05 Eindejaarspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 17/11/2020
Geldig vanaf: 01/07/2019

Bedrag: de bezoldiging van de maand waarin de uitbetaling plaatsvindt.

Toekenningsvoorwaarden: op het tijdstip van de uitbetaling in dienst zijn en gedurende de ganse duur van het refertejaar in dienst  zijn geweest (behalve uitzonderingen).

Betaling door: de werkgever.

Betalingsdatum: einde van het jaar.

Referteperiode: kalenderjaar tenzij andere bepalingen op ondernemingsvlak.

Prorata en gelijkstellingen:  ja.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek werd op 1 juli 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de bezoldigingsvoorwaarden (nr. 152905/CO/226).

Wijziging door de cao van 28 april 2020 betreffende maatregelen ten gevolge van de Covid-19 crisis (nr. 158568/CO/226).

1. Toekenningsvoorwaarden

 • Op het tijdstip van de uitbetaling in dienst zijn
 • Gedurende de ganse duur van het refertejaar in dienst  zijn geweest (anciënniteit: 12 maanden).

2. Wie betaalt de eindejaarspremie?

De werkgever.

3. Betalingsdatum

Op het einde van het jaar.

4. Bedrag

De premie is gelijk aan de bezoldiging van de maand waarin de uitbetaling plaatsvindt. Voor deeltijdse bedienden of bij overstapping naar een ander deeltijds arbeidsregime, wordt de premie als volgt vastgesteld: de som van elk maandloon van het refertejaar gedeeld door twaalf.

Voor bedienden wier bezoldiging contractueel samengesteld is uit een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte, is het bedrag van de premie gelijk aan het vast gedeelte van de maand waarin de uitbetaling gebeurt, verhoogd met het maandelijks gemiddelde van de veranderlijke gedeelten die betaald werden in de loop van de twaalf maanden die de maand van uitbetaling van de premie voorafgaan.

Onder veranderlijke bezoldiging moet worden verstaan alle bezoldigingselementen, die niet vast zijn, onderworpen aan sociale zekerheidsbhdragen, en die regelmatig en op voortdurende wijze tijdens het ganse refertejaar werden toegekend.

Voor bedienden wier contractuele bezoldiging volledig veranderlijk is, is het bedrag van de premie gelijk aan het maandelijks gemiddelde van de bezoldigingen die betaald werden in-de loop van de twaalf maanden die de maand van uitbetaling van de premie voorafgaan.

Voor de bedienden die in de loop van het refertejaar overstappen van een voltijds naar een deeltijds arbeidsregime of omgekeerd of die in de loop van het refertejaar overstappen van een deeltijds arbeidsregime naar een ander deeltijds arbeidsregime, wordt de premie als volgt vastgesteld: de som van elk maandloon van het refertejaar (exclusief de jaarpremie, het dubbel vakantiegeld en andere veranderlijke bezoldigingselementen die niet regelmatig en op voortdurende wijze worden toegekend) gedeeld door twaalf.

5. Referteperiode

Refertejaar: kalenderjaar tenzij andere bepalingen op ondernemingsvlak.

6. Prorata eindejaarspremie

Een twaalfde deel van de premie per volledige maand dienst ingeval van:

 • anciënniteit van minder dan 12 maanden;
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever (behoudens beëindiging tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst of verbreking om dringende reden);
 •  beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer (behoudens beëindiging tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst).

In dienst getreden in de loop van de referteperiode ?

JA

Ontslagen ZONDER dringende reden ?

JA

Ontslagen MET dringende reden ?

JA (behoudens beëindiging tijdens de eerste zes maanden).

De periode van zes maanden wordt verminderd met de ononderbroken periodes van tewerkstelling als uitzendkracht in de onderneming, voorzover deze tewerkstelling dezelfde functie betreft en de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en zonder onderbreking voorafgaat.

Beëindiging door overmacht om medische redenen ?

JA (behoudens beëindiging tijdens de eerste zes maanden).

De periode van zes maanden wordt verminderd met de ononderbroken periodes van tewerkstelling als uitzendkracht in de onderneming, voorzover deze tewerkstelling dezelfde functie betreft en de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en zonder onderbreking voorafgaat.

Beëindiging in onderling akkoord ?

JA (behoudens beëindiging tijdens de eerste zes maanden).

De periode van zes maanden wordt verminderd met de ononderbroken periodes van tewerkstelling als uitzendkracht in de onderneming, voorzover deze tewerkstelling dezelfde functie betreft en de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en zonder onderbreking voorafgaat.

Bij einde contract bepaalde duur of duidelijk omschreven werk ?

JA (behoudens beëindiging tijdens de eerste zes maanden).

De periode van zes maanden wordt verminderd met de ononderbroken periodes van tewerkstelling als uitzendkracht in de onderneming, voorzover deze tewerkstelling dezelfde functie betreft en de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en zonder onderbreking voorafgaat.

Werknemer neemt zelf ontslag ?

JA (behoudens beëindiging tijdens de eerste zes maanden).

De periode van zes maanden wordt verminderd met de ononderbroken periodes van tewerkstelling als uitzendkracht in de onderneming, voorzover deze tewerkstelling dezelfde functie betreft en de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en zonder onderbreking voorafgaat.

Bij beëindiging omwille van SWT ?

JA (behoudens beëindiging tijdens de eerste zes maanden).

De periode van zes maanden wordt verminderd met de ononderbroken periodes van tewerkstelling als uitzendkracht in de onderneming, voorzover deze tewerkstelling dezelfde functie betreft en de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en zonder onderbreking voorafgaat.

Bij beëindiging omwille van pensioen ?

JA (behoudens beëindiging tijdens de eerste zes maanden).

De periode van zes maanden wordt verminderd met de ononderbroken periodes van tewerkstelling als uitzendkracht in de onderneming, voorzover deze tewerkstelling dezelfde functie betreft en de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en zonder onderbreking voorafgaat.

7. Afwezigheden gelijkgesteld met prestaties

 • jaarlijkse vakantie;
 • wettelijke feestdagen;
 • kort verzuim;
 • educatief verlof;
 • beroepsziekten;
 • arbeidsongevallen;
 • ongevallen overkomen op de weg van en naar het werk;
 • syndicaal verlof;
 • vaderschaps- en adoptieverlof beperkt tot 3 dagen;
 • de eerste dertig dagen afwezigheid wegens ziekte, ongeval van gemeen recht of bevallingsrust.
 • de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tijdens de periode van 13 maart tot en met 30 juni 2020. Terugbetaling door het Fonds !

Herleiding naar rato van de afwezigheden voor de ongerechtvaardigde afwezigheden

8. Commentaar

Artikel 14 van de CAO dd. 01/07/2019 stelt voor de toekenning van de jaarpremie met effectieve arbeid gelijk : “de eerste dertig dagen afwezigheid wegens ziekte, ongeval van gemeen recht of bevallingsrust”.

De CAO maakt evenwel geen enkele verwijzing naar een recht op gewaarborgd loon waardoor, volgens een strikte lezing, men louter zou dienen te kijken naar het aantal dagen schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De werkgeversfederatie is daarentegen van oordeel dat er wel rekening dient te worden gehouden met het recht op gewaarborgd loon. Bijgevolg zullen alle ziektedagen waarvoor gewaarborgd loon verschuldigd is op basis van artikel 70 van de Arbeidsovereenkomstenwet volgens dit standpunt als gelijkgestelde dagen moeten worden beschouwd. Dit standpunt werd door de federatie bovendien ook verspreid naar haar leden.

9. Praktische schikkingen

Wij vestigen de aandacht van de werkgevers aangesloten bij GROUP S - Sociaal Secretariaat vzw op het feit dat op de voorbereide prestatieopgaven, opgesteld voor de betaling van de eindejaarspremie, slechts de bedienden vermeld worden die in dienst zijn.

Desgevallend dienen zij de arbeiders toe te voegen die de onderneming verlaten hebben en recht zouden hebben op de eindejaarspremie.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
28/04/2020
Registratienr
158568
Geldig van
13/03/2020
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
29/04/2020
Registratiedatum
25/05/2020
Onderwerp
Maatregelen Covid-19
BS Bericht van neerlegging
22/06/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/11/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
14/01/2021
Keywords
ECOCHEQUES, EINDEJAARSPREMIE, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG

Datum CAO
01/07/2019
Registratienr
152905
Geldig van
01/07/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
09/07/2019
Registratiedatum
29/07/2019
Onderwerp
loonvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
07/08/2019
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
24/11/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
10/12/2019
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/07/2019 31/12/2999 05 Eindejaarspremie
01/01/2017 30/06/2019 05 Jaarpremie
01/01/2016 31/12/2016 05 Jaarpremie
30/06/2015 31/12/2015 05 Jaarpremie
17/11/2014 29/06/2015 05 Jaarpremie
02/12/2013 16/11/2014 05 Jaarpremie
01/05/2011 01/12/2013 05 Jaarpremie
01/05/2009 30/04/2011 05 Jaarpremie
01/01/2007 30/04/2009 05 Jaarpremie
01/01/2004 31/12/2006 05 Jaarpremie
01/01/1999 31/12/2003 05 Jaarpremie voor de bedienden die tot 31/12/97 onder het PC 218 ressorteerden tenzij ze slechts na deze datum voor de eerste maal bedienden tewerkstellen
01/01/1998 31/12/2003 05 01 Jaarpremie
Terug