27 Nieuwe technologieën

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 17/08/2004
Geldig vanaf: 01/01/1998

Op 02 maart 1998 werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken betreffende de invoering van nieuwe technologieën .

Ze werd neergelegd op 12 maart 1998 bij de griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 03 april 1998 onder het nummer 47672/CO/2260000. Het bericht van neerlegging van deze CAO verscheen in het Belgisch Staatsblad van 20 mei 1998.

Zij werd algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 22 maart 1998 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 december 1999.

 

 

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken.

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van de collectieve  arbeidsovereenkomst nr. 39 van 13 december 1983, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, zijn de ondernemingen die behoren tot het ressort van het paritair comité gehouden aan de bijzondere regelen vastgesteld in deze overeenkomst.

Artikel 3

De werkgevers van de sector zijn er inzonderheid toe gehouden zich te richten naar de volgende richtlijnen:

a)  Informatie

      De informatie bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 39 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 13 december 1983, dient door de werkgever in een verstaanbare taal te worden verstrekt.

      Deze informatie omvat o.m.:

-      de aard van de nieuwe technologieën;

-      de economische en technische factoren die de invoering van de nieuwe technologieën verantwoorden;

-      de sociale gevolgen van de invoering van de nieuwe technologieën;

-      de voorziene termijnen van inwerkingstelling van de nieuwe technologieën.

b)  Vastheid van betrekking

      De werkgever zal slechts overgaan tot afdankingen als gevolg van de invoering van de nieuwe technologieën, nadat volgende alternatieven zijn uitgeput:

-      het aantrekken of creëren van nieuwe activiteiten;

-      de invoering van deeltijdse arbeid waar en voor zover mogelijk;

-      mutatie van personeel waar en voor zover mogelijk.

c)   Aanpassing aan de nieuwe technologieën:

      De werkgever verbindt er zich toe, onverminderd de bepalingen van de artikelen 2 en 3 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 39, in samenspraak met de afgevaardigden van de bedienden, zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen in verband met de aanpassing van de bedienden aan de nieuwe technologieën; hiermee worden zowel de aangepaste opleiding van de bedienden voor het gebruik van de nieuwe technologische hulpmiddelen bedoeld als de eventuele voorzorgsmaatregelen op het vlak van hun gezondheid, in overleg met de arbeidsgeneesheer. Bovendien moet aandacht worden besteed aan taakverruiming teneinde ervoor te zorgen dat minder interessante taken een rijkere inhoud krijgen.

d)  Privacy

      Indien de persoonlijke gegevens met betrekking tot het personeel geïnformatiseerd worden, dienen alle individuele gegevens zeer strikt tegen inzage door derden te worden beveiligd, zodat de privacy van de personeelsleden volledig wordt gewaarborgd.

e)   Nieuwe technologieën opgelegd door derden

      Voorgaande clausules gelden ook ten aanzien van nieuwe technologische hulpmiddelen die in de onderneming worden aangewend om te beantwoorden aan verplichtingen opgelegd door derden zoals o.m. het Ministerie van Financiën (Administratie der Douane en Accijnzen).

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 1 januari 1998 behalve voor de ondernemingen en hun bedienden die tot 31 december 1997 ressorteerden onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden; voor deze laatste ondernemingen en hun bedienden heeft deze collectieve arbeidsovereenkomst uitwerking vanaf 1 januari 1999.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde tijd. Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van drie maand, betekend aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties. Deze opzegging kan ten vroegste ingaan op 1 januari 2000.

 

 


Historiek
01/01/1998 31/12/2999 27 Nieuwe technologieën
Terug