0301 Beroepenclassificatie van de bedienden

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 15/10/2010
Geldig vanaf: 06/09/2010

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO, en vervolgens enkele belangrijke praktische schikkingen. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van Groep S - Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst van de CAO; het gaat om de cijfers en letters in vetjes.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

Artikel 2

De bedienden worden ingedeeld in acht klassen op basis van de beschrijving van de voorbeeldfuncties waarvan de lijst als bijlage gevoegd wordt bij onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 3

De inschaling in één van de acht klassen, van de concrete functie zoals uitgeoefend door de bediende in de onderneming moet gebeuren overeenkomstig de terzake geldende procedures, vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2010 betreffende de procedures inzake onderhoud van de sectorale functieclassificatie, gesloten in voormeld paritair comité.

Commentaar: Voor de bepalingen van deze CAO, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0302.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 betreffende de functieclassificatie van de bedienden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 april 1999 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 december 1999), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 mei 2004 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2004).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 6 september 2010 en wordt gesloten voor een onbepaalde tijd. Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van zes maand, betekend aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Deze indeling in klassen geldt enkel voor de functies die inhoudelijk overeenstemmen met de paritair vastgelegde functiebeschrijving.

Krachtens artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, moet voor iedere werknemer op de individuele rekening worden vermeld:

De aangeslotenen van Groep S – Sociaal Secretariaat vzw worden bijgevolg verzocht zowel de functie (omschrijving) als de beroepskwalificatie (code) te vermelde op het identiteitsformulier van iedere nieuwe aangeworven arbeider en ons tevens iedere wijziging dienaangaande in de loop van de tewerkstelling mede te delen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
06/09/2010
Registratienr
101762
Geldig van
06/09/2010
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/09/2010
Registratiedatum
27/09/2010
Onderwerp
functieclassificatie
BS Bericht van neerlegging
16/11/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/01/2011
Gepubliceerd in het B.St. van
09/02/2011
Keywords
FUNCTIECLASSIFICATIE

Historiek
06/09/2010 31/12/2999 0301 Beroepenclassificatie van de bedienden
01/03/2003 05/09/2010 0301 Beroepenclassificatie van de bedienden
01/01/1998 28/02/2003 0301 Beroepenclassificatie van de bedienden
Terug