2602 Tewerkstellingsbeleid

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 23/04/2015
Geldig vanaf: 17/11/2014

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken werd op 17 november 2014 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het tewerkstellingsbeleid. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 24 december 2014 onder het nr. 124776/CO/226. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2015. 

U kan deze CAO consulteren door te klikken op bovenstaande link.

Wanneer de tewerkstelling zou kunnen bedreigd worden om economische of technische redenen zal de betrokken werkgever volgende maatregelen treffen:

Vacatures die niet door interne overhevelingen opgevuld zijn worden in de onderneming zelf tijdig bekendgemaakt.

Om de overgang naar de pensionering soepeler te laten verlopen hebben de bedienden van wie de arbeidsovereenkomst werd beëindigd met het oog op de ingang van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of het wettelijk pensioen, tijdens de laatste zes maanden van de opzeggingsperiode, recht op twee halve dagen per week betaalde afwezigheid van het werk - eventueel samengevoegd tot één volledige dag per week - zoals bedoeld in artikel 85 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zonder dat aan de voorwaarde van het zoeken naar een nieuwe dienstbetrekking dient te worden voldaan.

Er kan enkel tot ontslag worden overgegaan wegens een individuele tekortkoming, na een voorafgaande, gemotiveerde en schriftelijke verwittiging, behalve tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst of wegens ernstige of dringende redenen. De bediende krijgt de gelegenheid tot verweer binnen de door de werkgever gestelde termijn vermeld in de schriftelijke verwittiging. De CAO vermeldt niet hoe lang deze termijn dient te zijn, maar een minimale duur van één week lijkt ons redelijk. De bediende kan zich laten bijstaan, op zijn verzoek, door een lid van de vakbondsafvaardiging van de onderneming.

Ten deze dient opgemerkt te worden dat de CAO geen schadevergoeding, noch bijkomende opzeggingsvergoeding voorziet wanneer de werkgever art. 5 van onderhavige CAO niet respecteert.

Onder "meervoudig ontslag" wordt in deze context verstaan: het ontslag wegens economische en/of technische redenen van ten minste zeven bedienden in de onderneming in de loop van een periode van 60 kalenderdagen en waarop de wetgeving inzake collectief ontslag niet van toepassing is.

De regeling vervat in dit hoofdstuk geldt ook niet in geval van sluiting van de onderneming of een afdeling daarvan.

De werkgever die overweegt over te gaan tot een meervoudig ontslag is ertoe gehouden volgende informatie- en overlegprocedure te volgen: 

De beslissing over de uitvoering van het meervoudig ontslag en de modaliteiten daarvan komt toe aan de werkgever. Het ontslag zelf kan betekend worden na afloop van de dubbele overlegronde. In ondernemingen zonder syndicale delegatie of ondernemingsraad, zal er enkel een voorafgaande verwitting aan de betrokken bediende dienen gegeven te worden.

Er is niet voorzien in enige sanctionering.

Bij de besprekingen over de modaliteiten van een eventuele functiewijziging op initiatief van de werkgever, kan de bediende zich laten bijstaan, op zijn verzoek, door een lid van de vakbondsafvaardiging van de onderneming.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
17/11/2014
Registratienr
124776
Geldig van
17/11/2014
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
20/11/2014
Registratiedatum
24/12/2014
Onderwerp
tewerkstellingsbeleid
BS Bericht van neerlegging
16/01/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/05/2015
Gepubliceerd in het B.St. van
07/07/2015
Keywords
FUNCTIECLASSIFICATIE, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, OPZEGGING/ONTSLAG

Historiek
17/11/2014 31/12/2999 2602 Tewerkstellingsbeleid
07/09/2009 16/11/2014 2602 Proefperiode - Werkzekerheid - ontslagbescherming
01/06/2007 06/09/2009 2602 Tewerkstellingsbeleid
01/05/2006 31/05/2007 2602 Tewerkstellingsbeleid
01/01/1998 30/04/2006 2602 Tewerkstellingsbeleid
Terug