02 Bevoegdheid van het paritair comité

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 18/06/2021
Geldig vanaf: 18/06/2021

Voor de bedienden die behoren tot:

 • de bedrijfstakken van de internationale handel, het vervoer voor rekening van derden, de tussenpersonen in het vervoer en de met deze bedrijfstakken aanverwante dienstverlening;
 • de bedrijfstak van de havens;
 • de bedrijfstak van de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen;
 • de bedrijfstak van de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

RSZ-kengetallen:

 • 200 bijdrage voor de bedienden: aan het Fonds van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek en voor de arbeiders: aan het Fonds voor de vorming van de arbeiders in het aanvullend Paritair Comité van de werklieden,
 • 121 voor de binnenscheepvaart,
 • 083 voor het goederenvervoer, de afhandeling op luchthavens en de goederenbehandeling,
 • 084 bijdrage verschuldigd aan het Fonds van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek en de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

In het Belgisch Staatsblad van 27 april 1995 verscheen het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken.

Dit koninklijk besluit werd gewijzigd door:

 • een K.B. van 7 mei 2007 (B.S. 31 mei 2007);
 • een K.B. van 10 juli 2013 (B.S. van 22 juli 2013);
 • een K.B. van 28 april 2014 (B.S. van 4 juni 2014);
 • een K.B. van 12 mei 2021 (B.S. van 8 juni 2021).

A. Bevoegdheid - KB

Artikel 1.

§ 1. Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek", dat bevoegd is voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, waarvan de ondernemingen door hun hoofdzakelijke activiteiten behoren tot:

 1. de bedrijfstakken van de internationale handel, het vervoer voor rekening van derden, de tussenpersonen in het vervoer en de met deze bedrijfstakken aanverwante dienstverlening;

 2. de bedrijfstak van de havens, ongeacht of deze ondernemingen zijn gevestigd binnen of buiten de havengebieden zoals vastgelegd in het ressort van het Paritair Comité voor het havenbedrijf;

 3. de bedrijfstak van de ondernemingen die, zowel binnen als buiten de havengebieden, voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen.

Onder logistieke activiteiten wordt verstaan : ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte grondstoffen, goederen of producten worden voortgebracht.

Onder voor rekening van derden wordt verstaan : het uitvoeren van logistieke activiteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken grondstoffen, goederen of producten worden. 
Met ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen worden gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen, goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan verbonden vennootschappen van de groep en in zo verre deze grondstoffen, goederen of producten tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.

Onder een groep van verbonden vennootschappen wordt verstaan de verbonden vennootschappen die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1°, van de wet van 7 mei 1999 betreffende het wetboek van vennootschappen.
Het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité.

§ 2. Maken, bij wijze van voorbeeld, deel uit van deze bedrijfstakken en aanverwante dienstverlening de volgende ondernemingen en activiteiten:

 1. de goederenmakelaars, handelsprospecteurs, handelsagenten en goederencommissionairs in het kader van de internationale handel;

 2. de internationale handelsmaatschappijen (international trading houses) ;

 3. de rederijen;

 4. de ondernemingen voor binnenscheepvaart;

 5. de ondernemingen voor wegvervoer voor rekening van derden;

 6. de maritieme kantoren;

 7. de scheepsagenten;

 8. de vervoermakelaars, bevrachters en scheepsmakelaars;

 9. de nijverheidszeevaartagenten;

 10. de vervoercommissionairs;

 11. de expeditiekantoren en commissionairs-expediteurs bij het vervoer;

 12. de tolagentschappen en douane-expediteurs;

 13. de besteldiensten en/of koerierbedrijven;

 14. de ondernemingen voor organisatie, coördinatie, gegevensverwerking of informatie betreffende vervoersactiviteiten;

 15. de ondernemingen voor de verhuur van containers, laadbakken, rollend materieel voor goederenvervoer, motorvoertuigen voor wegverkeer;

 16. de ondernemingen voor beloodsing en voor slepen en berging van schepen;

 17. de ondernemingen voor bevoorrading van zee-, binnen- en/of luchtschepen;

 18. de ondernemingen, zowel binnen als buiten de havengebieden, voor het stouwen (het laden en/of lossen van goederen);

 19. de averijcomrnissarissen en dispacheurs;

 20. de experten inzake schaderegeling betreffende goederen, containers, laadbakken, rollend materieel voor goederenvervoer en/of schepen;

 21. de goederencontroleurs en/of inspecteurs;

 22. de bureaus voor classificatie van schepen;

 23. de ondernemingen voor nautische inspectie;

 24. de ondernemingen voor het laden en/of lossen van vliegtuigen en aanverwante dienstverlening;

 25. de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

§ 3. Ressorteren niet onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken :

 1. de ondernemingen die, in het kader van hun normale produktie- of verwerkingsactiviteiten in België, hetzij grondstoffen of goederen in het buitenland kopen en/of verkopen, hetzij grondstoffen of goederen in- en/of uitvoeren;

 2. de ondernemingen die op basis van de grondstoffen, goederen of diensten, waarin zij hoofdzakelijk internationale handel drijven, ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité. (Deze uitsluiting geldt niet voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, uitgezonderd de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel);

 3. de hoofdarbeiders die vallen onder de bevoegdheid van (het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid), het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, het Paritair Comité voor het havenbedrijf, het Paritair Comité voor het hotelbedrijf of het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart;

 4. het varend personeel en het personeel dat werk aan boord van schepen verricht gedurende de aanwezigheid in een op Belgisch grondgebied gelegen haven, beiden vallend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de koopvaardij;

 5. de reisbureaus en de reisorganisatoren;

 6. de ondernemingen die, op het vlak van petroleumproducten en/of -derivaten, instaan voor uitsluitend het vervoer voor rekening van derden waaronder wordt begrepen dat het product van de ene naar de andere laadlocatie wordt vervoerd op aangeven van de opdrachtgever, zonder dat de onderneming ooit enige financiële of commerciële activiteit met betrekking tot dit product uitvoert.
   

Art. 2  t.e.m. 6

(.....)

B. CAO van 13 september 2007

Een bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007 werd afgesloten in het PC. 226. Deze CAO werd neergelegd op de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 9 oktober 2007, onder het nummer 85113/CO/226.

Artikel 1

Deze bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die met ingang van 10 juni 2007 voor het eerst onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, waarvan de bevoegdheid en de naam gewijzigd zijn bij Koninklijk besluit van 7 mei 2007, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007.

Artikel 2

Alle collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en aanverwante bedrijfstakken, die nog van kracht zijn op 10 juni 2007, zijn vanaf deze datum van toepassing op de in artikel 1 bedoelde ondernemingen.

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 10 juni 2007 en is gesloten voor onbepaalde tijd.  Elk van de ondertekenende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van zes maanden in acht wordt genomen. Deze opzegging wordt bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek en aan elk van de ondertekenende partijen betekend en heeft uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending.

C. Commentaar

Algemeen

Het paritair comité 226 is vanaf 10 juni 2007 bevoegd voor de ondernemingen die uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen.

Het paritair comité is bevoegd voor

 1. de bedrijfstakken van de internationale handel, het vervoer voor rekening van derden, de tussenpersonen in het vervoer en de met deze bedrijfstakken aanverwante dienstverlening;
 2. de bedrijfstak van de havens, ongeacht of deze ondernemingen zijn gevestigd binnen of buiten de havengebieden zoals vastgelegd in het ressort van het Paritair Comité voor het havenbedrijf;
 3. de bedrijfstak van de ondernemingen die, zowel binnen als buiten de havengebieden, voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen.

§ 1. Enkele begrippen

Een aantal begrippen zijn hierin belangrijk:

Logistieke activiteiten zijn ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus. Er mogen geen nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte grondstoffen, goederen of producten worden gecreërd. In dat geval is niet de logistieke sector bevoegd, maar de bevoegde productiesector. 

Onder voor rekening van derden wordt begrepen het uitvoeren van logistieke activiteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken grondstoffen, goederen of producten worden.

§ 2. Principe: een exclusief paritair comité voor de logistiek

Het onderscheid distributieonderneming - productie/handelsonderneming

Logistieke activiteiten komen voor in alle fasen van de keten tussen de producent en de gebruiker of verbruiker. Verder zal elke onderneming die goederen produceert of verhandelt deze opslaan in magazijnen in afwachting van verwerking of levering. Hier ligt het onderscheid tussen logistiek als deel van de ondernemingsactiviteit (bedrijfsfunctie) en als zelfstandige economische activiteit (ondernemingsactiviteit).

Een onderneming die haar eigen goederen opslaat om te verwerken of te verhandelen is geen distributieonderneming maar een productie- of handelsonderneming.

Wanneer een onderneming voor rekening van derden de distributie van goederen verzorgt, dan heeft deze activiteit een andere aard. De onderneming stelt nu tegen betaling haar knowhow inzake goederenbehandeling ter beschikking, het wordt m.a.w. een dienstverlenende onderneming. Deze ondernemingen oefenen een specifieke economische activiteit uit en zijn elkaars concurrenten. We spreken dan van een distributieonderneming of een dienstverlenende onderneming.

Logistieke activiteiten kunnen worden uitgeoefend door deze twee types van ondernemingen, namelijk dienstverlenende ondernemingen en handelsondernemingen. Dienstverlenende ondernemingen doen opslag en distributie van goederen voor rekening van derden zonder eigenaar te worden van deze goederen. Handelsondernemingen worden daarentegen eigenaar van de opgeslagen goederen en leveren deze na verkoop. Hierbij wordt er geen rekening mee gehouden dat de klanten ondernemingen zijn die tot een zelfde groep of multinationale onderneming behoren. De onderneming ontvangt een economische tegenprestatie voor de verkoop van de producten en niet voor de dienstverlening.

Op basis van de vroegere regeling vielen deze dienstverlenende ondernemingen voor hun bedienden onder een specifiek paritair comité indien dit bevoegd was voor logistieke activiteiten of anders onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken.

Voor de handelsondernemingen vielen de bedienden eveneens onder een specifiek paritair comité indien dit bevoegd is voor de handel en anders onder het Aanvullend Paritair Comité voor werklieden en het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden.

In de praktijk leidde dit kluwen aan bevoegde paritaire comités voor verschillende distributiecentra tot rechtsonzekerheid. Niet alleen vielen ze onder verschillende paritaire comités terwijl ze eigenlijk dezelfde activiteiten uitoefenden, sommige ondernemingen dienden ook nog eens regelmatig van paritair comité te veranderen, naargelang hun 'stock'.

Het principe : distributieondernemingen vallen onder PC 226

Dat residuaire karakter van PC 226 wordt nu afgeschaft. Voortaan vallen de zuiver logistieke bedrijven (de dienstverlenende bedrijven of distributieondernemingen) altijd onder de bevoegdheid van het verruimde PC 226.

Een onderneming die haar eigen goederen opslaat om te verwerken of te verhandelen is geen distributieonderneming, maar een productie- of handelsonderneming. Logistiek is hier een deel van de ondernemingsactiviteit en geen zelfstandige economische activiteit. Het bevoegde paritaire comité wordt dan bepaald door het specifieke product waarin de onderneming handel drijft.

De gelijkstelling: handelsonderneming en toch onder PC 226

Logistieke activiteiten die functioneren binnen een groep van ondernemingen en die wel eigenaar worden van de goederen die zij behandelen, worden gelijksteld met logistieke ondernemingen. Voorwaarde is wel dat de grondstoffen, goederen of producten worden aangekocht bij verbonden vennootschappen en deze grondstoffen, goederen of producten ook verkocht worden aan verbonden vernnootschappen, en in zoverre deze grondstoffen, goederen of producten het voorwerp zijn van deze logistieke activiteiten.

Deze gelijkstelling is volgens de Koning gemotiveerd door het feit dat sensu stricto deze ondernemingen een groothandelsactiviteit uitoefenen, maar eigenlijk geen echte handelaars zijn doordat zij niet zelf hun verkoopprijzen en winstmarges bepalen, geen verkoopsorganisatie hebben en een beperkt en vooraf bepaald cliënteel hebben. Het activiteiten hebben dezelfde finaliteit als deze van de logistieke ondernemingen. Om deze ondernemingen duidelijk te onderscheiden van de echte groothandelsondernemingen wordt voorzijn dat zij deel moeten uitmaken van een groep van verbonden vennootschappen die voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11,1e van de wet van 7 mei 1999 betreffende het wetboek van vennootschappen.

Hoewel zulk een groep van verbonden vennootschappen geen internationaal karakter hoeft te hebben, zal dat in de praktijk wel meestal het geval zijn.

§ 3. Uitgesloten activiteiten

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité.

De Koning is van oordeel dat teneinde de collectie arbeidsverhoudingen te bevorderen, het aangewezen is om ondernemingen en werknemersgemeenschappen die een sociale en organisatorische eenheid vormen tot hetzelfde paritaire comité laten behoren. In feite bedoelt men hier het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ mee, zoals bepaald door de Wet organisatie bedrijfsleven van 1948 en vorm gegeven in de rechtspraak.

Wanneer de logistieke activiteiten deel uitmaken van een dergelijke technische bedrijfseenheid, volgen zij het PC van de hoofdactiviteit van de onderneming. Ondernemingen die een sociale en economische eenheid vormen, moeten dus tot hetzelfde PC behoren en op deze manier dezelfde minimale loon- en arbeidsvoorwaarden toepassen.

Verder worden ook een aantal sectoren uitdrukkelijk uitgesloten. Meer bepaald gaat het om het paritair comité voor de scheikundige nijverheid (PC 207), het paritair comité voor de petroleumnijverheid en petroleumhandel (PC 211), het paritair comité voor het havenbedrijf (PC 301), het paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302), het paritair comité voor de handelsluchtvaart (PC 315). 

§ 4. Samenvatting: PC 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

Logistieke activiteiten

Alle ondernemingen die, zowel binnen als buiten de havengebieden, voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen én geen onlosmakelijk onderdeel van een productie- of handelsactiviteit vormen, vallen onder PC 226.

Andere dan logistieke activiteiten

Alle ondernemingen die door hun hoofdzakelijke activiteiten behoren tot volgende bedrijfstakken, vallen onder PC 226:

 • de bedrijfstakken van de internationale handel, het vervoer voor rekeing van derden, de tussenpersonen in het vervoer en de met deze bedrijfstakken aanverwante dienstverlening
 • de bedrijfstak van de havens, ongeacht of deze ondernemingen zijn gevestigd binnen of buiten de havengebieden, zoals vastgelegd in het ressort van het paritair comité voor het havenbedrijf

Uitgesloten sectoren

Volgende sectoren worden uitdrukkelijk uitgesloten:

 • het paritair comité voor de scheikundige nijverheid (PC 207)
 • het paritair comité voor de petroleumnijverheid en petroleumhandel (PC 211)
 • het paritair comité voor het havenbedrijf (PC 301)
 • het paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302)
 • het paritair comité voor de handelsluchtvaart (PC 315).

Historiek
18/06/2021 31/12/2050 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/01/2016 17/06/2021 02 Bevoegdheid van het paritair comité
15/06/2014 31/12/2015 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/01/2001 31/07/2013 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/01/2001 31/12/2000 02 Bevoegdheid van het paritair comité
01/01/1999 31/12/2000 02 Bevoegdheid van het paritair comité
Terug