0704 Invoering van arbeidsregelingen met nachtprestaties

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 16/08/2004
Geldig vanaf: 01/07/2002

Op 05 juli 2002 werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken betreffende de invoering van arbeidstijdregelingen met nachtprestaties.

Ze werd neergelegd op 08 juli 2002 bij de griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 17 juli 2002 onder het nummer 63397/CO/2260000. Het bericht van neerlegging van deze CAO verscheen in het Belgisch Staatsblad van 02 augustus 2002.

Zij werd algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 12 april 2004 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2004.

 

 

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken.

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van artikel 2 §4 van het koninklijk besluit van 13 september 1998 waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het uitvoeren van sommige werken in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken.

Artikel 3

Het verslag bedoeld in artikel 2 §4 van voormeld koninklijk besluit van 13 september 1998 moet de volledige identificatie van de werkgever vermelden. Het moet betrekking hebben op volgende élément en:

-      de soort van activiteit waarvoor de arbeidstijdregeling met nachtarbeid wordt toegepast;

-      het aantal betrokken bedienden, ingedeeld volgens geslacht en afdeling van de onderneming

-      de toegepaste uurroosters;

-      het respect van de begeleidingsmaatregelen vervat in de CAO nr. 46 van de Nationale Arbeidsraad;

-      een evaluatie van de toegepaste regeling.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2002 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van drie maand, betekend aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Deze opzegging kan ten vroegste ingaan op 1 oktober 2003.

 


Historiek
01/07/2002 31/12/2999 0704 Invoering van arbeidsregelingen met nachtprestaties
Terug