13 Kort verzuim

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 25/09/2012
Geldig vanaf: 01/01/2003
Geldig tot: 31/12/2014

Wij geven u hierna de regels inzake klein verlet van toepassing op de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken.

Het gaat om de interprofessionele reglementering voorzien in een koninklijk besluit van 28 augustus 1963 en een CAO gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 24 oktober 1974, aangevuld evenwel met een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken op 14 mei 2003 betreffende Vakantie, kort verzuim en regionale verlofdagen. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 4 mei 2004 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2004.

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

De bediende heeft het recht, met behoud van zijn normale wedde, ter gelegenheid van familiegebeurtenissen en voor de vervulling van de staatsburgerlijke verplichtingen of van de burgerlijke opdrachten die hierna zijn opgesomd, van het werk afwezig te blijven voor een als volgt bepaalde duur:

 

Redenen van de afwezigheid Duur van de afwezigheid
1.

Huwelijk van de bediende

drie dagen door de bediende te kiezen

2.

Huwelijk van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de bediende

de dag van het huwelijk

3

Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de bediende 

de dag van de plechtigheid

4.

(...) Zie Geboorteverlof

5.

Miskraam van de echtgenote van de bediende

twee werkdagen

6.

Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de bediende 

drie dagen door de bediende te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. Geen beperking is opgelegd betreffende de periode tijdens dewelke het verlof kan opgenomen worden in geval van overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een kind, van de vader of van de moeder van de bediende 

7.

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de bediende inwoont

twee dagen door de bediende te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis

8.

Overlijden van een bij de bediende inwonend familielid dat niet is vernoemd in nr. 7

één werkdag

9.

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de bediende inwoont

de dag van de begrafenis

10.

Plechtige communie van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e)

de dag van de plechtigheid of een werkdag indien de dag van de plechtigheid samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag

11.

Deelneming van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de « vrijzinnige jeugd » daar waar dit feest plaats heeft

de dag van het feest of een werkdag indien de dag van het feest samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag

12.

Verblijf van de dienstplichtige bediende in een recruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een recruterings- en selectiecentrum 

de nodige tijd met een maximum van drie dagen

13.

Verblijf van de bediende-gewetensbezwaarde op de administratieve gezondheidsdienst of in één van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving houdende het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen

de nodige tijd met een maximum van drie dagen

14. Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter de nodige tijd met een maximum van één dag
15. Deelneming aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank de nodige tijd met een maximum van vijf dagen
16. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen de nodige tijd
17.

Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

de nodige tijd met een maximum van vijf dagen

18.

(...) Zie Adoptieverlof

De deeltijdse bedienden hebben het recht, met behoud van hun normaal loon, van het werk afwezig te zijn gedurende de dagen en perioden bedoeld in het eerste lid die samenvallen met de dagen en perioden waarop zij normaal zouden gewerkt hebben.
Zij mogen de afwezigheidsdagen kiezen in dezelfde beperkingen als deze bedoeld in het eerste lid.

Voor de toepassing van nrs. 2, 3, 6, 10 en 11, wordt het aangenomen of natuurlijk erkend kind gelijkgesteld met het wettig of gewettigd kind.

Voor de toepassing van nrs. 7 en 9, worden de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader en de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de bediende gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder van de bediende.

De persoon met wie de bediende wettelijk samenwoont, zoals geregeld door artikel 1475 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, wordt gelijkgesteld met de echtgeno(o)t(e) van de bediende.

Daar waar gunstiger voorwaarden dan deze vermeld onder dit hoofdstuk in gebruik zijn, blijven deze gehandhaafd.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/05/2003
Registratienr
67678
Geldig van
-
Geldig tot
01/01/2015
Neerleggingsdatum
05/06/2003
Registratiedatum
25/09/2003
Onderwerp
vakantie, kort verzuim en regionale verlofdagen
BS Bericht van neerlegging
14/10/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/05/2004
Gepubliceerd in het B.St. van
07/07/2004
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, KLEIN VERLET, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2022 01/01/2050 13 Klein verlet
25/07/2021 31/12/2021 13 Klein verlet
01/07/2019 24/07/2021 13 Klein verlet
01/01/2015 30/06/2019 13 Kort verzuim
01/01/2003 31/12/2014 13 Kort verzuim
01/01/2000 31/12/2002 13 Kort verzuim
Terug