2601 Regeling van ontslagbegeleiding

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 07/10/2016
Geldig vanaf: 01/01/2016

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek werd op 9 mei 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende een regeling van ontslagbegeleiding (registratienummer 134054/CO/226).

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, met uitzondering van de bedienden van wie de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd door middel van een vergoeding die berekend wordt op een lopend loon dat overeenstemt met de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van Hoofdstuk V van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002, betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen, gewijzigd door de cao nr. 82 bis van 17 juli 2007.

Artikel 3

§1. Zowel gebaremiseerde als niet-gebaremiseerde bedienden, ongeacht hun leeftijd, die ontslagen worden door hun werkgever, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op de sectorale ontslagbegeleiding, zoals bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst.

§2. In afwijking van §1 is er geen recht op ontslagbegeleiding indien het gaat om een ontslag:

Artikel 4

De ontslagbegeleiding wordt georganiseerd door en ten laste van het Sociaal Fonds van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, hierna genoemd "het Sociaal Fonds".

Artikel 5

Het Sociaal Fonds kan de ontslagbegeleiding geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan één of meerdere dienstverleners (outplacementbureaus), die voldoen aan de reglementaire vereisten om deze activiteiten uit te voeren. Die dienstverlener(s) moet(en) er zich toe verbinden om de kwaliteitsnormen vervat in Hoofdstuk VIII van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van de Nationale Arbeidsraad, na te leven. Desgevallend wordt/worden deze dienstverlener(s) aangeduid bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

Artikel 6

Onder "ontslagbegeleiding" wordt verstaan het geheel van begeleidende diensten en adviezen die individueel of in groep worden verleend om een werknemer in staat te stellen zelf, binnen een zo kort mogelijke termijn, een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

Artikel 7

§1. Het programma van de ontslagbegeleiding moet ten minste volgende drie onderdelen omvatten:

Het programma moet globaal ten minste 60 uren omvatten.

De bedienden die ingeschreven zijn in het programma van ontslagbegeleiding hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan cursussen uit het gratis cursusaanbod van het sectoraal Vormingsfonds LOGOS, volgens de modaliteiten bepaald door de Raad van beheer van het Sociaal Fonds PC 226.

§2. De opvolging en ondersteuning bedoeld in §1 c) moeten verleend worden gedurende een periode van ten minste zes maanden, te rekenen vanaf het begin van de begeleiding, doch ten vroegste vanaf het ogenblik waarop de dienstbetrekking effectief een einde heeft genomen.

Wanneer een bediende, die een betrekking bij een  nieuwe werkgever heeft gevonden, deze betrekking verliest binnen 3 maanden na de indiensttreding, kan, op zijn verzoek, de ontslagbegeleiding worden verdergezet.

Dezelfde regel geldt na afloop van een vormingsprogramma of een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van maximum 3 maanden, aangevat na het einde van de vorige arbeidsovereenkomst.

§3. Wanneer de begeleiding plaatsvindt tijdens de opzeggingstermijn, worden de afwezigheidsdagen om een nieuwe betrekking te zoeken, zoals bedoeld in artikel 41 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de  arbeidsovereenkomsten, verminderd met de uren van begeleiding ten belope van, naargelang het geval, een halve arbeidsdag of één arbeidsdag per week.

Artikel 8

§1. De werkgever is ertoe gehouden de gebaremiseerde bedienden, bedoeld in artikel 3, in te lichten over de mogelijkheid tot ontslagbegeleiding.

§2. De bedienden zijn volledig vrij al dan niet gebruik te maken van deze regeling. Bij deelname moeten de betrokken bedienden zich inschrijven uiterlijk twee maanden vóór het einde van het dienstverband of van de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding, zonder dat deze termijn korter mag zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de betekening van het ontslag.

Artikel 9

§1. Bij collectief ontslag moet de wettelijk voorziene raadplegingsprocedure eveneens betrekking hebben op de ontslagbegeleiding.

§2. Indien er een ondernemingsraad werd opgericht in de onderneming zal de keuze van het outplacementbureau gebeuren door de ondernemingsraad.

Artikel 10

§1. Bij ontslag van een niet-gebaremiseerde bediende kan de werkgever uit vrije wil een uitgebreide ontslagbegeleiding door een outplacementbureau van zijn keuze aanbieden.

§2. Indien de werkgever de ontslagbegeleiding bedoeld in §1 niet aanbiedt, dan wordt de niet-gebaremiseerde bediende voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelijkgesteld met een gebaremiseerde bediende. In dit geval is de werkgever ertoe gehouden de betrokken bediende in te lichten over de regeling inzake sectorale ontslagbegeleiding.

Artikel 11

De kost van de sectorale ontslagbegeleiding bij individueel ontslag van gebaremiseerde of daarmee gelijkgestelde bedienden wordt rechtstreeks en volledig ten laste genomen door het Sociaal Fonds.

Artikel 12

§1. Het Sociaal Fonds komt eveneens tussen in de kost van de ontslagbegeleiding bij individueel ontslag van niet-gebaremiseerde bedienden en bij collectief ontslag.

§2. Het bedrag van de tussenkomst in de kost van de ontslagbegeleiding bedoeld in §1, wordt vastgesteld door de Raad van beheer van het Sociaal Fonds en kan verschillen naargelang het gaat om een individueel ontslag, dan wel om een collectief ontslag. De tussenkomst kan verder gemodaliseerd worden op basis van de inhoud van de  ontslagbegeleiding. Het bedrag van deze tussenkomst mag nooit hoger zijn dan de kostprijs van de ontslagbegeleiding die door het Sociaal Fonds zelf wordt georganiseerd.

§3. De aanvraag tot het bekomen van de tussenkomst bedoeld in §1 dient gericht te worden aan het Sociaal Fonds dat hiervoor een formulier ter beschikking stelt van de werkgevers. De aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van de overeenkomst tussen de onderneming en de uitvoerder van de begeleiding.

§4. Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag bedoeld in §3 bij het Sociaal Fonds toekomen binnen de zes maanden te rekenen vanaf de datum van de betekening van het ontslag.

Artikel 13

De collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2006 betreffende een regeling van ontslagbegeleiding, registratienummer 80747, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 27 april 2007 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 2007), wordt opgeheven per 1 januari 2016.

Artikel 14

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 1 januari 2016 en is gesloten voor een onbepaalde tijd. Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/05/2016
Registratienr
134054
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/05/2016
Registratiedatum
25/07/2016
Onderwerp
regeling van ontslagbegeleiding
BS Bericht van neerlegging
03/08/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
11/08/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
06/09/2017
Keywords
MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 2601 Regeling van ontslagbegeleiding
01/09/2006 31/12/2015 2601 Regeling van ontslagbegeleiding
01/01/2003 31/08/2006 2601 Regeling van ontslagbegeleiding
Terug