2302 Gebruik van e-mail en internet door de werknemersafgevaardigden

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 17/08/2004
Geldig vanaf: 01/01/2004

Op 12 december 2003 werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken betreffende het gebruik van e-mail en internet door de werknemersafgevaardigden.

Ze werd neergelegd op 22 december 2003 bij de griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 03 februari 2004 onder het nummer 69667/CO/2260000. Het bericht van neerlegging van deze CAO verscheen in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2004.

Zij werd algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 25 april 2004 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2004.

 

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoeren de aanverwante bedrijfstakken.

Artikel 2

Deze overeenkomst betreft het gebruik van het e-mailsysteem en internet in de onderneming door de werknemers­afgevaardigden, onverminderd de toepassing van de bepalingen vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 26 april 2002. Onder "werknemersafgevaardigden" wordt verstaan de leden van de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en de vakbondsafvaardiging.

Artikel 3

§1        De werknemersafgevaardigden hebben toegang tot het e-mailsysteem van de onderneming. Zij hebben het recht om, in het kader van de normale uitoefening van hun mandaat, dit systeem eveneens te gebruiken voor het sturen van mededelingen aan andere bedienden van de onderneming of aan het vakbondssecretariaat, en omgekeerd (tweerichtingsverkeer).

§2        De mededelingen bedoeld in §1 mogen enkel betrekking hebben op de loon- en arbeidsvoorwaarden, de arbeidsverhoudingen en de toepassing van de sociale wetgeving in de onderneming, met inbegrip van informatie van syndicale of professionele aard.

§3        Abc regels, voorzover zij geen afbreuk doen aan onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, die gelden voor het e-mailgebruik in de onderneming voor de andere bedienden, gelden onverminderd voor de werknemersafgevaardigden.

Artikel 4

De werknemersafgevaardigden hebben toegang tot de internet-provider van de onderneming. Zij hebben het recht om binnen redelijke perken websites te raadplegen die verband houden met de uitoefening van hun mandaat (eenrichtingsverkeer).

Artikel 5

§1        De werkgever zal zich onthouden van controle op de inhoud van het e-mail- en internetgebruik bedoeld in de artikelen 3 en 4 hiervóór, zelfs indien de mailserver zich in het buitenland bevindt.

§2        Onverminderd het respect van de in het arbeidsreglement voorziene procedures en sancties, zal de werkgever, wanneer er een ernstig vermoeden van misbruik bestaat, de betrokken vakorganisatie hiervan in kennis stellen met de bedoeling om via dialoog een passende oplossing te zoeken.

§3        Enkel bij ernstig vermoeden van misbruik kan de werkgever kennis nemen, op geïndividualiseerde basis van het volume en de inhoud van e-mail- en internetgebruik, rekening houdend met de geldende nationale en Europese wetgeving en reglementering terzake.

Artikel 6

De regeling vervat in deze collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan gunstigere regelingen, die zijn overeengekomen op het vlak van de onderneming.

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2004 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties. Deze opzegging kan ten vroegste ingaan op 1 oktober 2005.

 

 


Historiek
01/01/2004 31/12/2999 2302 Gebruik van e-mail en internet door de werknemersafgevaardigden
Terug