040102 Loontoeslag voor bepaalde arbeidsprestaties

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 28/08/2012
Geldig vanaf: 07/09/2009

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek werd op 7 september 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de loontoeslag voor bepaalde arbeidsprestaties. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 19 november 2009 onder het nr. 95863/CO/226. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 30 november 2009.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondememingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

Artikel 2

Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen moeten arbeid in ploegen, nachtarbeid zoals bedoeld in artikel 2, 2° van de wet van 17 maart 1987, weekendwerk en prestaties op feestdagen of hun vervangingsdag, vergoed worden met een bijzondere toeslag, vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst op het vlak van de onderneming. Bestaande regelingen blijven van toepassing.

De collectieve arbeidsovereenkomst waarvan sprake in het eerste lid moet afgesloten worden uiterlijk binnen de zes maanden volgend op de invoering van de bijzondere arbeidsregeling.

Commentaar: Vrij te bepalen in CAO.

Artikel 3

§1. Onder "stand-by" wordt verstaan de situatie van het operationeel personeel dat, buiten de gewone werkuren, onmiddellijk oproepen van de werkgever moet beantwoorden om een bepaalde arbeidsprestatie te leveren.

§2. Voor de toepassing van stand-by regelingen dienen schriftelijke afspraken te worden gemaakt op ondernemingsvlak Bestaande stand-by regelingen blijven van toepassing.

Voor de invoering van stand-by regelingen dienen schriftelijke afspraken te worden gemaakt op ondernemingsvlak uiterlijk binnen de zes maanden na de invoering ervan.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003 betreffende de loontoeslag voor bepaalde arbeidsprestaties, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 mei 2004 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2004), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2005 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003 betreffende de toeslag voor bepaalde arbeidsprestaties, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 december 2005 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2005).

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 7 september 2009 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
07/09/2009
Registratienr
95863
Geldig van
07/09/2009
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
25/09/2009
Registratiedatum
19/11/2009
Onderwerp
loontoeslag voor bepaalde arbeidsprestaties
BS Bericht van neerlegging
30/11/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/06/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
08/09/2010
Keywords
ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN

Historiek
07/09/2009 31/12/2999 040102 Loontoeslag voor bepaalde arbeidsprestaties
Terug