060302 Koopkrachtpremie 2023

Paritair (sub-)Comité nr.:
220.00.00-00.00

Bijwerking: 20/10/2023
Geldig vanaf: 28/09/2023
Geldig tot: 31/12/2023

Bedrag: 250 ou 251 EUR, naargelang de voorwaarden.

Referteperiode :

Betaling : ten laatste op 31 décembre 2023. 

Mogelijkheid tot omzetting : Nee. 

Prorata : Ja

De sociale partners binnen het paritair comité voor de bedienden voor de voedingsnijverheid hebben op 2 oktober 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van een koopkrachtpremie.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd nog niet geregistreerd. Daarom vindt u onderaan deze pagina een tijdelijk een pdf-versie.

1. Toepassing 

Deze CAO is van toepassing op bedienden die ressorteren onder het paritair comité voor de bedienden van de voedingsnijverheid (PC 220).

Suppletief karakter : opgelet ! Deze collectieve arbeidsovereenkomst vindt geen toepassing indien de onderneming uiterlijk op 15 december 2023 een ondernemings-cao sluit betreffende de koopkrachtpremie.

2. Koopkrachtpremie in ondernemingen die een jaarrekening hebben neergelegd bij de nationale bank van België

2.1 Bedrag

1. Er is sprake van hoge winst wanneer aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan is : 

  • de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten in 2022 is positief;
  • de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening afgesloten in 2022 is groter dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de jaren 2018-2019-2020-2021-2022.

De werknemers waarvan het bedrijf een hoge winst boekt in 2022, heeft recht op een koopkrachtpremie van 250 EUR.

2. Er is sprake van uitzonderlijk hoge winst wanneer aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan is : 

  • de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten in 2022 is positief;
  • de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten in 2022 is vijf maal zo groot als het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de jaren 2018-2019-2020-2021-2022.

De werknemers waarvan de onderneming een uitzonderlijk hoge winst geboekt heeft in 2022, heeft recht op een koopkrachtpremie van 251 EUR.

2.2 Toekenningsmodaliteiten

De koopkrachtpremie wordt toegekend aan de bedienden die in dienst zijn op 28 september 2023.

Het bedrag van 250 EUR moet geproratiseerd worden naargelang het betrokken arbeidsregime van de werknemer.

2.3. Betalingsdatum

De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 worden uitbetaald.

2.4. Specifieke modaliteiten

Mogelijkheid tot indienen van een dossier (vóór 6 december 2023) bij het paritair comité om aan te tonen dat aan de hand van de jaarrekeningen de som van de totaal uit te betalen premies 15% van de winst op de code 9901 op de jaarrekening 2022 overschrijdt (zie punt 3.)

In dat geval is de premie uitzonderlijk niet verschuldigd.

3. Koopkrachtpremie in ondernemingen die géén jaarrekening hebben neergelegd bij de Nationale Bank van België

3.1 Hoge en uitzonderlijk hoge winst in 2022 : indienen dossier

Een onderneming die geen jaarrekening neerlegt bij de Nationale Bank van België heeft in 2022 hoge winst behaald tenzij de onderneming een dossier indient bij het paritair comité 220 met een bewijs van de boekhouder dat aan een van onderstaande voorwaarden voldaan is :

  • er werd geen winst behaald in 2022; of
  • de winst van het boekjaar afgesloten in 2022 is kleiner dan het gemiddelde van winst over de boekjaren 2018-2019-2020-2021-2022; of
  • de som van de totaal uit te betalen premies bedraagt meer dan 15% van de winst van het boekjaar afgesloten in 2022.

Dit dossier dient vóór 6 december 2023 bezorgd te worden aan de voorzitter van het PC 220 bij aangetekend schrijven.

Een onderneming die geen jaarrekening neerlegt bij de Nationale Bank van België heeft in 2022 uitzonderlijk hoge winst behaald als het een dossier indient bij het paritair comité 220 waarin het aan de hand van een bewijs van de boekhouder aantoont dat de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van het boekjaar 2022 is vijf maal zo groot als het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de jaren 2018-2019-2020-2021-2022.

Dit dossier dient voor 6 december 2023 bezorgd te worden aan de voorzitter aan het volgende adres: 

Jean-François MACOURS

Voorzitter PC 118 (arbeiders) en PC 220 (bedienden)

Ernest Berlotstraat 1

1070 Brussel

3.2 Bedrag en modaliteiten

Een werknemer waarvan het bedrijf hoge wist geboekt heeft in 2022, heeft recht op een koopkrachtpremie van 250 EUR.

Een werknemer waarvan het bedrijf uitzonderlijk hoge wist geboekt heeft in 2022, heeft recht op een koopkrachtpremie van 251 EUR.

Modaliteiten :

  • Deze bedragen zijn niet cumulatief.
  • De koopkrachtpremies worden toegekend aan de werknemers die op 28 september 2023 in dienst zijn.

4. Vorm van de koopkrachtpremie

De koopkrachtpremies worden toegekend in elektronische vorm tenzij anders beslist op ondernemingsniveau. Indien de onderneming beslist om de premies op papier toe te kennen, bedraagt de maximale nominale waarde maximaal 10€ per consumptiecheque. 

De koopkrachtpremie kan niet worden omgezet of omgeruild in welke vorm dan ook.

5. Inwerkingtreding

Deze CAO treedt in werking op 28 september 2023 en is geldig tot en met 31 december 2023.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
02/10/2023
Registratienr
183424
Geldig van
28/09/2023
Geldig tot
31/12/2023
Neerleggingsdatum
16/10/2023
Registratiedatum
30/10/2023
Onderwerp
Koopkrachtpremie
BS Bericht van neerlegging
-
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
-
Tekst aangepast op
01/11/2023

Historiek
28/09/2023 31/12/2023 060302 Koopkrachtpremie 2023