneens het collectief recht op opleiding ten belope van 5 dagen en een individueel recht op opleiding ten belope van 2 dagen per 2 jaar met hieraan gekoppeld een groeipad waarbij het individueel recht op opleiding wordt vermeerderd met een halve dag in 2025 en 2026 en een halve dag in 2027 en 2028.
 • Ondernemingen met meer dan 20 voltijds werknemers verkrijgen vanaf 1 januari 2023 een individueel recht op opleiding van 7 dagen per 2 jaar dat gekoppeld wordt aan een groeipad waarbij het individueel recht op opleiding wordt vermeerderd met 1 dag in 2025 en 2026, 1 dag in 2027 en 2028 en 1 dag in 2029 en 2030.

Opleidingen dienen plaats te vinden tijdens de werkuren. Enkel indien dit niet mogelijk is en op vrijwillige basis kan de opleiding buiten de werkuren plaatsvinden. Hierbij heeft de arbeider de keuze tussen recuperatie van deze uren opleiding of uitbetaling.

Online opleidingen zijn mogelijk indien erkend door Educam of gegven door Educam en indien de opleidingen recht geven op een premiekrediet. De opleiding moet minstens 2 opeenvolgende uren betreffen.

De kosten voor verplaatsing door de arbeider gemaakt om de opleiding te volgen, worden door de werkgever terugbetaald.

Voor de opleiding komen zowel formele als informele opleidingen in aanmerking.

Het openstaand saldo van het opleidingsrecht wordt naar een volgende periode overgedragen.

Na verloop van 6 jaar wordt de teller van het opleidingsrecht op nul gezet.

Opleidingsplannen

Jaarlijks zullen bedrijfseigen opleidingsplannen worden opgemaakt in de ondernemingen met meer dan 15 werknemers. Voor ondernemingen met minder dan 15 werknemers wordt aanbevolen een opleidingsplan op te maken.

Het opleidingsplan zal, na raadpleging van de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, met de vakbondsafvaardiging, of na ontstentenis, met de arbeiders, uiterlijk op 15 februari worden overgemaakt aan Educam.

Vormingskrediet

De tussenkomst in het vormingskrediet wordt verhoogd van € 40 per dag naar € 45.

Scholingsbeding

Gratis opleidingen georganiseerd door Educam, opleidingen waarvoor aan de werkgever een premie werd betaald en wettelijk of reglementair verplichte opleidingen worden vanaf 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2025 uitgesloten van de toepassing van het scholingsbeding.

Artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2022 betreffende vorming en opleiding, geregistreerd onder het nummer 173750/CO/149.04 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 januari 2023 (BS 13 februari 2023),wordt verlengd van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2025.

Peterschapsopleiding

Verlenging van de bestaande bepalingen inzake peterschapsopleiding van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

Risicogroepen

Verlenging van de maatregelen.

Werkbaar werk en instroom

Het opleidingsaanbod bij instroom van 4 opleidingsdagen voor de nieuwe arbeider en 1 bijkomende dag na 6 maanden waarvoor een vormingskrediet wordt toegekend wordt uitgebreid naar de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.

Arbeidstijd en flexibiliteit

De bestaande CAO’s inzake flexibiliteit, overuren en interne grens worden verlengd van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

Tijdskrediet

De bestaande regelingen inzake tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen worden verlengd van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

SWT

De bestaande regelingen inzake SWT worden verlengd van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

Outplacement

De CAO inzake outplacement wordt verlengd van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

Sociale vrede

De sociale vrede in de sector wordt verzekerd tijdens de duurtijd van het akkoord.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 01 van de sectorale documentatie.